PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 17. února 2016 – Finanční výbor navrhuje vypovědět smlouvy Bytservisu

Členové zastupitelstva se sešli v počtu 17, omluveni byli : Ing. Tomáš Zelený Ph.D., PhDr. Jan Lhoták, MUDr. Rudolf Voldřich, Mgr. Dagmar Karlíková.
.

 Dům č. p. 48/I, Stará lékárnastavebně technické posouzení objektu.
Společnost ŠUMAVAPLAN, spol. s. r. o. zpracovala studii stavebně technického posouzení objektu, která je k nahlédnutí v kanceláři odboru majetku. Studie obsahuje restaurátorský průzkum, statický výpočet a průzkum vlhkosti zdiva.
Rada města byla s výsledky seznámena na jednání dne 8. 2. 2016. Nyní byl opět přítomen Ing. arch. Pavel Lejsek, který studii prezentoval, včetně názoru na možné využití objektu a postupů rekonstrukce. Vedla se diskuse,
kde zastupitelka Staňková navrhla umístění Informačního centra (IC) do objektu č.p.10 na náměstí a doporučila vypracování srovnávací studie na funkční využití objektů č.p. 48/I a č.p. 10/I. Pan starosta upřednostňuje umístění IC v budově staré lékárny. Zastupitel Staněk souhlasil se starostou, dle něj je prostor v č.p. 10/I. mnohem jednodušší ke komerčnímu využití. Ing. arch. Lejsek sdělil, že je možné dopracování studie na funkční využití. Ing. arch. Janda doporučuje nejnutnější opravy lékárny a na funkční využití vyhlásit veřejnou soutěž. Pan Říha (bývalý místostarosta) navrhuje veřejné zasedání k využití objektu lékárny v lepších a větších prostorách, než je radnice, kde je zasedání zastupitelstva. Byla přijata tři usnesení:


Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předloženou studii „Dům č. p. 48/I, Stará lékárna – stavebně technické posouzení objektu“, vypracovanou společností ŠUMAVAPLAN, spol. s. r. o., projekční a inženýrské středisko Krátká 98/II, 342 01 Sušice. Schváleno 17 hlasy.
Zastupitelstvo města souhlasilo s doporučeným návrhem postupu obnovy objektu včetně návrhu funkčního využití a ukládá radě města činit další kroky v přípravě akce. Schváleno 13 hlasy, proti 4.
Zastupitelstvo města uložilo radě města zajistit projekční a povolovací přípravu „ I. etapy – zamezení zatékání do objektu – střešní plášť objektu“ a „II. etapy – řešení vzlínající vlhkosti, fasády, výměna oken“ č. p. 48/I Stará lékárna, tak aby mohly být realizovány v roce 2017. Schváleno 17 hlasy.

V dalším bodě zastupitelstvo města schválilo navýšení vkladu města Sušice do společnosti Pošumavská odpadová s.r.o. na novou celkovou výši 511.540,- Kč, kdy Sušice navyšuje svůj vklad o 161.540,- Kč a navyšuje se počet členů dozorčí rady na sedm. Nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., budou upsány takto:   

- město Klatovy - navýšení vkladu na novou částku   950.000,- Kč,   

- město Sušice - navýšení vkladu na novou částku   511.540,- Kč,   

- přistupující noví společníci obec Bezděkov, obec Bolešiny, obec Číhaň, obec Dlouhá Ves, obec Dolany, obec Hnačov, obec Hrádek u Sušice, obec Chlistov, město Janovice nad Úhlavou, městys Kolinec, obec Lomec, obec Mezihoří, obec Mokrosuky, obec Ostřetice, město Plánice, obec Poleň, město Rabí, obec Týnec, obec Újezd u Plánice a obec Žihobce vloží vklady ve výši odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 30.
Zastupitelstvo města souhlasilo s převodem části podílu o velikosti 1%, odpovídající vkladu do základního kapitálu společnosti Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. ve výši
117.590,- Kč, na společnost Pošumavská odpadová, s.r.o. IČ 04510984, za cenu
300.000,- Kč.


Zastupitelstvo města schválilo plán práce finančního výboru na I. pololetí roku 2016.
Předsedkyně Finančního výboru p. Řezníčková sdělila, že původní mandátní smlouva se společností Bytservis byla uzavřena v roce 1992, pak se uzavíraly dodatky. Smlouva by měla odpovídat stávající legislativě. Starosta doporučil pouze úpravu smlouvy a sdělil, že Kontrolní i Finanční výbor v minulosti kontroloval tepelné hospodářství, které funguje a cena tepla je srovnatelná s jinými městy. Paní místostarostka navrhla právní posouzení smlouvy. Předseda Kontrolního výboru  (KSČM) p. Kůs sdělil, že kontrolní výbor v minulosti kontroloval uzavřené smlouvy mezi organizací Bytservis a městem Sušice. Nebyly shledány nedostatky a nedoporučil vyhlášení výběrového řízení (!). Pan Mgr. Kříž naopak výběrové řízení na výběr nového poskytovatele doporučil.
Návrh usnesení p. Řezníčkové: Zastupitelstvo města vzalo na vědomí doporučení na ukončení smluvního vztahu s Bytservisem a vypsání výběrového řízení na nového provozovatele bytového a tepelného hospodářství města. Rozhodnutí zastupitelstva: 9 hlasů pro, proti 3, zdrželo se 5 členů. Návrh nebyl schválen. Pro nové výběrové řízení hlasovali zastupitelé ČSSD (3), z. Kříž, z. Staňková, z. Naglmüllerová, z. Kudová, z. Javorský a z. Jelínek.
Návrh nebyl přijat, chyběly dva hlasy. Nutno vzít v úvahu, že 4 zastupitelé chyběli.

V majetkové agendě byl schválen prodej části pozemku p.č. 542/43 v ul. Družstevní a zřízení služebnosti.
Dále byl projednáván odkup pozemků u bývalého hotelu Otava.

Rada města se dne 25. 8. 2014 a 6. 10. 2014 zabývala problematikou pozemků u bývalého hotelu Otava, tedy pozemky na LV 5205 (výměra celkem 10678 m2, z toho ½ vlastní ČR – SPÚ a ½ Hotel Otava s.r.o.), LV 5203 (výměra celkem 10564 m2, z toho ½ vlastní ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a ½ Hotel Otava s.r.o.) a LV 3686 (výměra celkem 10080 m2, vše vlastní Hotel Otava s.r.o.). Zastupitelstvo města dne 16. 12. 2015 schválilo záměr odkoupení pozemků bývalého hotelu Otava a pověřilo vedení města k dalšímu jednání s vlastníky. Zaslali jsme Hotelu Otava s.r.o. návrh města na slevu z původně požadované kupní ceny 4 813 250,- Kč na 3 787 125,- Kč, přičemž tato společnost požaduje celkovou kupní cenu 4 300 tis. Kč. Pokud by nám ČR prodala své podíly za obdobnou cenu (2 500 tis. Kč), vyšla by celá lokalita na 6,8 mil. Kč.
Zastupitelstvo města rozhodlo o odkupu pozemků p.č. 1049/1, 1049/4, 2694, spoluvlastnického podílu ½ na pozemcích p.č. st. 684, včetně objektu čp. 318/II, který je jeho nedílnou součástí, st. 1526, 1043/3, 1044, 1046/2, 1049/2, 1049/3, 1049/5, 1043/1, 1046/1, vše k.ú. Sušice nad Otavou, od společnosti Hotel Otava s.r.o., Plzeň, IČ: 031 09 607, za celkovou kupní cenu 4 300 tis. Kč s tím, že náklady spojené s odkupem uhradí strana kupující a daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena podle zákona platného ke dni převodu, za tím účelem schvaluje návrh kupní smlouvy mezi společností Hotel Otava s.r.o. a městem Sušice a pověřuje starostu jejím podpisem. Návrh schválen 17 hlasy.

Byla přijata rozpočtová opatření a schválena pravidelná roční dotace Oblastní charitě Volšovy v částce 200 tis. Kč a dotace 140.000,- Kč Diakonii ČCE, středisko Západní Čechy na zachování sociální služby v Denním stacionáři Klíček Sušice.
Zastupitelstvo města schválilo Pravidla pro „Grantový program města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání“ a formulář „ Žádost o přidělení grantu na projekt v oblasti kultury, sportu a volného času a vzdělávání“ a „Grantový program města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání na rok 2016“.

Odměňování členů zastupitelstev – dle změny vyhlášky
Pro neuvolněné členy zastupitelstva města se jedná o fakultativní (nenárokovou) odměnu, o jejímž poskytnutí a výši rozhoduje zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. Níže uvedené částky jsou částky maximální. V minulosti byly poslední odměny stanoveny rozhodnutím zastupitelstva ze dne 22. 4. 2015. Stanovená odměna za jednotlivé funkce:

Funkce                                         Kč současné        Kč možné od 1. 1. 2016
Člen zastupitelstva města            849,-                          874,-                      
Člen rady města                         2060,-                        2122,-                              
Předseda komise                        1708,-                        1759,-        
Předseda výboru                        1708,-                        1759,-                            
Člen výboru                                1346,-                        1386,-                             
Člen komise                                1346,-                        1386,-                            
Zastupitelstvo města schválilo od 1. 3. 2016 výši měsíční odměny za výkon funkce členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 S., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, v platném znění, dle podkladů, včetně uplatnění souhrnu odměn za jednotlivé funkce (tj. odměny se sčítají).  Schváleno všemi.


Bod Ostatní:
Pan starosta sdělil informaci ohledně šíření zpráv o závadnosti pitné vody, všechny informace byly zveřejněny na webu města. Hygienická stanice potvrdila, že zdravotní problémy nesouvisely s vodou.
Paní místostarostka navrhla změnu termínu jednání červnového zastupitelstva města z původně plánovaného 22. 6. 2016 na 15. 6. 2016.
Paní místostarostka upozornila zastupitele na podklad, který obdrželi, a který obsahuje komunikaci s panem Říhou ohledně schválených zásad k prodeji bytů města.
Pan Říha (bývalý místostarosta) sdělil, že ohledně zveřejněných zásad prodeje bytů nepsal do Sušických novin přímo místostarostce, ale ona mu odpověděla. Pan Říha chtěl informovat občany prostřednictvím novin a veřejně položená otázka by měla být veřejně zodpovězená.
Paní místostarostka odpověděla na dopis z důvodu dovolené pana starosty. K návrhu zásad se vyjadřovali všichni zastupitelé, návrh byl v programu a poté byly zásady schváleny na jednání zastupitelstva dne 11. 11. 2015.
Pan starosta nikdy nebyl příznivcem dopisování přes noviny. Zastupitelstva města jsou veřejná a občané mají kdykoliv možnost vznést dotaz na zastupitele. Pravidla pro prodej bytů se neřešila již delší dobu, zastupitelé mají zájem o úpravu zásad pro podmínky občanů města, aby si je mohli odkoupit. Peníze z nájmů bytů se mimo jiné používají na financování základních škol, mateřských škol, opravy chodníků, atd.
Pan Říha opět sdělil, že zastupitelstvo města zastupuje město a veřejnost o změnách zásad neví. Pan starosta by měl odpovědět do SN korektně.
Paní Mgr. Řezníčková odpověděla, že projednání zásad trvalo asi 1 hodinu, program je vždy před konáním zastupitelstva veřejně vyvěšen, občané se mohou těchto jednání zúčastnit.
Pan Mgr. Kříž doplnil Mgr. Řezníčkovu, že návrh zásad byl projednáván na několika jednáních.
Pan Říha opětovně požadoval znovu zargumentovat zásady. Upozornil, že termíny plánovaných jednání zastupitelstva města nejsou uveřejněny na webových stránkách města.
Pan tajemník sdělil, že na stránkách města jsou termíny zveřejněny na dřívější podnět pana Říhy a budou ještě doplněny do položky zastupitelstva města – harmonogram zasedání.

Diskuse:

Paní Mgr. Kudová měla dotaz na rozšíření počtu kontejnerů na bioodpad. Pan vedoucí Odboru majetku a rozvoje města odpověděl, že jejich počet bude větší.
Pan starosta dále sdělil, že nemocnice má nového primáře chirurgie a od 1. 4. 2016 bude i nový primář na oddělení interny.
Paní MUDr. Prajerová opětovně upozornila na nebezpečný přechod pro chodce u Sokolovny. Doporučuje jeho označení žlutou barvou 5 metrů od přechodu, aby nedošlo k nehodě. V současné době se zde pohybuje hodně dětí, protože v budově Sokolovny probíhají akce právě pro děti.
Pan starosta odpověděl, že tato problematika se řeší již delší dobu a upozornil, že další nebezpečný je přechod u restaurace „Zlatá Otava“ u DPS (Dům s pečovatelskou službou).
Velitel Městské policie o problému také sdělil, že řidiči stále nedodržují vzdálenost na stání aut od přechodu pro chodce. Doporučuje umístění dopravní značky „Zákaz stání“.
Pan starosta dále sdělil, že do budoucna vidí řešení možnosti parkování pro Sokolovnu v souvislosti s odstraněním sportovní haly a vybudováním parkoviště a zároveň vstupu do objektu do Sokolovny ze zadní strany.
Pan MUDr. Choc upozornil na další nebezpečný přechod, a to u nemocnice, kde řidiči jezdí velkou rychlostí.  
V souvislosti s touto problematikou připraví Odbor majetku a rozvoje města ve spolupráci s Městskou policií na jednání rady města dne 7. 3. 2016 možnosti řešení přechodů pro chodce u Sokolovny a Domu s pečovatelskou službou.

                                                                                                               Milena Stárková

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Vánoční posezení 2019
Počet návštěv
19742
DnesDnes12
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden12
Tento měsícTento měsíc485
CelkemCelkem19742
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 7
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012