PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 16. září 2015 – odpadové hospodářství

Ze sedmého zasedání zastupitelstva se omluvil Daniel Čámský a František Jelínek. V úvodu starosta připomněl úmrtí pana Josefa Maršáta, významného občana města Sušice a doc. Ing. Zdeňka Papeše, CSc., dlouholetého předsedu spolku Pražský Sušičan a čestného občana města Sušice. Zastupitelé uctili jejich památku minutou ticha.


Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o kontrole usnesení ze dne 22. 4. 2015, kdy zastupitelé uložili radě města prověřit oprávněnost uznatelných nákladů u poskytnuté dotace na pravidelnou činnost sportovních organizací na rok 2015 TJ Sušice při výpočtu nákladů za energie. Stanovisko TJ bylo doručeno v úterý dne 15. 9. 2015 a tento bod bude projednán na pondělním zasedání rady města.

Jaký bude závěr rady města po cca 7 měsících zkoumání (!) oprávněnosti podmínečně návratné dotace pro TJ Sušice (energie) by zastupitelé měli vědět v listopadu. Jedná se o zjištění, zda poskytované dotace na energie jdou opravdu ve prospěch sportu. Zda město ze svého rozpočtu neplatí také energie v budově stadionu pro hospodu, ubytovnu a další „nesportovní“ prostory.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru v termínu od ledna do srpna 2015.

V souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (účinnost od 1. 7. 2015) bylo nutné upravit systém včetně podkladů pro poskytování dotace z rozpočtu města Sušice na obnovu objektů prohlášených za kulturní památky a objektů (nepamátkových) umístěných v Městské památkové zóně Sušice. Zastupitelstvo města schválilo podklady pro poskytování dotací na rok 2015.

Zastupitelstvo města schválilo Program regenerace MPZ Sušice, zpracovaný v srpnu 2015 společností AF-CITYPLAN s.r.o.

V majetkové agendě zastupitelé rozhodli o odkupu velmi malých částí pozemků. Majitelé chat a pozemků v zahrádkářské kolonii směrem k Divišovu požádali o řešení přístupové cesty k jejich nemovitostem. Ta vede po soukromých pozemcích a to brání dalšímu rozvoji území. Navrhli, že pozemky odkoupí za sdružené prostředky od soukromého vlastníka a následně je převedou bezúplatně městu Sušice, resp. prodají za 1,- Kč.

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 2460/10 k.ú. Sušice nad Otavou (ost. plocha – ost. komunikace) o výměře cca 100 m2 Květě a Františku Vávrovým, kteří pozemek chtějí zrekultivovat a osadit okrasnými keři.

Z důvodu úmrtí zastupitelstvo revokovalo své usnesení č. c) 9) ze dne 17. 9. 2014: Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkových parcel č. 145 a 150/3, obě k.ú. Divišov u Sušice, o celkové výměře 318 m2, manželům Haně a Vladimíru Eliášovým. Syn Jaroslav Libanský, bytem Vídeň, žádá o uzavření kupní smlouvy na své jméno. Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkových parcel č. 145 (zahrada o výměře 216 m2) a 150/3 (ost. plocha – manipulační plocha o výměře 102 m2), obě k.ú. Divišov u Sušice, o celkové výměře 318 m2, panu Jaroslavu Libanskému, bytem Vídeň, za cenu 200,- Kč za m2, za celkovou kupní cenu 63 600,- Kč.

Dalším bodem bylo Odpadové hospodářství města Sušice.

V červnu bylo rozhodnuto o podání výpovědi ze stávající smlouvy s firmou Rumpold-P s.r.o. a k dalším krokům byla pověřena rada města.
Město Klatovy a město Sušice projednalo na úrovni vedení záměr založit společnost zajišťující svoz odpadů z území obou měst a dalších souvisejících činností. Předpokládá se, že do této společnosti budou vstupovat další obce, které budou mít zájem řešit tímto způsobem komplexně problematiku nakládání s odpady (tj. nejen svoz komunálního odpadu).

Kroky směřující k novému systému nakládání s odpadem:

-
Společnost bude založena schválením společenské smlouvy zastupitelstvy obou měst.
- Usnesením zastupitelstva bude rovněž delegován zástupce města na valnou hromadu   společnosti.
- Usnesením zastupitelstva města budou navrženi za město Sušici dva zástupci do dozorčí rady společnosti.Dozorčí rada: Sušice dva, Klatovy zpočátku tři, jeden pak případně nahrazen někým z obcí -  pokud by dozorčí rada byla pětičlenná
- Do návrhu společenské smlouvy (v příloze) byla zapracována doporučení advokátní kanceláře KFLegal, s.r.o. - omezení členství jen na obce/města/městyse, možnost vnitřního omezení jednání jednatele usnesením valné hromady, výslovné uvedení účelu společnosti (tj. zajišťování služeb na úseků nakládání s odpady pro zúčastněné obce v režimu in-house kontraktů).
- Po usnesení obou zastupitelstev bude notářský zápis obsahující společenskou smlouvu podepsán a následně zaslán rejstříkovému soudu a budou složeny vklady obou zakladatelů.
- Valná hromada společnosti bude jmenovat jednatele společnosti. Jméno prvního jednatele obsahuje společenská smlouva. Pro město Sušici je velmi důležité, aby jednatel společnosti ihned po zapsání společnosti prováděl veškeré úkony směřující k zajištění potřebné dokumentace a komplexního zázemí společnosti pro plnění svého úkolu (tj. včetně střediska Sušice).
- Vklady budou, pro usnadnění vzniku společnosti, peněžité, jejich výše bude upřesněna. Základní poměr podílů ve společnosti bude 65% město Klatovy, 35% město Sušice. Předpokládáme, že tato dvě města na počátku budou společně držet 100% podíl na společnosti, výhledově pak jejich podíl nepoklesne pod 70%. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku.K výši základního kapitálu: je v návrhu, Klatovy 650 tis. Kč, Sušice 350 tis. Kč, výše základního kapitálu tudíž 1.000 tis. Kč (svozové vozy a ostatní potřebný majetek by si společnost pronajala).
-
Je potřeba založit do rozpočtu novou organizaci: Pošumavská odpadová s. r. o. a rozpočtovým opatřením ji naplnit potřebnými financemi (vklad + první-letošní náklady provozu, nákup techniky nebo vklad na majetkový účet společnosti) – viz rozpočtové opatření č. 40
- Po získání živnostenských oprávnění, zápisu společnosti a získání licence na nakládání s odpady (průběžně budou řešeny i další dokumenty - např. provozní řády), bude možno přikročit k  uzavření smlouvy o zajištění odvozu odpadů (s účinností od 1. 1. 2016 - požadavek města Sušice).
- Zázemí společnosti by mělo být v areálu společnosti Sules s.r.o. (technika=garáže, personál a kanceláře)
- V souladu s doporučeními AK KFLegal, s.r.o., je potřeba uzavřít smlouvu o sdružení zadavatelů podle ust. § 2 odst. 9 ZVZ, což by bylo předmětem jednání na další zasedání zastupitelstva.
- Touto smlouvou by se spojila města Klatovy a Sušice za účelem zadání veřejné zakázky – zajištění odvozu odpadů. Ve smlouvě by byla upravena vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoven způsob jednání jménem účastníků sdružení zadavatelů. Následně by za použití in-house výjimky podle ust. § 18 odst. 1 písm. e) ZVZ byla uzavřena smlouva přímo s novou společností.
- Smlouva by měla být uzavřena za sdružení jako celek, tj. oběma městy v jedné smlouvě. Předmět plnění by měl být rozdělen do 2 částí – plnění společnosti vůči městu Klatovy a plnění vůči městu Sušice.
- Dalším krokem by mělo být založení společnosti provozující překladiště odpadů. Má se jednat opět o s.r.o., společníky by mělo být město Klatovy (podíl cca 55%), Pošumavská odpadová, s.r.o. (cca 5%)  a Plzeňská teplárenská, a.s. (40%). Společenská smlouva bude analogická společenské smlouvě pro založení předchozí společnosti.
- "Překladiště" bude příjemcem směsného komunálního odpadu od společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., předávat tento odpad bude společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. na ZEVO Chotíkov ("spalovna Chotíkov") a též na skládku Štěpánovice společnosti Odpadové hospodářství města Klatov s.r.o. Klatovy. 

Je v návrhu, že si nová společnost pro provoz Klatovy pronajme techniku od jiné společnosti ve vlastnictví města Klatov, případně přímo od města Klatov. Protože Sušice takovou technikou nedisponuje, je nutno tuto techniku nově pořídit. Toto lze dvěma způsoby. Pořídit techniku jménem města Sušice a pronajmout ji společnosti, nebo finančně zajistit novou společnost formou dobrovolného příplatku do vlastního kapitálu společnosti, která by si techniku pořídila svým jménem.

V návrhu usnesení je i riziková varianta, kdy bude nutno techniku pořídit jménem města Sušice.
Zastupitelstvo města rozhodlo o založení společnosti „Pošumavská odpadová, s.r.o.“, s majetkovým podílem města Sušice ve výši 35%, schválilo společenskou smlouvu této společnosti a pověřilo starostu města podpisem společenské smlouvy.

Zastupitelstvo města navrhlo za město Sušici jako členy dozorčí rady společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. pana Bc. Petra Mottla, Na Fufernách 7, Sušice a paní Ing. Věru Marešovou, Hluboká 373, Sušice. 

Zastupitelstvo města rozhodlo o použití prostředků organizace 1548 – Pošumavská odpadová s. r.o. do výše 7 mil. Kč za účelem nákupu nové svozové techniky a to formou dobrovolného příplatku do vlastního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o., nebo pořízením této techniky do vlastního majetku s následným pronájmem této společnosti.
Zastupitelstvo města delegovalo starostu města Bc. Petra Mottla na valnou hromadu společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o.

Byla přijata rozpočtová opatření nutná k realizaci:
- „Osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Sušici“ podala, dle vyhodnocení nabídek, firma EFektivní OSvětlování, s.r.o., Děčínská 509, Česká Lípa, 470 01, IČ: 27267806 za cenu 1.699.250,- Kč bez DPH.

- Zrušení zakázky “Pumptrack“ s tím, že pro realizaci je potřeba najít novou vhodnou lokalitu.
- Oprava oplocení kolem skateparku a kolem koupaliště.
- Běžné opravy nemovitého majetku (sokolovna, chata Svatobor)
- Mánesova ul., chodník.
- Přijetí grafika na poloviční úvazek pro podporu redakce Sušických novin. Grafik nastoupí již 1. září 2015.
-
Přeúčtování přijatých dotací – odbor ekonomický.
- Vznik Pošumavská odpadová, s. r. o., zajištění techniky (8 mil. CZK)


Byla projednána změna zakladatelské listiny spol. Nemocnice Sušice o. p. s.

V souvislosti se změnou nájemce areálu nemocnice a dále se změnou v orgánech společnosti předložilo vedení nemocnice návrh na změnu listiny. Jedná se o doplnění bodu g) v odstavci 2), článku III v tomto znění:

g) Obecně prospěšná společnost může svoje poslání rovněž naplňovat prostřednictvím jiného provozovatele.

Zastupitelstvo města rozhodlo ve funkci jediného zakladatele společnosti Nemocnice Sušice o. p. s., IČO 252 24 301, o změně zakladatelské listiny, a to:
Rozšíření podmínek poskytování obecně prospěšných služeb o bod g) - Obecně prospěšná společnost může svoje poslání rovněž naplňovat prostřednictvím jiného provozovatele.
Doplnění oboru podnikání o pronájem a půjčování věcí movitých.

Ing. Vladimír Sloup sdělil, že od pondělí 14. 9. 2015 je zavřená interna – každodenní provoz není možné zajistit, chybí lékaři. Dispoziční řešení nemocnice není podle hygienických předpisů, proto dochází k výměně podlahových krytin, nové elektroinstalace. Noví lékaři se zatím nehlásí, vedení nemocnice dále zajišťuje nové registrace na krajském úřadě.

Ing. Soukup, jednatel společnosti NEMOS GROUP a. s. sdělil, že v současné době má vedení dvě priority, a to zvládnutí převodu nemocnice po administrativní stránce a zajištění personální situace. Dále je nutné zajištění stabilizace nemocnice, jednání s pojišťovnami a zajištění standardů nemocnice. Dále zdůraznil zachování spolupráce se stávajícím managementem nemocnice a s městem Sušice.
Paní Mgr. Řezníčková měla dotaz ohledně dalšího fungování Nemocnice Sušice, jako o. p. s. Bylo jí sděleno, že do konce roku 2015 musí být zachována z důvodu provozování Rychlé záchranné služby.

NEMOS Sušice s. r. o. – jmenování dozorčí rady

Bylo dohodnuto, že do nově vzniklé společnosti NEMOS Sušice s. r. o. najmenuje dva členy dozorčí rady město Sušice. V návrhu jsou pánové Bc. Petr Mottl a MUDr. Jiří Choc.
Zastupitelstvo města jmenovalo do funkce člena dozorčí rady společnosti NEMOS Sušice s. r. o., Praha, pana Bc. Petra Mottla, Na Fufernách 7, Sušice a pana MUDr. Jiřího Choce, Pod Vodojemem 1238, Sušice.

Diskuse:

Pan Vrhel měl dotaz na nově uzavřenou smlouvu s nemocnicí. Pan starosta sdělil, že smlouva byla uzavřena na pronájem nemovitého a movitého majetku, k nahlédnutí je možná na Odboru majetku a rozvoje města.

Mgr. Karlíková požádala o vybudování osvětlení cyklostezky ve směru na nádraží, za objektem Spaku. Velitel Městské policie prověří možnosti.

Mgr. Kříž sdělil, že slavnostní zahájení na tartanové dráze za objektem školy ZŠ Lerchova proběhne v pátek dne 18. 9. 2015 v 11:00 hodin.

Pan starosta podal informaci o připravované úpravě zásad postupu při prodeji bytů.

 
                                                                                                         Milena Stárková
 


Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Vánoční posezení 2019
Počet návštěv
19741
DnesDnes11
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden11
Tento měsícTento měsíc484
CelkemCelkem19741
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 3
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012