PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 20.4.2016 - administrativní budova Sola je kulturní památkou, architektonická soutěž na starou lékárnu

Jedenáctého zasedání zastupitelstva města se zúčastnilo 20 zastupitelů, omluven byl MUDr. Rudolf Voldřich.

Oblastní charita Sušice - žádost o úpravu smlouvy

Zastupitelstvo schválilo žádost Oblastní charity Sušice o úpravu smlouvy o poskytnutí dotace na r. 2016 (200 000 Kč). OCHS požaduje využití dotace jen na noclehárnu.

Smlouva o poskytnutí dotace

Zastupitelstvo města schválilo „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace“ o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou. Částka činí 337.710,- Kč.

Program regenerace MPZ Sušice 2016

Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových zón schválila rozdělení státní finanční podpory v tomto programu. Výše kvóty státní finanční podpory v Programu pro rok 2016 byla pro městskou památkovou zónu Sušice stanovena ve výši 710.000 Kč. Tato částka je určena pro akce navržené v anketním dotazníku.

Rada města na svém jednání dne 21. března 2016 usnesením č. 132 doporučila zastupitelstvu města schválit zařazení obnovy kulturní památky městského domu č. p. 5/I, náměstí Svobody v Sušici a kostela sv. Felixe k financování z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016. Zároveň rada města schválila navržené finanční částky na podporu obnovy objektů umístěných v městské památkové zóně v Sušici, a to v následujícím členění:

Městský dům č. p. 5/I, náměstí Svobody v Sušici – obnova fasády, komína a klempířských prvků v celkové sumě 499.705 Kč s DPH, příspěvek z rozpočtu MK 245.000 Kč, příspěvek z rozpočtu města 53.000 Kč, podíl vlastníka 201.705 Kč.

Kapucínský klášter č. p. 1/III s kostelem sv. Felixe - obnova střechy kostela sv. Felixe v celkové sumě 952.320 Kč bez DPH, příspěvek z rozpočtu MK 465.000 Kč, příspěvek z rozpočtu města 100.000 Kč, podíl vlastníka 387.320 Kč.

Bylo schváleno hlasy všech zastupitelů.

Návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou činnost kulturních,zájmových a volnočasových organizací pro rok 2016

Na základě Pravidel pro „Dotační program města Sušice na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací“ schválených ZM dne 16. prosince 2015 byly do 26. února 2016 přijímány žádosti o finanční příspěvek na pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2016. Do uzávěrky bylo přijato 7 žádostí: Český rybářský svaz, MO se sídlem v Sušici; Junák – český skaut, středisko Vydří stopa Sušice; Pionýrská skupina Otava Sušice; Sbor dobrovolných hasičů Sušice; Sbor dobrovolných hasičů Volšovy; Spolek přátel Sušického dětského sboru; Taneční klub Fialka.

Návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou činnost pro 7 výše jmenovaných organizací činí celkem 586.484 Kč.

Bylo schváleno hlasy všech zastupitelů.

Návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou činnost sportovních organizací pro rok 2016

Na základě Pravidel pro „Dotační program města Sušice na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací“ schválených ZM dne 16. prosince 2015 byly do 26. února 2016 přijímány žádosti o finanční příspěvek na pravidelnou činnost sportovních organizací na rok 2016. Do uzávěrky bylo přijato 6 žádostí: JK Bobři Sušice, Judoclub Sušice, Klub vodních sportů Sušice, Lawn Tennis Club Sušice, Tělocvičná jednota Sokol Sušice, Tělovýchovná jednota Sušice.

V rozpočtu města Sušice pro rok 2016 je v org. 183 – Příspěvek na sportovní činnost dětí vyčleněno 2.000.000 Kč. 45% tj. 900.000 Kč z tohoto příspěvku je určeno na provoz a pronájem sportovních zařízení, 20% tj. 400.000 Kč je určeno pro příspěvek na dopravu sportovních organizací a 35% tj. 700.000 Kč činí příspěvek na člena sportovních organizací.

Pravidla stanovují, že příspěvek může být poskytnut maximálně do výše 75 % skutečných nákladů vynaložených organizací na činnost mládeže. Celková výše skutečně vynaložených nákladů na dopravu všech žádajících organizací činí 470.267 Kč. 75 % z této částky je 352.700,30 Kč. Z tohoto důvodu nemůže být rozdělen celý příspěvek na dopravu, který činí 400.000,- Kč.

Návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou činnost pro 6 výše jmenovaných organizací činí celkem 1.952.700 Kč. Bylo schváleno hlasy všech zastupitelů.

Diskuse: Mgr. Řezníčková upozornila na výpočet příspěvku pro TJ v minulých letech. Pan Ing. Staněk sdělil, že nebyla proúčtována nákladovost sportovní haly. Město dávalo příspěvek na nájem pro oddíl ledního hokeje, který si platil pronájem šaten organizaci Sportoviště města Sušice, na provoz v dřívějších letech nebyl příspěvek.

Pozn. autora: Takto je text převzat přímo ze zápisu zastupitelstva, dokladuje strohost a nesrozumitelnost jediného materiálu ze zasedání zastupitelstva.

Mandátní smlouva

Rada města na svém jednání dne 21. 3. 2016 vzala na vědomí vyjádření právního zástupce města Sušice Mgr. Sojky ohledně platnosti stávající mandátní smlouvy pro výkon správy městského bytového fondu města Sušice uzavřené mezi městem Sušice a Bytservisem Sušice spol. s r.o.

Diskuse: Podle sdělení Mgr. Řezníčkové nebyla smlouva uzavřená podle normy mandátní smlouvy. Pan starosta považoval vyjádření zdůvodnění od p. Mgr. Sojky (právníka města) za dostačující. Pan tajemník k tomu sdělil, že smlouva se posuzuje podle obsahu.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí vyjádření právního zástupce města Sušice ohledně platnosti stávající mandátní smlouvy pro výkon správy městského bytového fondu města Sušice uzavřené mezi městem Sušice a Bytservisem Sušice spol. s r.o.

Bylo schváleno hlasy všech zastupitelů.

Zrušení Fondu nemocnice

Zastupitelstvo města jednomyslně schválilo, vzhledem ke změně provozovatele a nájemce nemocnice Sušice, zrušení Fondu nemocnice s tím, že tento fond již nebude naplňován z prostředků roku 2015 a konečný zůstatek fondu bude převeden do Fondu rezerv a rozvoje.

Dům č. p. 48/I, Stará lékárna

Diskuse:

Pan PhDr. Lhoták znovu upozornil na to, že objekt lékárny je mimořádný objekt, jedinou možností je vyhlášení architektonické soutěže, ze které pak bude projekt vybrán podle kvality.

Ing. Staněk sdělil, že vyhlášením architektonické soutěže se proces rekonstrukce lékárny prodlouží a dojde k dalšímu poškození objektu. Zda by nebylo vhodné opravit alespoň střechu.

Paní místostarostka odpověděla, že objekt lékárny nezůstane v chátrajícím stavu, dojde k zajištění stávajícího stavu formou oprav dle stanoviska památkového odboru.

Zastupitelstvo města jednomyslně schválilo revokaci usnesení zastupitelstva města bodu e) č. 1) ze dne 17. 2. 2016 textu: Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit projekční a povolovací přípravu „ I. etapy – zamezení zatékání do objektu – střešní plášť objektu“ a „II. etapy – řešení vzlínající vlhkosti, fasády, výměna oken“ č. p. 48/I Stará lékárna, tak aby mohly být realizovány v roce 2017.

Zastupitelstvo města jednomyslně schválilo vyhlásit soutěž o návrh na rekonstrukci domu č. p. 48/I, Sušice (objekt Staré lékárny), s předpokládaným funkčním využitím minimálně pro potřeby informačního centra, prezentace historie města a umístění sušického betlému.

Otevřený dopis zastupitelstvu města o výhradách ke knize Válečné hroby a oběti válek na Sušicku

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí otevřený dopis o výhradách ke knize Válečné hroby a oběti na Sušicku a vyjádření autora knihy.

Posledním bodem jednání byla diskuse:

Paní místostarostka sdělila, že Ministerstvo kultury pravomocně prohlásilo objekt administrativní budovy Sola za nemovitou kulturní památku, další kulturní památkou byla vyhlášena budova ZŠ TGM.

Dále sdělila, že řízení o zrušení regulativů ÚP u Krajského soudu a podáním kasační stížnosti k Nejvyššímu soudu byl rozsudek zrušen a bude vrácen k novému projednání u Krajského soudu.

Pan Javorský upozornil, že na jednání, které proběhlo v pátek v kině, chyběl vlastník objektu, a doporučil pozvat vlastníky na pracovní jednání zastupitelstva města.

Ing. Říha měl dotaz ohledně pozvání vlastníka Sola, zda proběhne jedno jednání se zastupiteli a další jednání se sdružením My ze Sušice.

Ing., Arch. Janda poděkoval 12 zastupitelům za účast na pátečním jednání. Vlastník Sola byl pozván na poslední chvíli a k jednání se nedostavil. Doporučil nenechat zbourat objekty, které se považují za hodnotné a informovat o bourání zastupitelstvo. Odborné vyjádření by mohlo omezit bourání těchto budov.

Pan Vrhel se ještě vyjádřil k rozpočtovému opatření č. 17, kterým se měla upřednostnit výstavba sportovní haly. Objekt lékárny by měl být pro zastupitele města prioritou.

Pro pana starostu je prioritou také lékárna. Sportovní hala není v současné době rentabilní, není v dobrém technickém stavu. Bude ale v provozu po celou dobu realizace výstavby nové haly.

Ing., Arch. Janda ještě upozornil na nevhodné umístění nové sportovní haly v místě lokality výstavby rodinných domů.

Pan starosta pozval přítomné na Oslavy osvobození – dne 5. 5. 2016 v 10:00 hodin na Zhůří, a dne 6. 5. 2016 v Sušici, na náměstí Svobody ve 13:00 hodin.

Členové zastupitelstva města se dohodli na přípravě pracovního jednání zastupitelstva města s vlastníky objektů Sola.

                                                                                                   Milena Stárková
  

 

 

 

 

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Vánoční posezení 2019
Počet návštěv
19742
DnesDnes12
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden12
Tento měsícTento měsíc485
CelkemCelkem19742
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 4
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012