PostHeaderIcon Zastupitelstvo 4. srpna 2021 - zastupitelé REFERENDUM nevyhlásili, bude rozhodovat soud

Na druhý termín mimořádného zastupitelstva se sešlo 14 zastupitelů. Omluveni: František Jelínek, Mgr. Milena Naglmüllerová, PhDr. Jan Lhoták, Pavel Javorský,    Pavel Hais, Ing. Věra Marešová, MUDr. Rudolf Voldřich. Záznam na webu města: https://www.youtube.com/watch?v=jC6UWquRZxM&t=1545s
Program:
1.   Zahájení
2.   Volba návrhové komise
3.   Volba ověřovatelů zápisu
4.   Kontrola usnesení
5.   Vyhlášení místního referenda
6.   Rozpočtová opatření
7.   Diskuse a závěr
 


Vyhlášení místního referenda (Předkladatel: Ing. Milan Gregor, Mgr. Petr Novák)

Materiál obsahoval důvodovou zprávu, přehled průběhu projednávání procesu referenda, legislativní rámec problematiky, návrh rady města o projednání vyhlášení referenda a návrh usnesení.

Původní návrh usnesení - nebylo o něm vůbec hlasováno:
Zastupitelstvo města Sušice v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
a)   vyhlašuje
místní referendum na území města Sušice dne 8. a 9. 10. 2021, společně s volbami do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR o otázkách:
·                 Chcete, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči v rozsahu: lůžková interna, lůžkové chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje v Sušické nemocnici?
·                 Souhlasíte, aby se město Sušice zavázalo k tomu, že neprodá nemovitosti, které slouží Sušické nemocnici k poskytování zdravotní péče ve výše uvedeném rozsahu po dobu minimálně 2 let?
·                 Souhlasíte, aby se v této nepříznivé epidemiologické situaci odložila výstavba sportovní haly minimálně o dva roky?
b)   schvaluje:
      členovi místní volební komise zvláštní odměnu ve výši 1 800,- Kč
-      místopředsedovi a zapisovateli místní volební komise zvláštní odměnu ve výši 2 100,- Kč
     předsedovi okrskové volební komise zvláštní odměnu ve výši 2 200,- Kč.

 
Starosta - uvedl tento bod a vyzval zmocněnce přípravného výboru Jana Jandu k podání stručných informací ohledně předkládaného materiálu.
Jan Janda stručně seznámil přítomné s návrhem na vyhlášení místního referenda, jehož příprava trvá 9 měsíců od vzniku k předání bezvadného návrhu. Nyní je dle úřadu návrh bezvadný a zastupitelé by měli referendum vyhlásit.

 

V obsáhlé diskusi dále vystoupili a svá stanoviska vyjádřili (viz záznam):
Mottl - s referendem nemám problém, ale s čím mám problém jsou otázky. Jsou manipulativní a účelové. Dotazoval se na způsob sběru podpisů. Janda spekulace o nátlaku vyvrátil.
Staněk - dotaz, jak se vybírali sběrači podpisů (údajně činili nátlak na občany).
Janda Jan - archy byly volně přístupné na více místech. "Vtipné tedy je, že jste doufali, že já sem přijdu, ani jste mě nepozvali."
Švelchová - nepamatuji si, že by město chtělo prodat nemocnici, pro lhůta 2 roky? Janda - jde o čas do dalšího volebního období
Mottl - jde o manipulaci, vyvolání pocitu strachu
Bartoš - nejlepším nástrojem referenda jsou volby, které jsou jednou za 4 roky, otázky mi nepřijdou šťastně položené, hlavně ta o sportovní hale
Kroupová - máme se bavit o tom, jestli zastupitelstvo referendum vyhlásí nebo nevyhlásí
Stárková - pozastavuje se nad tím, že Jan Janda (zmocněnec přípravného výboru referenda) nebyl pozván na zastupitelstvo a nyní mu členové ODS kladou otázky
Staněk - co je to aktivní podpora, Janda - kromě peněz také např. bydlení
Černý - popsal proces VZ na SH v souvislosti s referendem
Kroupová - dotaz - jaké budou další kroky, pokud ZM referendum vyhlásí nebo nevyhlásí
Gregor, Novák - úřad neposuzuje otázky, ale náležitosti
Janda Karel - poukázal na nevhodné umístění SH a vyzdvihl roli občanské iniciativy
Stárková - nechme lidi rozhodnout!
Macháček - otázky mohly mít v listopadu svůj význam, dnes ho postrádají, nedovedu si představit, když bude nemocnici provozovat Pl. kraj, jak bude Sušice nařizovat, jak to má vypadat. Otázka SH, tam je prostě lež, ekonomická situace v roce 2020 a 2021 je prostě dobrá.
Švelchová - doplnila v reakci na způsob jednání skupiny, která nesouhlasila se změnami v sušické nemocnici na podzim 2019 – bylo vysvětleno, proč se dělají demonstrace. Je toho názoru, že demonstrace se dělají od té doby, co byli odvoláni jednatelé nemocnice. To bylo jednomyslně schváleno dozorčí radou, tudíž rada města nemohla konat jinak.
Janda Karel - kraj čeká na výsledek referenda, sdělila hejtmanka
Vrhel - proč ODS tak pochybuje o referendu, čeho se bojíte? Myslím si, že občané mají větší právo rozhodovat, než 21 zastupitelů.
Švelchová - doplnila v reakci na způsob jednání skupiny, která nesouhlasila se změnami v sušické nemocnici na podzim 2019 – bylo vysvětleno, proč se dělají demonstrace. Je toho názoru, že demonstrace se dělají od té doby, co byli odvoláni jednatelé nemocnice. To bylo jednomyslně schváleno dozorčí radou, tudíž rada města nemohla konat jinak.
 
Po ukončení diskuse k tomuto bodu starosta Bc. Mottl předložil pozměňovací návrh k usnesení v tomto znění - vynechal jednu ze tří otázek (o pozastavení výstavby sportovní haly):

Zastupitelstvo města souhlasí, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči v rozsahu: lůžková interna, lůžkové chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje v Sušické nemocnici.

Zastupitelstvo města souhlasí, aby se město Sušice zavázalo k tomu, že neprodá nemovitosti, které slouží Sušické nemocnici k poskytování zdravotní péče ve výše uvedeném rozsahu po dobu minimálně 2 let.

Janda Karel - oznámil, že o protinávrhu předloženém starostou nebude hlasovat, protože respektuje původní návrh přípravného výboru.

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh nebyl schválen.
PRO: 8 (Bartoš J., Fornousová V., Kříž Č., Macháček J., Mottl P., Staněk J., Staňková A., Švelchová J.). PROTI: 0. ZDRŽELO SE: 0. NEHLASOVALO: 6 (Černý V., Janda K., Kroupová J., Majer F., Nikodem P., Stárková M.). OMLUVENO: 7 (Hais P., Javorský P., Jelínek F., Lhoták J., Marešová V., Naglmüllerová M, Voldřich R.)

Návrh usnesení - původní:

Zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 22/2004Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a)   vyhlašuje místní referendum na území města Sušice dne 8. a 9. 10. 2021, společně s volbami do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR o otázkách:

• Chcete, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči v rozsahu: lůžková interna, lůžkové chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje v Sušické nemocnici?

• Souhlasíte, aby se město Sušice zavázalo k tomu, že neprodá nemovitosti, které slouží Sušické nemocnici k poskytování zdravotní péče ve výše uvedeném rozsahu po dobu minimálně 2 let?

• Souhlasíte, aby se v této nepříznivé epidemiologické situaci odložila výstavba sportovní haly minimálně o dva roky?

b) schvaluje:
- členovi místní volební komise zvláštní odměnu ve výši 1 800,- Kč
- místopředsedovi a zapisovateli místní volební komise zvláštní odměnu ve výši 2 100,- Kč
- předsedovi okrskové volební komise zvláštní odměnu ve výši 2 200,- Kč.

Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh nebyl schválen.
PRO: 7 (Černý V., Janda K., Kroupová J., Majer F., Nikodem P., Staňková A., Stárková M.)
PROTI: 4 (Bartoš J., Macháček J., Mottl P., Staněk J.). ZDRŽELO SE: 2 (Kříž Č., Švelchová J.). NEHLASOVALO: 1 (Fornousová V.). OMLUVENO: 7 (Hais P., Javorský P., Jelínek F., Lhoták J., Marešová V., Naglmüllerová M, Voldřich R.)

 

Zastupitelstvo tedy REFERENDUM nevyhlásilo.


Rozpočtová opatření (Předkladatelé: Ing. Božena Šlajsová, Ing. Jan Vošalík, Ing. Soňa Švelchová)

Rozpočtové opatření č. 34 – Ing. Vošalík - Navýšení– Kotelny K1, K2, Vojtěška - výměna kotlů PD

Pro navýšení prostředků na organizaci č. 1706 – Kotelny K1, K2, Vojtěška - výměna kotlů PD, a to o 5,4 mil. Kč, na celkem 7,4 mil. Kč, je navrženo využít organizaci č. 98 – konečný zůstatek minulých let.

Diskuse:
Janda Karel
- dotaz na připravenost akce od začátku, rozdíl požadovaný v rozpočtovém opatření (nárůst 370 %) proti původnímu návrhu, domnívá se, že příprava celé akce byla podnodnocena.
Ing. Vošalík - reaguje na dotaz:,, tato akce se v rozpočtu plánuje od roku 2015. Původně mělo dojít k výměně pouze jednoho kotle. Nastaly další nepředpokládané práce a vyvstaly otázky kolem výměny nejen jedné technologie. Bylo rozhodnuto o tom, že v důsledku je vhodnější (technologicky i ekonomicky) vyměnit všechny kotle (kogenerační jednotky) najednou. Navrhované rozpočtové opatření počítá i s výraznou rezervou, odhadem 1,5 mil. Kč.

Návrh nebyl schválen.

Ostatní rozpočtová opatření byla schválena.

 

Diskuse
Kroupová - vznesla dotaz na 4 zastupitele, kteří hlasovali proti návrhu přípravného výboru, kde shledávají střet se zákonem, v čem spatřují rozpor.
Starosta - již se v průběhu předchozí diskuse vyjádřil.
Stárková - se vyjádřila k budoucnosti nemocnice a k tomu co se týká Plzeňského kraje s tím, že požádala, aby její vyjádření bylo uvedeno v zápisu. 28. 6. 2021 přijala Rada Plzeňského kraje o naší nemocnici dvě usnesení: ,, První - provozování nemocnice v Sušici, zajišťované a organizované městem Sušice s finanční podporou Plzeňského kraje na základě předpokládaného memoranda, které bude v této věci mezi Plzeňským krajem a městem Sušice uzavřeno. Druhé - rada přijala, že by bylo možné provozování nemocnice v Sušici zajišťované a organizované Plzeňským krajem prostřednictvím obchodní společnosti, v níž bude Plzeňský kraj jediným společníkem, přičemž Plzeňský kraj hodlá zachovat poskytování zdravotní péče. Zároveň Rada Plzeňského kraje neschválila možnost převzetí obchodní společnosti Sušická nemocnice s. r. o. pod Plzeňský kraj. To znamená, že by chtěla jinou společnost (v případě převzetí nemocnice) a hejtmance Plzeňského kraje uložila rada plzeňského kraje informovat město Sušice o přijatém návrhu a jednat o případných dalších podmínkách spolupráce na provozování nemocnice v Sušici.“ Uplynul jeden měsíc od toho, kdy rada Plzeňského kraje přijala usnesení k naší nemocnici a mám informace, že paní hejtmanka skutečně neprodleně informovala naše město, pana starostu a teď je „míček“ na naší straně, na Sušici. Ptá se starosty, protože obě tato usnesení předpokládají součinnost a přijetí nějakého dokumentu, jestli je vytvořena skupina pro přípravu dokumentů, kdy předpokládá, že bude informovat sušické zastupitele, kdy to přijde na pořad jednání.
Starosta - odpověděl, že předpokládá, že na radě města dne 23. 8. 2021 bude o nemocnici v tomto smyslu jednáno. Město s úřadem a právníky připravuje podkladový materiál pro radní tak, aby bylo zřejmé, co všechno bude potřeba k jednotlivým navrhovaným procesům. Poté bude neprodleně informována paní hejtmanka i zastupitelé. To, že kraj neuvažuje o odkoupení našeho s. r. o. má své důvody. Došlo by k založení jejich společnosti a další aspekty uvedených návrhů bude řešit město a kraj společně, následně.
Staněk - nehlasoval z důvodu, že otázky jsou podle jeho názoru manipulativní a zavádějící. Chybí mu tam transparentnost. Nesouhlasím s otázkou č. 3, a ani neuvažuji o odprodeji budov nemocnice. Dále se spojuje se nemocnice s halou - „buď nemocnice, nebo hala“ a to mu vadí. Město je schopno tvořit na více frontách. Zmínil i transparentnost jednání přípravného výboru ve smyslu příprav, obsahu i termínu. Otevřeně vysvětlil své stanovisko ke všem otázkám.
Bartoš - nemá problém říci veřejně svůj názor. První dvě otázky podle něj nemá smysl dávat do referenda. Aktivní podpora nemocnice je podle něj zřejmá z dosavadních hlasování – vždy byl pro finanční i jinou podporu nemocnice. Druhá otázka nedává smysl, protože bylo opakovaně potvrzeno, že město nikdy o prodeji neuvažovalo. Třetí otázka je zavádějící a nemůže hlasovat. Nezpochybňuje formální správnost a připravenost referenda, ale obsah otázek.
Stárková - vrátila se k otázce provozování nemocnice a budoucí spolupráce s Plzeňským krajem. Nedozvěděla se nic konkrétního. Podle ní je nejdůležitější, ať už bude nemocnici provozovat město nebo kraj, rozsah péče a aby zaměstnanci v nemocnici měli stabilního zaměstnavatele. Rozsah péče v roce 2015 nebyl dostatečně smluvně ošetřen, proto jsme pak byli svědky úbytku péče. Myslí si, že ve smlouvě s Plzeňským krajem nebo v memorandu o tom, jakou péči tady bude podporovat, mělo být vyjmenováno: minimálně pohotovost dětská, pohotovost všeobecná, chirurgická ambulance nad rámec běžných hodin. Jinak v sobotu a v neděli zde nebude chirurgická péče žádná. Dále by chtěla zachovat akutní péče v rozsahu interna + JIP. Plzeňský kraj by se měl k rozsahu péče vyjádřit.
Starosta - zatím nelze nic předjímat. Předpokládá, že rozsah péče bude tématem uvažovaných dokumentů.
Fornousová - myslí si, že byly formálně splněny podmínky, ale otázky neměly žádný smysl a žádnou logiku.
Staněk - na otázky směrem k jeho osobě odpověděl. Předkládá svou úvahu – překvapuje ho, že ti, kteří ze sebe dělají největší bojovníky za provoz nemocnice, nehlasovali pro to, aby město aktivně podporovalo nemocnici, nehlasovali pro to, aby se neprodaly budovy nemocnice a to ho tedy opravdu zaráží; ptá se sám sebe – o co jim tedy jde? Celou dobu je tady slyšet, že vedení města a ODS nechce nemocnici a dělá všechno pro to, aby nemocnice nefungovala a teď, když je návrh na to, aby se veřejně odhlasovalo, že ji budeme aktivně podporovat a nebudeme ji prodávat, tak oni jsou proti?
Janda Karel - reaguje na Staňka -zopakoval, že řekl, že nebude hlasovat, protože to neodpovídá předkládanému návrhu přípravného výboru. O referendum mu jde a to, co sdělil Ing. Staněk považuje za klasickou dezinterpretaci něčeho, co bylo řečeno.
Kříž - třetí otázka k prvním dvěma (podle něj) do referenda nepatří, pokud nemá být s veřejností manipulováno.
Stárková - vyjádřila se k protinávrhu - materiály o protinávrhu nebyly připraveny předem na stole. Nemohla se připravit. Referendum je složitá procedura, byla to spousta řádků - to se prostě nedělá. Neměla čas a prostor si to promyslet a nastudovat a poradit se třeba s právníky. S bezvadným návrhem přípravného výboru podle ní zastupitelé nemají právo hýbat a měnit ho. Rozhodla se tak, aby hlasovala pro podklad, který měla čas si nastudovat doma.

Dále vystoupili v diskusi k referendu se svými stanovisky zastupitelé:
Mgr. Jana Švelchová, Ing. Jan Staněk, Ing. Jaroslav Macháček, Petr Nikodem, Ing. Andrea Staňková. Dále reagoval na poznámku Mgr. Kroupové, ohledně podání protinávrhu usnesení a přístupu k rozhodování o otázkách referenda dle zákona, tajemník úřadu Mgr. Petr Novák. Z veřejnosti se do diskuse přihlásili J. Pelech a Jan Janda (viz záznam).

                                                                                                                                                                                                                               Zapsala Milena Stárková

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48565
DnesDnes8
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden72
Tento měsícTento měsíc229
CelkemCelkem48565
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 2
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012