PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 18.6.2014

27. zasedání Zastupitelstva města Sušice se zúčastnili všichni zastupitelé.
K nejdůležitějším bodům patřil Návrh na vydání územního opatření o stavební uzávěře (Centrum obchodu a služeb – Kaufland v areálu Sola).

Návrh na vydání opatření o stavební uzávěře byl  předložen nejprve 12. května na jednání rady města, kde nebyl schválen (3 pro, 4 proti). Zastupitelům jej nyní na zasedání předkládal  Ing. Tomáš Zelený, PhD. Jde o to, aby do doby schválení nového územního plánu nemohla být realizována stavba megalomanského supermarketu v areálu Sola.

T. Zelený uvedl, že vidí některé zásadní rozpory a rizika ohledně realizace záměru výstavby Centra obchodu a služeb na místě bývalého Sola. Podle něj byl naplněn odstavec 1)  § 97 stavebního zákona kde je uvedeno, že "územní opatření o stavební uzávěře omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace, jestliže bylo rozhodnuto o jejím pořízení."

Rozpor vidí i v tom, že v  Pokynech pro zpracování územního plánu, které byly zastupiteli schváleny letos v březnu, byla dotčená zóna změněna z výrobní na smíšenou obytnou městskou a zčásti jako plocha veřejného prostranství s převahou zpevněných ploch. Riziko pak spatřuje  především v oblasti dopravy, kde by mohlo dojít ke střetu zájmů v případě plánovaného propojení ulic Hrádecká a Nádražní, zároveň návrh ÚP nebude již nadále umožňovat výstavbu obchodních zařízení s plochou větší než 1 000 m2.

O dalších rizicích, nevýhodách a negativních dopadech, morálním aspektu vůči historickému dědictví,  dopadech na vylidnění centra města, také hovořili Ing. arch. Karel Janda a předseda sušického ZKD Roman Bruzl, přítomen byl také zástupce investora Fuertes Development Z. Přichystal a generální ředitel Solodooru M. Dozrál. Z. Přichystal  uvedl, že pokud by zastupitelé odhlasovali stavební uzávěru a Ministerstvo kultury potvrdilo  přijetí  vymezených objektů do ochranné památkové péče, pro ně tím celý projekt de facto končí.

'Ve hře' je právě stále ještě nepotvrzené vyjádření Ministerstva kultury, které kromě dvou navržených objektů k památkové ochraně přidalo další - mj. výrobní halu vedle bývalého ředitelství a dva objekty  uvnitř areálu. To ale považuje za nesmyslné i ředitelka Muzea Šumavy Mgr. Zdeňka Řezníčková.Uvedla, že se pokusí urychleně vstoupit v jednání s dotčenými úředníky na ministerstvu a  vyjasnit situaci. Brát pod památkovou ochranu další objekty je neopodstatněné, navíc by se tím znehodnotila většina areálu pro budoucí investory, potažmo současného vlastníka. Opatření, které bylo původně navrženo, zahrnovalo budovu bývalého ředitelství a administrativní budovu,  navrhovaný byl i park. V to, že by byla přidaná pod památkovou ochranu i výrobní hala, muzeum ani nedoufalo, nicméně i tak jsou to všechno objekty a plochy, které ponechávají  ostatní  areál  smyslupně územně řešený bez výraznějších omezení.

 Starosta města Bc. Petr Mottl zopakoval již poněkolikáté své stanovisko, že ačkoliv on sám není příznivcem velkých nákupních center, tak v současné době, pokud není jiné řešení, tak i tento záměr považuje  za nejlepší (i do budoucna).

 Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá radě města vydat v přenesené působnosti podle §97, §98 a §99 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, územní opatření o stavební uzávěře na území vyznačené v příloze č. 1.

Ing. Stárková se zeptala tajemníka města, zda je předložený návrh v souladu se zákonem o obcích. Poté, co dostala souhlasné vyjádření, požádala o jmenovité hlasování.

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen 9 hlasy pro – Ing. Věra Marešová, Miroslav Vrhel, Mgr. Zdeňka Řezníčková, Ing. Milena Stárková, Mgr. Božena Kudová, MUDr. Rudolf Voldřich, Daniel Čámský, Ing. Tomáš Zelený, Ing. Jaroslav Macháček, 11 hlasů proti – Bc. Petr Mottl, Mgr. Milena Naglmüllerová, MUDr. Kateřina Nová, Mgr. Čestmír Kříž, PhDr. Ludmila Szvitková, MUDr. Ivana Vítovcová, Michal Malina, Jiří Hlaváček, Věra Fornousová, Ing. Zdeněk Zezula, Ing. Jan Staněk, 1 člen se zdržel hlasování - František Kůs.
Návrh nebyl schválen.

Zastupitelstvo města dále schválilo smlouvu o poskytnutí provozní dotace pro Nemocnici Sušice o.p.s. ve výši 6 mil. a pověřilo starostu města podpisem smlouvy.

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo aktualizaci plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 – 2023 s tempem růstu nájemného ve variantě C ( nájemné zvyšovat o polovinu dosavadního tempa).

Při projednávání prodeje bývalého PDA se rozvinula diskuse o tom, že by bylo vhodné náležitě ošetřit ve smlouvě budoucí využití objektu. Někteří zastupitelé poukazovali na špatnou zkušenost s prodejem bývalé porodnice (vlastník nedodržel slib, objekt dále chátrá a hyzdí Sušici).

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části stavební parcely č. 531 k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře cca 3560 m2, včetně objektu čp. 89, Sušice III., na parcele umístěném, panu Bc. Janu Adamcovi, Dis., Hartmanice, za kupní cenu 3 550 000,- Kč + náklady s prodejem spojené a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Ing. Stárková poukázala na absenci návrhu kupní smlouvy. Znění kupní smlouvy tak bude na vůli starosty města, který ji podepisuje. Zastupitelé kupní smlouvu k dispozici nedostali. Požádala o jmenovité hlasování.

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen 17 hlasy pro - Ing. Věra Marešová, Mgr. Božena Kudová, MUDr. Rudolf Voldřich, Daniel Čámský, Ing. Jaroslav Macháček, Bc. Petr Mottl, Mgr. Milena Naglmüllerová, MUDr. Kateřina Nová, Mgr. Čestmír Kříž, PhDr. Ludmila Szvitková, MUDr. Ivana Vítovcová, Michal Malina, Jiří Hlaváček, Věra Fornousová, Ing. Zdeněk Zezula, Ing. Jan Staněk, František Kůs,
1 hlas proti - Ing. Milena Stárková, 2 členové se zdrželi hlasování - Miroslav Vrhel, Mgr. Zdeňka Řezníčková.

Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet města za rok 2013 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Vzhledem k tomu, že v říjnu se budou konat komunální volby, přijalo zastupitelstvo následující usnesení:

Zastupitelstvo města Sušice na svém zasedání stanovuje podle ust. §§ 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn, počet členů nově voleného zastupitelstva na 21.

 
                                                                                                        Milena Stárková

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Vánoční posezení 2019
Počet návštěv
19742
DnesDnes12
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden12
Tento měsícTento měsíc485
CelkemCelkem19742
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 5
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012