PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 9. listopadu 2016 – debata o Kauflandu a nemocnici

V listopadu se zastupitelé sešli v počtu 18, omluveni byli Mgr. Dagmar Karlíková, Daniel Čámský a Mgr. Jana Švelchová. Jednací síň Městského úřadu Sušice byla tentokráte úplně plná, občanům města bylo prostřednictvím letáku sdružení My ze Sušice avizováno, že se bude debatovat o areálu Solo.

Pan starosta proto navrhl bod Různé – prezentace záměru výstavby obchodního centraKaufland - předsunout před ostatní body jednání.

Zástupce investora (firma Fuertes Development Kuřim) p.Přichystal odprezentoval členům zastupitelstva záměr výstavby Kauflandu a dalších obchodů (např. móda, sport, hračky, drogerie). Česká pošta již nemá zájem o umístění v areálu Solo. Dále sdělil, že společnost ví o nesouhlasu části veřejnosti s výstavbou. K demolici objektu bylo vydáno demoliční rozhodnutí, nový územní plán však omezuje výstavbu obchodních objektů
do 1000 m2. Areál má rozlohu 2,5 ha. Přichystal poukazoval na skutečnost, že „byli městem ubezpečeni, že Kaufland zde může být.“ (viz jednání rady 20.2.2012, usnesení nebylo přijato, pouze informace místostarostky Marešové, viz zápis z rady:
„Investiční záměr firmy FUERTES DEVELOPMENT s.r.o., Palackého 158, BrnoV příloze podkladů je investiční záměr, který zaslala firma FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., Palackého 158, Brno. Záměr je umístěn v prostoru bývalé sirkárny, vedle okružní křižovatky „U Daliborky“. Jedná se o demolice stávajících objektů (sirkárny, správní budovy, teplárny včetně komínu,..) a následnou výstavbu „Centra obchodu a služeb“ ve dvou etapách. Se zástupcem firmy jsem mluvila telefonicky, případně podám ještě některé další informace.“)

Rada města byla seznámena s investičním záměrem firmy FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., Palackého 158, Brno, na vybudování „Centra obchodu a služeb“.
Zástupce Kauflandu pan Adam Kadleček zastupitelům sdělil, že v současné době nemůže společnost pokračovat dále, v prezentaci ukázal případnou budoucí podobu Kauflandu.
Starosta vysvětlil situaci s tím, že schválený územní plán je platný, a že současný stav neumožňuje povolení stavby a zrealizování záměru. Dále je v řízení vyhlášení památkové ochrany pro komín a zahradu (Ministerstvo kultury), dva objekty jsou již zpamátněny. Demolice se provádí dle stavebního zákona, prostor města pro změny je dle p. starosty téměř nulový.

Diskuse:
Paní z řad veřejnosti vznesla dotaz ohledně nezajištění pracovních míst pro občany Sušice, vedení města raději preferuje výstavbu obchodního centra, než pracovní místa ve výrobě. Pan starosta sdělil, že Sušice má v současné době nejnižší nezaměstnanost 5,6 %, a město není ten, který staví továrny.

P. David ze společnosti Solodoor upozornil, že je nedostatek zaměstnanců, vozí je ze Slovenska. Budovy k výrobě byly postaveny podle starých předpisů a rekonstrukce by byla finančně náročná. V současné době patří Solodoor k největšímu zaměstnavateli v Sušici. Vzhledem ke špatné dopravní dostupnosti a k limitaci schváleného územního plánu projevil za posledních 10 let zájem o pozemky pouze p. Přichystal pro společnost Kaufland.

Pan zastupitel Ing. Zelený ozřejmil, že regulativy územního plánu platí i pro ostatní obchodníky, žádost o změnu územního plánu může podat každý občan města.

Pán z veřejnosti řekl, že je škoda sirkárnu bourat. Pan Požárek (lékárna) sdělil obavu z nového nákupního centra-likvidace malých podnikatelů.

Ing. arch. Janda zdůraznil, že pan starosta by se měl účastnit jednání ohledně objektů bývalého SOLA a nabídnul zastupitelům města, že dne 30. listopadu 2016 by představil návrh dlouhodobějšího výhledu města.

Paní zastupitelka Naglmüllerová sdělila, že občasník sdružení „My Ze Sušice“ se jí velmi dotknul, odmítá se s arch. Jandou nadále bavit. Řekla, že zatím platí územní plán a že má pocit, že toto zastupitelstvo ho měnit nechce.

Pan Šperl měl dotaz ohledně situování stavby Kauflandu tak, jak je navržena. Bylo mu odpovězeno, že navržený záměr byl v souladu s územním plánem v době přípravy projektu.

Tolik k diskusi – areál Solo.

V dalším bodu byla schválena dotace na obnovu objektů v městské památkové zóně Sušice pro rok 2016 ve výši 645.000,- Kč.

Bylo přijato několik rozpočtových opatření a návrh cen vodného a stočného na r. 2017:

Na základě platné nájemní smlouvy předložil provozovatel vodohospodářského majetku města ČEVAK a.s. návrh cen vodného a stočného na r. 2017. Cena vodného a stočného pro koncové spotřebitele se nezvyšuje, zůstává stejná jako v r. 2016.

Kalkulovaná cena odpovídá podmínkám podle smlouvy za použití kalkulačního vzorce, zvýšené nájemné proti Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 – 2023 bude příjmem do Fondu voda. Na ceně se pozitivně se projevuje nárůst objemu fakturované pitné i odpadní vody zejména velkými odběrateli – DOPLA PAP a.s., Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI s.r.o., dále minimální inflace 0,3 %.
Vývoj dvousložkové ceny vodného a stočného v Sušici v letech 2012 – 2017:

(ceny bez DPH)

2012 – 50,11 Kč/m3           + 0,93 Kč/m3        (meziroční změna)

2013 – 52,10                 + 1,99

2014 – 53,41                 + 1,31

2015 – 52,35                  - 1,06

2016 – 51,88                   - 0,47

2017 – 51,88                     0,00              

Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí cenu vodného a stočného na r. 2017
a schvaluje dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2017 podle následující tabulky (uvedené ceny jsou bez DPH, v současnosti 15 %):

Výpočet pevné a pohyblivé složky

 

 

 

 

 

Vodoměr

Pevná složka

Pohyblivá složka

(Kč/vodoměr/rok)

(Kč/m3)

(m3/hod.)

 

Vodné

Stočné

Celkem

Vodné

Stočné

Celkem

2,5

 

527

334

861

20,55

31,33

51,88

6,0

 

1 960

1 013

2 973

10,0

 

4 219

1 934

6 153

15,0

 

7 752

3 233

10 985

Stočné pro odpadní vodu z jiných zdrojů (srážkové vody – netýká se nemovitostí určených k trvalému bydlení, studna):         32,73 Kč/m3

Majetková agenda Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení lesního pozemku p. č. 555 v k.ú. Velká Chmelná o výměře 2 805 m2 od manželů Jechových, Chmelná 22, za cenu 65 783,- Kč.

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 399/1 o výměře cca 95 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou Ondreji Balintovi, bytem Na Tržišti 863/II, Sušice a Jitce Balintové, bytem Okrouhlá 1281/II, Sušice, za kupní cenu 250,- Kč za m2.

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p. č. 1154/11 a části pozemků p. č. 1154/6
o výměře cca 49 m2,p.č. 1154/12 o výměře cca 10 m2 a p.č. 1200/2 o výměře cca 2 m2v k. ú. Sušice nad Otavou manželům Egerovým, bytem Sušice ev.č. 110/III za kupní cenu 190, - Kč/m2.

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p. č. 235/5 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Milčice u Sušice manželům Zippererovým bytem Pravdova 1065/II, Sušice,
za kupní cenu 170,- Kč za m2.

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p. č. 235/5 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Milčice u Sušice p. Janě Strouhalové, bytem Milčice 4, za kupní cenu 170,- Kč za m2.

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 187 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou Mgr. Heleně Kopové a Ing. Františku Povolnému, Vodní 141/I, Sušice, za kupní cenu ve výši 750, - Kč/m2.

Zastupitelstvo města neschválilo prodej pozemku st.p.č. 586/4, včetně objektu č.p. 260/II
ul. Nádražní a části pozemku p. č. 2742 o výměře cca 58m2.

Zastupitelstvo města neschválilo prodej části pozemku p. č. 1586/2 o výměře cca 95 m2
v k.ú. Sušice nad Otavou.

Zastupitelstvo města neschválilo prodej části pozemku st.p.č. 327/1 o výměře cca 41 m2 v k. ú. Sušice nad Otavou, včetně objektu.

Odpis pohledávky

Zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu pohledávky za dluh z rozsudku Okresního soudu Klatovy č.j. 7 C 90/2011-24 z důvodu úmrtí povinné paní Evy Vítkové v celkové výši 178.941,- Kč.

Nová obytná lokalita

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o nově budované obytné lokalitě
pro 7 rodinných domů na parcele č. 546 v k.ú. Sušice nad Otavou.

Zrušení poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat dle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích.

Ostatní – informace o sušické nemocnici – ředitel Kříž

Pan Ing. Zdeněk Kříž informoval zastupitele, že je ředitelem nemocnice v Sušici
od 1. 7. 2016. V té době měla nemocnice nedostatek 25 zdravotních sester. Od té doby se podařilo zajistit 20 sester, došlo ke zrušení pozice náměstkyně pro zdravotní péči (ředitel si přivedl svou osobu) a nemocnice se, dle vyjádření pana ředitele, stabilizovala. Ze strany NEMOSu byl proveden personální audit. Dle sdělení ředitele dostává nemocnice v Sušici každý měsíc dotaci od společnosti NEMOS 2,5 – 3 mil. a společnost NEMOS žádá úspory cca 0,5 mil. měsíčně.


Zastupitel Zelený se dotázal, jak je možné, že vzniká taková ztráta, dříve byla ztráta nemocnice cca 5 mil. ročně. Ředitel: důvodem je posílení platových podmínek zaměstnanců nemocnice, dříve bylo na mzdy 6 mil. měsíčně, nyní je potřeba 9 mil.

Zastupitelka Naglmüllerová se dotazovala na provoz dětského oddělení. MUDr. Choc sdělil, že pod interním oddělením již několik let fungují observační (sdílená) lůžka pro děti.
V současné době tyto výkony nemohou být vykazovány pod interním oddělením, vzhledem k neproplacení zdravotními pojišťovnami. Přes letní prázdniny byly dětské úrazy ošetřeny, dalšími klienty dětského oddělení jsou také děti z Dětských domovů Sušice a Kašperských Hor, dále pak klienti i z rodin soc. slabých a v době školního vyučování i děti a žáci ze škol. Do budoucna chybí noví pediatři, dětská pohotovost by byla zajištěna 3 dětskými lékaři.

P. Stárková ocenila spolupráci současného vedení nemocnice s Plzeňským krajem, který na pohotovost finančně přispívá. I do budoucna je možná podpora ze strany Plzeňského kraje. Doporučila radě města přehodnotit smlouvu se společností NEMOS.
Pan ředitel Kříž bude řešit situaci o dětském oddělení a pohotovosti s jednatelem NEMOS. Do poloviny roku 2017 zakoupí nemocnice přístroj CT.

                                                                                                         Milena Stárková

 

 

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Vánoční posezení 2019
Počet návštěv
19742
DnesDnes12
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden12
Tento měsícTento měsíc485
CelkemCelkem19742
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 5
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012