PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 11. listopadu 2015 – sportovní hala se zbourá

Osmé zasedání zastupitelstva města započalo za účasti 15 zastupitelů, 3 se dostavili během jednání (Mgr. Čestmír Kříž, Mgr. Jana Švelchová, Ing. Tomáš Zelený). Omluveni byli zastupitelé František Kůs, PhDr. Jan Lhoták a Daniel Čámský.

Po úvodních formalitách zastupitelstvo města udělilo Čestné občanství panu Emilu Kintzlovi za celoživotní přínos v oblasti rozvoje sportu a turistiky na Šumavě, za dlouholetou volnočasovou práci s dětmi a mládeží a v neposlední řadě za odvážný a rovný občanský postoj ve všech etapách politického vývoje ve státě.
Zastupitelé schválili dodatek č. 1 k dohodě o úrokové optimalizaci s Českou spořitelnou a. s.

Rozpočtová opatření:
  1. Město Sušice pořizuje do majetku novou svozovou techniku, kterou následně pronajme nové odpadové společnosti. Jedná se o nákup nosiče kontejnerů s hydraulickou rukou za cenu 4,041 mil. Kč a nákup vozu na svoz domovního odpadu za cenu 5,685 mil. Kč.
  2. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 43, kterým se org. 9999 – Nákup a prodej majetku – povýší ve výdajové i příjmové části o 300 tis. Kč.
  3. Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotací.
Schválení dotací – Městská památková zóna - Na obnovu objektů v městské památkové zóně Sušice pro rok 2015 byly schváleny dotace ve výši 500.000,- Kč.

Dalším bodem bylo Nabytí rozhledny na Sedle do majetku města. Sdružení pro obnovu rozhledny na Sedle zaslalo v březnu t. r. nabídku na její bezúplatný převod do majetku města Sušice. Rozhledna byla postavena v r. 2009 za 5 603 702,- Kč na pozemku parc.č. 583 k.ú. Albrechtice u Sušice, který je v majetku čtyř osob. Přístup k rozhledně vede částečně po pozemcích města a částečně po soukromých pozemcích. Věcná břemena k pozemku pod rozhlednou ani k pozemkům, kudy vede přístup, nebyla zřízena. V říjnu 2015 se Sdružení podařilo zapsat rozhlednu do KN a oddělit stavební parcelu pod rozhlednou (nové číslo st. 70, nebude předmětem převodu). Co se týče věcných břemen, Sdružení navrhuje, aby smlouvy uzavřel rovnou budoucí vlastník, tedy město Sušice. Zastupitelstvo města rozhodlo o koupi objektu bez čp/če - občanské vybavenosti (rozhledny na Sedle), která se nachází na stavební parcele č. 70 k.ú. Albrechtice u Sušice zapsané na LV 4070, od Sdružení pro obnovu rozhledny na Sedle, IČ: 26611503, LV 4207, za celkovou kupní cenu 1,- Kč s tím, že náklady na sepsání kupní smlouvy, vklad do KN a daň z nabytí uhradí nabyvatel, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Zastupitelstvo města dále rozhodlo o zřízení služebnosti užívání.

Mezi majetkovými body byly odkupy velmi malých ploch a také Směna pozemků v ul. Na Hrázi a pozemku u koupaliště. Město vlastní pozemky: 963/1 (zahrada) o výměře 660 m2, 970/39 (ost. plocha – manipulační plocha) o výměře 205 m2 a p. č. 970/41 (ost. plocha – manipulační plocha) o výměře 1 m2, vše k.ú. Sušice nad Otavou. Pan Pavel Prunner, bytem Sušice, vlastník sousedních pozemků p.č. 963/11, 963/30, 970/40 požádal o jejich odkoupení. Minimální cena by měla být cena v místě a čase obvyklá, což je 1 400,- Kč za m2. Zájem o pozemky projevila i paní Marie Šefrnová, která by za tyto pozemky chtěla směnou nabídnout svůj pozemek p.č. 1026/7 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 2320 m2 (parkoviště u koupaliště), tedy pozemek, který chtělo město získat do svého vlastnictví a opravit jej. Podle územního plánu je tento pozemek veden jako plocha dopravní infrastruktury a část (cca 1/4) jako plocha zeleně.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku :                                            

Pozemek města : 963/1, 970/39, 970/41        866 m2          1 212 400,- Kč    

(866 m2 x 1400,- Kč/m2)

Pozemek pí Šefrnové :          1026/7             2320 m2             988 235,- Kč    

(2320 m2 x 426,- Kč/m2)

Z podkladů pro zastupitele:“Město musí při majetkoprávních úkonech postupovat v souladu se zákonem o obcích, tj. s péčí řádného hospodáře, tedy prodávat i kupovat majetek za nejvýhodnější cenu. Zároveň ale musí dbát i na zájem obce a jejích občanů. Odchylky od ceny obvyklé musí být řádně zdůvodněny. V tomto případě získá město do svého vlastnictví pozemek potřebný pro zajištění parkování občanů a turistů u koupaliště. Proto doporučujeme provést směnu výše uvedených nemovitostí, přestože hodnoty směňovaných nemovitostí (ceny obvyklé) nejsou stejné.“ Zastupitelstvo města rozhodlo o směně pozemků.

Další prodej pozemku zastupitelstvo odložilo, šlo o pozemek p.č. 380/5 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 1450 m2 do podílového spoluvlastnictví spoluvlastníkům domu čp. 797-8.

Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí cenu vodného a stočného na r. 2016 a schvaluje dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2016 podle následující tabulky (uvedené ceny jsou bez DPH):


Výpočet pevné a pohyblivé složky

 

 

 

 

 

Vodoměr

Pevná složka

Pohyblivá složka

(Kč/vodoměr/rok)

(Kč/m3)

(m3/hod.)

 

Vodné

Stočné

Celkem

Vodné

Stočné

Celkem

2,5

 

527

334

861

20,55

31,33

51,89

6,0

 

1 960

1 013

2 973

10,0

 

4 219

1 934

6 153

15,0

 

7 752

3 233

10 985

 
Zastupitelstvo města schválilo nové „Zásady postupu při prodeji jednotek – bytů a nebytových prostor v bytových domech v majetku města Sušice“

Diskuse:

Mgr. Karlíková – pokud v bytě bude nájemník, který nebude mít finanční prostředky na odkoupení bytu nebo nebude mít zájem byt odkoupit, aby tento byt zůstal městu.

Důvod: Pokud by byl byt nabídnut k prodeji jinému zájemci, při uzavření nájemní smlouvy hrozí nebezpečí zvýšení nájemného, při stěhování nájemníků finanční zátěž související se stěhováním, psychická zátěž hlavně starších občanů související se změnou (lokalita, byt, sousedé apod.).

Mgr. Řezníčková navrhuje, aby při prodeji bytu, o který současný nájemník nebude mít zájem, tento byt zůstal městu, a potom teprve byl prodán obálkovou metodou, i když by se jednalo o 1 byt.

U bodu Sportovní hala Sušice – studie variant řešení se hodně diskutovalo.

Projekční společnost ŠUMAVAPLAN spol. s. r. o. (byl přítomen Ing. Arch. Pavel Lejsek) vypracovala pro město Sušici studii variant řešení Sportovní haly.

Varianta a) rekonstrukce stávající haly u sokolovny

Varianta b) demolice stávající haly + výstavba parkoviště (na místě původní haly)

Varianta c) výstavba nové haly u areálu společnosti Sušické lesy a služby, s. r. o.

Bylo prezentováno, že rekonstrukce stávající haly je finančně stejně náročná jako stavba nové haly (více než 30 mil. Kč).

Diskuse:

Mgr. Řezníčková - proč se tedy kupovala hala od TJ Sušice za 2,5 mil Kč, když teď se bude hala bourat? Ing. Marešová vysvětlila, že cena nebyla nevýhodná s tím, že tato plocha by mohla být využita jako zázemí pro sokolovnu a pozemek má prakticky stejnou cenu jako by měl pouze stavební pozemek v centru.

Ing. Stárková – když se hala kupovala, ČSSD navrhovala cenu za 1,-Kč, město ji koupilo za 2,5 mil,- Kč a teď by se měla hala zbourat. Jsou to peníze daňových poplatníků a doporučuje panu starostovi jmenovité hlasování.

Mgr. Švelchová – sportovní halu doporučuje, ale přiklání se k výstavbě nové haly.

Pan starosta - získali jsme lukrativní pozemek za 2,5 mil. Kč v centru města, který by mohl být využit jako zázemí k sokolovně.

MUDr. Choc – u haly není kde parkovat, projekt není špatný, bude stát určitý obnos peněz, pokud město obhájí návratnost, halu postaví, přiklání se k výstavbě haly nové.

Ing. Staňková – potřebuje k tomuto rozhodnutí více informací.

Mgr. Naglmüllerová – pokud se postaví hala v areálu Sulesu, bude nám chybět prostor pro odpadové hospodářství a firmu Sules a zvýší se provozní náklady.

Ing. Jíchová – dnes se nerozhoduje o výstavbě, ale měla by se schválit některá z předložených variant, stávající dům vadí dispozičně, někdy nás čeká rekonstrukce sokolovny, teď se neřeší zda se bude stavět nová hala, ale mělo by se rozhodnout o tom, zda a kdy tyto peníze vyčlenit do rozpočtu. Plánovat rekonstrukci stávající haly, či stavbu nové.

Mgr. Kříž – pokud hala má mít rozměry 15 x 26 m, není to hala, ale velká tělocvična.

Mgr. Karlíková – v jakém časovém horizontu by tato akce proběhla (3 , 4 roky?) Provoz nás něco stojí, pokud mám investovat téměř stejnou částku do starého či stejnou částku do nového je lepší varianta stavět novou. Z hlediska využití Šumavy bychom mohli nabídnout sportovní využití, tato investice by se vyplatila. Pokud se mám rozhodnout do budoucna, přikláním se k variantě C.

Pan starosta – zázemí pro odpadovou společnost máme, neohrozí výstavbu haly. Pan starosta se přiklání k variantě C a finance jsou orientační.

Mgr. Naglmüllerová – pokud má být investice přestavby či stavby nové ve stejné finanční částce, přiklání se k výstavbě nové haly.

Ing. Arch. Lejsek – je počítáno dle platných cenových předpisů, přestavba by stála více peněz než stavba nové.

Pan Jelínek – navrhuje přestěhovat společnost Sules do prostor společnosti LESS, která je v insolventním řízení, kde je velká asfaltová plocha a současný pozemek, kde sídlí Sules použít k výstavbě haly nové.

Pan starosta – areál ČOV by mohl dále sloužit i jako využití odpadového hospodářství, zázemí technických služeb, do budoucna se počítá, že tyto služby nebudou v centru města.

Bylo přijato usnesení: Zastupitelstvo města ukládá radě města postupovat v přípravě řešení problematiky sportovní haly Sušice dle předložené varianty C.

Návrh schválen 14 hlasy, 4 členové se zdrželi hlasování. Zastupitelé ČSSD byli PRO. Žádný ze zastupitelů nenavrhl jmenovité hlasování.

V bodě Ostatní paní místostarostka podala informaci o jednání dozorčí rady společnosti „Pošumavská odpadová s. r. o.“ dne 9. 11. 2015, která proběhla v Klatovech. Dozorčí rada projednala a doporučila valné hromadě společnosti změnu jednatele a to tak, že jednatelem společnosti „Šumavská odpadová s. r. o.„ bude místo Ing. Věry Rozsypalové Ing. Michael Skrbek.

Pan starosta podal informaci o otevření interny dne 18. 11. a 19. 11. proběhne tisková konference za účasti společnosti NEMOS s. r. o.

Bod Diskuse:

Pan Sloup vznesl dotaz, co konkrétně znamená usnesení rady města č. 710 ze dne 2. listopadu 2015: "Rada města bere na vědomí stanovisko vyúčtování energií TJ Sušice" s tím, že se mu zdá příliš obecné a nic z něj nevyplývá. Ukládací usnesení zastupitelstva města ze dne 22. dubna 2015 totiž uložilo radě města prověření oprávněnosti uznatelných nákladů u poskytnuté dotace na pravidelnou činnost sportovních organizací na rok 2015 Tělovýchovné jednotě Sušice při výpočtu nákladů za el. energii, plyn a vodu.

Na dotaz reagoval za radu města pan Jelínek. Uvedl, že TJ předložila vyúčtování energií za všechny objekty, byly zjištěny rozdíly v nákladech oproti tabulce předložené na jaře zastupitelstvu města, skutečné náklady byly vyšší než uvedené.

Mgr. Karlíková vznesla dotaz, zda se otevře interna v rozsahu původním. Odpověděl pan MUDr. Choc s tím, že interna má 20 lůžek, nemocnice musí přijmout pacienty z klatovské nemocnice, kteří jsou hospitalizováni a pokud by kapacita nestačila, je možné navýšení lůžek.

Pan Javorský – jak postupuje soudní jednání se společností Solo Sušice. Odpověděla Ing. Marešová – byla podána kasační stížnost k soudu, která stále probíhá. Řízení na vyhlášení památky v areálu Sola rovněž nebylo dosud ukončeno.

Pan Jelínek – vznesl dotaz týkající se výjezdů záchranné služby. Dotázal se Ing. Stárkové, která byla na zastupitelstvu přítomna, jak tato situace byla krajem vyřešena. Ing. Stárková vysvětlila, že zakázka, která byla vysoutěžena, končí ke dni 31. 12. 2015. K datu 1. 11. 2015 došlo ke změně poskytovatele a Plzeňský kraj se rozhodl, že již nebude vyhlašovat další veřejnou zakázku. Vzhledem k tomu, že současné prostory v nemocnici jsou pro potřeby ZZS nevyhovující, smlouva bude uzavřena se společností NEMOS s.r.o. pouze na pronájem prostor v nemocnici na dobu nutnou. Po provedení potřebných úprav na objektu v ulici Nová (ve vlastnictví soukromého podnikatele) stanoviště ZZS přesídlí tam.

Během jednání zastupitelstva se omluvili a odešli Ing. Tomáš Zelený, Věra Fornousová a MUDr. Jiří Choc. V závěru zasedání bylo tedy přítomno 14 zastupitelů.

Milena Stárková

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Vánoční posezení 2019
Počet návštěv
19742
DnesDnes12
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden12
Tento měsícTento měsíc485
CelkemCelkem19742
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 3
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012