PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 22. 4. 2015 – Nemocnice hledá partnera

Zasedání zastupitelstva začalo při účasti 18-ti zastupitelů, během jednání se tři dostavili. Nejdůležitějším bodem jednání byl nově zařazený bod (nebyl ve zveřejněném programu) „Zpráva vedení Nemocnice Sušice o. p. s. o personální situaci.“

Zpráva vedení nemocnice o personální situaci
Ředitel nemocnice předložil zprávu o personální situaci Nemocnice Sušice o. p. s, viz záložka NEMOCNICE.
V diskusi se p. Stárková zeptala, proč ve stejný den šel Plzeňskému kraji dopis "žádost o personální výpomoc" a pěti soukromým subjektům byl odeslán dotaz na "zájem o pronájem nemocnice Sušice" (kopie dopisů jsou v záložce NEMOCNICE).

Přijatá usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu ředitele o aktuální personální situaci v Nemocnici Sušice o. p. s.
Návrh schválen 19 hlasy.
Zastupitelstvo města rozhodlo o nutnosti hledání strategického partnera pro další dlouhodobé zajištění provozu Nemocnice Sušice o. p. s.
Návrh schválen 19 hlasy.
Od této chvíle přítomno 20 zastupitelů.

Dalším bodem bylo projednání zprávy o činnosti finančního výboru, kterou přednesla
p. Řezníčková.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru, informaci o provedených kontrolách včetně doporučení aktualizovat směrnici v organizaci Sociální služby města Sušice a schválený „Jednací řád“ finančního výboru.
Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí doporučení finančního výboru, aby nevyčerpaný zůstatek z poplatku na služby poskytované organizací Sociální služby města Sušice nebyl odváděn do rozpočtu města, ale aby byl ponechán nadále v rozpočtu organizace Sociální služby města Sušice.

Dalším bodem byla majetková agenda.
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely č. 52/9 k.ú. Albrechtice u Sušice o výměře cca 80 m2 paní Bc. Ivetě Koubové, bytem Albrechtice u Sušice, za kupní cenu 200,- Kč za m2 + náklady s prodejem spojené a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části stavební parcely č. 483/9 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 50 m2 manželům Zdeňce a Martinu Novým, bytem Sušice, za kupní cenu 1 000,- Kč za m2 + náklady s prodejem spojené s tím, že kupní smlouva bude uzavřena až po vydání kladného územního rozhodnutí odborem výstavby a ÚP, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 970/17 k.ú. Sušice nad Otavou (ostatní plocha) o výměře cca 150 m2 manželům Petře a Josefu Turkovým, bytem Sušice, za kupní cenu ve výši 650,- Kč za m2 + náklady spojené s prodejem, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Zastupitelé schválili cenový dodatek č. 68 ke smlouvě o zabezpečení zneškodňování komunálních odpadů a zabezpečení dalších veřejně prospěšných služeb pro město Sušice, předložený firmou Rumpold-P, s.  r. o.

Devátým bodem byl Program regenerace 2015 MPZ.
Státní finanční podpora pro rok 2015 byla stanovena ve výši 400.000,- Kč.
V aktualizovaném plánu programu regenerace MPZ Sušice pro rok 2015 bylo zařazeno celkem 6 objektů. Komise doporučila radě a zastupitelům jeden objekt-dům č.p. 115/II.
Zastupitelstvo schválilo finanční částky (finanční příspěvek z kapitoly Ministerstva kultury ČR/příspěvek z rozpočtu města/podíl vlastníka) na podporu obnovy objektu umístěného v městské památkové zóně v Sušici, a to v následujícím členění:

Městský dům č.p. 115/II., ul. T.G. Masaryka v Sušici – oprava střechy v celkové sumě       863.422,- Kč s DPH, příspěvek z rozpočtu MK 400.000,- Kč, příspěvek z rozpočtu města     100.000,- Kč, podíl vlastníka 363.422.,- Kč.

Schválená dotace kapucínům na opravu další části střechy:
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč z org. 350 Příspěvky – památková péče pro Provincii kapucínů v ČR, Loretánské náměstí 99/6, 118 00 Praha 1 – Hradčany na obnovu kulturní památky kapucínského kláštera č.p. 1/III s kostelem sv. Felixe.

Návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou činnost sportovních organizací pro rok 2015 vyvolal dlouhou diskusi.

Pravidla stanovují, že příspěvek může být poskytnut maximálně do výše 75 % skutečných nákladů vynaložených organizací na činnost mládeže.
Návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou činnost pro 7 organizací činí celkem 1.910.397 Kč.

K tomuto bodu proběhla diskuse:
Milena Stárková sdělila, že město rozděluje 1,910 mil. Kč mezi 7 organizací, kdy největší podíl má TJ Sušice – 1,600 mil. Kč. Z této částky je 829.424 Kč jako příspěvek na provoz a pronájem sportovních zařízení. Podkladem výpočtu pro příspěvek jsou provozní náklady. U TJ je uvedeno, že v r. 2014 byl provozní náklad na plyn v objektu letního stadionu 168.034,-Kč. Od této částky je podle přijatých pravidel odečtena částka korekce (inkaso za energie z pronájmu) 13.333,-Kč.
Paní Stárková se zeptala p. zastupitele Staňka, zda tato korekce (13.333,- Kč ročně) odpovídá vytápěným prostorám na stadionu, které neslouží k účelům sportu. Podle přijatých pravidel může být příspěvek poskytnut max. do výše 75% skutečných nákladů vynaložených organizací na činnost mládeže. Na letním stadionu je provozována restaurace a ubytovna, což jsou činnosti, které se sportovní činností mládeže nesouvisí.

J. Staněk sdělil, že neví, kolik TJ platí za teplo, ale souhlasí, že on, jako nájemce restaurace, platí 13.333,- Kč ročně. Dále sdělil, že ubytovnu provozuje TJ a v prostorách bývalého bytu správce jsou kanceláře TJ.

Nakonec se zastupitelé shodli na návrhu dvou usnesení:
1.
Zastupitelstvo města schvaluje příjemce a výši finančních příspěvků na pravidelnou činnost sportovních organizací na rok 2015 dle přílohy a znění smlouvy o poskytnutí dotace na pravidelnou činnost sportovních organizací a pověřuje starostu podpisem smluv. Finanční příspěvky budou vyplaceny z org. 183.
Návrh schválen 21 hlasy.
2.
Zastupitelstvo města ukládá radě města prověření oprávněnosti uznatelných nákladů u poskytnuté dotace na pravidelnou činnost sportovních organizací na rok 2015 Tělovýchovné jednotě Sušice při výpočtu nákladů za el. energii, plyn a vodu.
Návrh schválen 21 hlasy.

Následovalo schválení několika rozpočtových opatření, nákup automobilu pro SDHO Sušice za 750 tis. Kč.

V další části jednání byla probrána problematika likvidace odpadů a bylo přijato usnesení pro Odbor majetku a rozvoje města předložit na další jednání zastupitelstva města výčet možných způsobů řešení likvidace odpadů včetně přehledu kladů a záporů a s časovým harmonogramem a podmínkami pro zavedení daného způsobu.

Jedním z posledních bodů bylo odsouhlasení zvýšení odměny pro členy zastupitelstva od 1. dubna o cca 3,5 %:
Člen zastupitelstva města 849,-, člen rady města 2060,-, předseda komise 1708,-, předseda výboru 1708,- Kč, člen výboru 1346,- Kč, člen komise, 1346,- Kč.                              
Pan starosta informoval zastupitele o zasedání rady města rozšířené o členy zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 27. 4. 2015 od 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti, kde proběhne prezentace námětové studie objektu bývalé lékárny a varianty územní studie k lokalitě Pod Kalichem.

Dále pan starosta informoval o probíhajícím trestním stíhání na dva strážníky Městské policie Sušice.  

Další informace byla ohledně soudního řízení k územnímu plánu města Sušice, kterou přednesla paní místostarostka:

Dne 16. 4. 2015 byl městu Sušice doručen návrh od Krajského soudu v Plzni v právní věci – řízení o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy – územního plánu města Sušice ze dne 17. 9. 2014 č. j. 3896/14.

Navrhovatelé:
SOLO MATCHES & FLAMES, a.s., IČ 25209795, se sídlem Sušice II, Nádražní 166
SOLODOOR, a.s., IČ 25209779, se sídlem Sušice II, Nádražní 166
SUŠICE s.r.o., IČ 29361125, se sídlem Kuřim, Tleskačova 1660/2

Návrh obsahuje zároveň výzvu a poučení odpůrce, tj. Město Sušice, je stanoveno doplnit požadované doklady a vyjádření k návrhu navrhovatelů nejpozději do 30. dubna 2015.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o podání návrhu navrhovatelů.
Pan zastupitel Zelený požadoval ukládací usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá radě města ve spolupráci s právníkem podniknout právní kroky vedoucí k úspěšnému vyřešení soudního sporu ve věci územního plánu města Sušice.
Návrh schválen 20 hlasy, 1 se zdržel.
                                                                                                                                   
                                                                                                          Milena Stárková

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Vánoční posezení 2019
Počet návštěv
19741
DnesDnes11
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden11
Tento měsícTento měsíc484
CelkemCelkem19741
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 2
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012