PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 15.6.2016 – diskuse okolo areálu Solo

Z jednání červnového zastupitelstva se omluvila Mgr. Jana Švelchová.
Na začátek zastupitelstva byl dodatečně zařazen bod NEMOS Sokolov, s.r.o., Zdravotnické zařízení nemocnice Sušice.

Pan Ing. Vladimír Sloup podal informaci o současném stavu v nemocnici. Dále předal slovo jednateli společnosti NEMOS Sokolov, s.r.o., Zdravotnické zařízení nemocnice Sušice Mgr. Davidu Soukupovi, který přítomné seznámil s kvalitou péče v nemocnici, informoval o personálním obsazení a podal informaci o ekonomické stránce a dalších plánech v této organizaci.
Členové zastupitelstva vyslechli zprávu ředitele Nemocnice Sušice o současném stavu a dalších plánech v této organizaci a neměli žádné další dotazy ani připomínky.

Z oblasti majetkové agendy byl schválen prodej pozemkové parcely č. 205/1 o výměře 675 m2 v k.ú. Červené Dvorce Ivaně a Václavu Faicovým, bytem Sušice, za cenu 200,- Kč za m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 135 000,- Kč a prodej části pozemkové parcely č. 229/8 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Červené Dvorce p. Miroslavu Melcherovi, bytem Červené Dvorce, za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2.

Bylo schváleno odkoupení pozemku č. 171/1 o výměře 364 m2 a č. 171/2 o výměře 196 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou, od spolumajitelů RNDr. Eduarda Kočárka, bytem Statenice-Černý Vůl a JUDr. Tomáše Hemelíka, bytem Říčany, za kupní cenu ve výši 152 000,-. Obě parcely jsou situovány po pravé straně od náměstí, u mostu přes Otavu a tvoří odpočinkovou zónu, kterou po mnoho let udržuje město na své náklady. O odkoupení parcel jednalo město v minulosti již několikrát, ale pro nepřiměřené požadavky majitelů bylo vždy odloženo.

Dalším schváleným odkupem byl pozemek č. 102/1 v k.ú. Divišov u Sušice o výměře cca 283 m2 od pí. Dany Velenovské, bytem Divišov a pí. Ireny Forejtové, bytem Klatovy, za kupní cenu ve výši 100,- Kč za m2, které se na město se obrátily. Parcela slouží jako příjezdová cesta k přilehlým parcelám a chatám jiných majitelů. Místním šetřením bylo zjištěno, že pro odkup by byla vhodná pouze část výše uvedené parcely, která navazuje na parcelu č. 99/1 která je v majetku města Sušice a tvoří část přístupové cesty z hlavní komunikace od Sušice, k pozemkům v této lokalitě. Po oddělení od zbytku parcely by odkupovaná část byla ve výměře cca 283 m2.

Město prodalo i část pozemku č. 955/25 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 70 m2 manželům Aleně a Jiřímu Švecovým, bytem Sušice, 100 m2 paní Ivaně Váchové, bytem Praha, 100 m2 panu Václavu Tykalovi, bytem Sušice, 100 m2 manželům Emilii a Josefu Štenglovým, bytem Sušice, 150 m2 do podílového spoluvlastnictví paní Libuši Fránové, bytem Sušice (podíl ½) a panu Zdeňkovi Hosnedlovi, bytem Sušice (podíl ½) - za kupní cenu ve výši 100,- Kč za m2. Žádost se již projednávala v červenci 2014 s tím, že rada města odložila záměr prodeje do doby vyhotovení územní studie této lokality. Požadovaný pozemek není však přímo součástí přestavbové lokality, je však veden jako veřejné prostranství. Odbor výstavby a ÚP tenkrát prodej nedoporučil. Vzhledem k tomu, že některé části této parcely již město v minulosti vlastníkům sousedních nemovitostí k rozšíření jejich zahrádek prodalo (např. Najvarovi, Míčkovi, rok 2012), a nemá pro tento pozemek žádné využití, doporučil nyní Odbor majetku záměr prodeje schválit, a to části cca 550 m2.

Investiční akce - Nemocnice Sušice – kožní ambulance, návrh rozpočtového opatření č. 24
V rozpočtu města byla vytvořena nová položka – „Nemocnice – nová ambulance“ ve výši 700 tis. Kč. “ Jde o opravy a stavební úpravy výtahu a prostor ve 3.NP  v ubytovně nemocnice Sušice. Akce byla projednána s KHS a provozovatelem.

Další schválenou investiční akcí je Sušický skatepark - rozšíření turistických aktivit a atraktivit ve vazbě na Otavskou cyklostezku“ – návrh rozpočtového opatření č. 29.
Vzhledem k příslibu dotace byla položka rozpočtu povýšena o 5,1 mil. Kč (navržena dotace ve výši 2.478.588,- Kč).

Odkup nové investice
Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemku p.č. 941/7- trvalý travní porost o výměře 182 m2 a p.č. 941/125 - 1092 m2, oba v k.ú. Sušice nad Otavou, společně se stavbou komunikace a chodníku, stavby páteřního kanalizačního řadu splaškové kanalizace, stavby páteřního kanalizačního řadu dešťové kanalizace, stavby páteřního vodovodního řadu a stavby veřejného osvětlení ze spoluvlastnictví od 1/ MgA. Martiny Bartošové, Sušice, 2/ Jakuba Dražka, Kašperské Hory, 3/ Michala Fornouse, Sušice, 4/ Pavla Jáchima, Horažďovice, 5/ Lenky Jáchimové, Sušice, 6/ Martina Škopka, Sušice a 7/ Hany Škopkové, Sušice, za celkovou kupní cenu ve výši 961.536,- Kč. Za tím účelem schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní.

Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet města za rok 2015 a účetní závěrku města Sušice sestavenou k  31. 12. 2015, za rok 2015.

Bylo schváleno přijetí dotace v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny na akci „NRPM – Sušice, ZŠ Lerchova stavební úpravy – bezbariérové řešení“ ve výši 3.750.000,- Kč.

Rozpočtová opatření:
  1. 3 mil. Kč vč. DPH na akci ul. Nová – povrchy, vodovod (výměnu části vodovodního řadu, uliční vpusti, obrubníky, povrchy chodníků a komunikace, dopravní značení)
  2. 750 tis. Kč na opravu povrchu chodníku a komunikace podél pavilónů E,D,F v ZŠ Lerchova
  3. 1.000.000 Kč - Hasiči Volšovy – dopravní automobil, za podmínky získání dotace
  4. běžné opravy majetku – chata Svatobor a Sokolovna
  5. přijetí a použití dotací v sociální a kulturní oblasti z center
Příspěvky – památková péče

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 565.000 Kč Provincii kapucínů v ČR, Praha, na obnovu kostela sv. Felixe v Sušici a o poskytnutí dotace ve výši 298.000 Kč paní Mgr. Anně Potužníkové, náměstí Svobody 5, Sušice a paní Marii Petříkové, náměstí svobody 5, Sušice na obnovu městského domu č.p. 5/I, náměstí Svobody v Sušici.

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcíchMístní poplatky jsou upraveny zákonem ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se konkrétně o:
poplatek ze psů,
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
poplatek za užívání veřejného prostranství,
poplatek ze vstupného, (v Sušici v minulosti vybírán, ale zrušen)
poplatek z ubytovací kapacity,
poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, (v Sušici nikdy nezaveden)
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. (v Sušici nikdy nezaveden)
Poplatky označené tučně se v Sušici nevybírají.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt je v současnosti v Sušici stanoven ve výši 12,- Kč/den/dospělá osoba. Poplatek z ubytovací kapacity je v současnosti v Sušici stanoven ve výši 2,-Kč/den/lůžko.

Zaplacené poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity za roky 2010 – 2015

rok

lázeňský nebo rekreační

ubytovací kapacita

2010

67448

47580

2011

37752

21848

2012

53964

49266

2013

30766

29741

2014

54084

36829

2015

39962

27944

Zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi připravit novelizaci obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, o místních poplatcích, která k 31. 12. 2016 zruší poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity.

Smlouva o poskytnutí dotace – publikace „Město a jeho poddaní“
Na základě žádosti o finanční příspěvek na vydání odborné historické publikace „Město a jeho poddaní“ autora PhDr. Jana Lhotáka, Ph.D., byla schvalena dotace spolku Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury, ve výši 300.000 Kč na vydání publikace. Náklad publikace bude 350 výtisků. Celkové náklady na vydání jsou stanoveny na 450.000 Kč.

Diskuse (text je převzat ze zápisu zastupitelstva)
Pan Vrhel doporučuje u školy ZŠ Lerchova zvýšit ostrahu a označit přechod z důvodu opravy ulice Klostermannova.
Pan Javorský upozornil na nabídku od p. Davida podívat se do prostor bývalého Sola Sušice a doporučuje domluvit 2 -3 termíny pro zájemce z řad zastupitelů.
PhDr. Lhoták – žádá, aby se členové zastupitelstva vyjádřili, jaké stanovisko navrhují k výstavbě nákupního centra. Paní místostarostka upozornila na širší problematiku této otázky.
Mgr. Naglmüllerová - je to poslední možná  průmyslová a případně rozvojová lokalita města (jiné vhodné pozemky město nevlastní) a navrhuje pozvat odborníky a doporučuje zamyslet se nad možností  odkoupit pozemky od vlastníka zpět do vlastnictví města Sušice.
Ing. Arch. Karel Janda – může to mít devastující dopad na jádro města. Budovy bývalé sirkárny nejsou v takovém stavu, aby byly zbourány. Jedná se o zlomové období, některé zastupitelstvo bude muset tuto plochu nějak vyřešit. Nejsou zde pracovní příležitosti a koupí pozemku by se dalo zajistit pracovní uplatnění. Pokud developer nebude mít otevřenou cestu, možná se ze smluv vyváže. Navrhuje termín prohlídky bývalého Sola Sušice příští středu či čtvrtek. Zastupitelé, kteří mají zájem o prohlídku ve středu dne 22. června v 15.30 hod. se přihlásí v sekretariátu.

                                                                                                         Milena Stárková

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Vánoční posezení 2019
Počet návštěv
19742
DnesDnes12
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden12
Tento měsícTento měsíc485
CelkemCelkem19742
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 3
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012