PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 14. září 2016 – pokračuje diskuse okolo areálu SOLO

Zasedání se zúčastnilo 19 členů, Radovan Sloup a Věra Fornousová byli omluveni.
Zastupitelstvo města rozhodlo o odpisu pohledávky za dluh z rozsudku Okresního soudu Plzeň - sever č.j. 8 C 342/2010-35 z důvodu úmrtí povinného pana Imricha Vargy v celkové výši 277.212,- Kč.

Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku města č. 1 / 2016 o vedení digitální technické mapy města Sušice, která navazuje na schválené memorandum mezi Plzeňským krajem a městem z r. 2013. Vzniká tak povinnost investorům pořídit digitální data předepsaných struktur a předat je správci DTM (PK), což je náklad cca 500 Kč geodetovi za účelem vyhotovení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje dat včetně média (předává se přímo do Plzně).


Majetková agenda
Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení části pozemku p. č. 102/12 o výměře cca 68 m2 v k.ú. Divišov u Sušice od pí. Miloslavy Šmatové, bytem Pod Svatoborem 56/II, Sušice a p. Josefa Šmata, bytem Divišov 7, za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2.

Zastupitelé zamítli žádost o prodej pozemku 618 m2 vedle vodáckého tábořiště (nájem p. Švelch), o který požádal pan Zdeněk Lacina, Strakonice. Žadatel je provozovatelem půjčovny lodí a v žádosti uvádí, že by chtěl na výše uvedené parcele vybudovat místo pro vydávání a přijímání lodí a jejich skladování. Část pozemku v aktivní povodňové zóně a podle stanoviska Odboru životního prostředí je plánované využití pozemku v této části v rozporu s vodním zákonem.

Zastupitelé neschválili prodej části pozemku p. č. 399/1 o výměře 642 m2 v k. ú. Sušice nad Otavou manž. Schwarzkopfovým, na pozemku je umístěno kanalizační potrubí.

Zastupitelé neschválili prodej části pozemků p. č. 1941/29 s 2023/10 o výměře cca 150-200 m2 v k. ú. Sušice nad Otavou Radkovi Krčmářovi, jedná se o komunikaci, která propojuje ul. Nádražní s ul. Nová.

Zastupitelé neschválili prodej pozemků p. č. 2390/4 a 2642 v k. ú. Sušice nad Otavou firmě 2P Servis s.r.o., Smetanova 593/II, Sušice, zastoupená Petrem Pajmou. Firma chce budovat na pozemku p. č. 2644 administrativní budovu s drobnou textilní výrobou a skladem. Odkoupením pozemků by zajistili parkování hlavně invalidních zaměstnanců, v těsné blízkosti pracoviště. Pozemek p. č. 2390/4 získalo město Sušice převodem od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v r. 2014 se závazkem po dobu 10 let nezcizit tuto nemovitost, nezatížit ji zástavním právem a využívat ji ve veřejném zájmu – jako protipovodňovou hráz. Není proto možné tento pozemek prodat.
Pod pozemkem p.č. 2642 (v KN veden jako ostatní plocha - jiná plocha) se nachází podzemní vedení NN, vodovod a kanalizace.

Zastupitelé neschválili prodej části pozemku st.p.č. 327/1 o výměře cca 36 m2 v k. ú. Sušice nad Otavou Zdeňce a Milanovi Opavovým, neboť s pozemkem město počítá při rekonstrukci objektu č.p. 28.

Zastupitelé neschválili prodej pozemku p. č. 1488/11 a části pozemku p. č. 1488/12 o výměře cca 15 m2 v k. ú. Sušice nad Otavou, žádali JUDr. Marta a Ing. Jan Tůmovi.

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku st. p. č. 580/9, včetně čp. 246/II, za kupní cenu 576 400,- Kč a části pozemku p. č. 2742 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou za kupní cenu ve výši 250, - Kč/m2 firmě T.S.-Info, spol. s r.o (zastupuje Ing. Jiří Pašek). Objekt přímo navazuje na jejich nemovitost čp. 1265/II. Objekt nemá samostatný vchod ani přístup do prvního patra a není připojen na žádné sítě. Součástí prodávaných nemovitostí je i část pozemku p. č. 2742 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou. Rada města dne 11.7.2016 svým usnesením č. 445 schválila záměr prodeje. Cena obvyklá na výše uvedený objekt č.p. 246/II včetně pozemku st.p.č. 580/9 je stanovená ve znaleckém posudku na 480 000,- Kč a cena pozemku p. č. 2742 na 250 Kč/m2. Město Sušice zaplatilo Úřadu pro zastupování státu pokutu za porušení bezúplatného převodu objektů č.p. 246/II a 260/II pokutu ve výši 2.200.000,- Kč, poměrná část je 576 400,- Kč.

Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod spoluvlastnického podílu na pozemky p. č. 1043/1 a 1046/1 v k. ú. Sušice nad Otavou z majetku ČR - Státního pozemkového úřadu do majetku města Sušice. Jde o pozemky u bývalého hotelu Otava.

Byl schválen programový dokument „Městský program regenerace MPZ Sušice – aktualizace 2016“ a návrh akcí obnov kulturních památek na rok 2017.

Mezi rozpočtovými opatřeními byl schválen finanční příspěvek pro oddíl ledního hokeje TJ Sušice v částce 50.000,- Kč - mužstvo mužů na zajištění dopravy na zápasy v hokejové sezoně 2016/17. V minulé sezoně se hokejový tým mužů umístil jako nejlepší tým okresu Klatovy a postoupil do Krajské ligy Plzeňského kraje, a tím se mu zároveň několikanásobně zvýšily náklady na dopravu.
Dále byla schválena rozpočtová opatření související s přijetím a použitím dotací z ministerstev a KÚ.
Bylo schváleno přijetí dotace ve výši 150.000,- Kč od Plzeňského kraje a dále přijetí dotace ve výši max. 450.000,- Kč od Ministerstva vnitra České republiky- střediska GŘ HZS ČR na nákup automobilu pro jednotku SDHO Volšovy.

Z diskuse:

a)  Pan Javorský upozornil na údržbu zeleně a prořezání větví v parku TGM, v zimním období dochází k ohýbání a lámání větví a je složité chodníky upravovat.

b)  Mgr. Karlíková – osvětlení cyklostezky kolem řeky od SPAKU, zda se v této věci něco prověřovalo. Odpověděl Ing. Marek, že bude zahrnuto do návrhu rozpočtu na rok 2017. V objektu bývalých kasáren navrhuje zprůjezdnit komunikaci a žádá o prořezání zeleně v parčíku v této oblasti. Odpověděl pan starosta a paní místostarostka. Odbor majetku připraví koordinační schůzku za účasti města, podnikatelů a úřadu práce.

c)  Pan starosta - v listopadu by proběhlo pracovní jednání zastupitelstva města, kde by byl projednán návrh rozpočtu na rok 2017.

d)  Mgr. Řezníčková – proč hodiny na radnici neodbíjí „čtvrtě hodin“? Bylo změněno na základě stížnosti občanů, ale není problém vrátit zpět.

e)  Zastupitelé prezentovali své návrhy k odprodeji bývalého podniku Solo Sušice do majetku města.
Diskuse: Mgr. Naglmüllerová – pověřit zástupce města jednáním s p. Davidem o odprodeji Sola. Pan starosta odpověděl, že jednání proběhlo, pan David je smluvně vázán k jinému subjektu a hrozila by sankce. V případě, že by zastupitelstvo města mělo vážný zájem o odkup, daly by se finanční sankce zřejmě nějak vypořádat. Cena za 1 m2 se pohybuje ve výši cca 1 200,- Kč, což znamená cca 150 mil. Kč. Ing. Marešová podala informaci o rozhodnutí soudu s tím, že byla zamítnuta námitka proti regulativu. Od nabytí právní moci rozhodnutí bude platit územní plán, tak jak byl vydán.
Proběhla rozsáhlá diskuse na téma možnosti případného odkupu areálu bývalého podniku Solo. Z vyjádření stanovisek jednotlivých zastupitelů k této problematice byl patrný záměr, že 8 členů se chce touto problematikou zabývat, 10 členů mělo negativní stanovisko a 1 člen se jednoznačně nevyjádřil.

f)   Z řad občanů byl vznesen dotaz, kdy bude zahájena rekonstrukce Volšovské ulice. Bylo zodpovězeno, že předání staveniště proběhne dne 23.9.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Vánoční posezení 2019
Počet návštěv
19741
DnesDnes11
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden11
Tento měsícTento měsíc484
CelkemCelkem19741
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 4
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012