PostHeaderIcon Zastupitelstvo 20. dubna 2022 - schválena koncepce nemocnice bez lůžkové chirurgie

Celý záznam: https://www.youtube.com/watch?v=XdQkFwT-f58&t=10838s

Z jednání se omluvili Ing. Věra Marešová a František Jelínek.

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Koncepce poskytování zdravotní péče v provozu společnosti Sušická nemocnice s.r.o.
6. Zápis z 16. jednání kontrolního výboru
7. Zápis z 1. jednání finančního výboru
8. Program regenerace 2022
9. Návrh veřejnoprávních smluv o poskytování dotace z programu regenerace MPZ v roce 2022
10. Návrh na mimořádnou úpravu pravidel pro dotační programy města Sušice pro rok 2022
11. Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací pro rok 2022
12. Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací pro rok 2022
13. Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích pro rok 2022
14. Rozpočtová opatření
15. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost
16. Majetková agenda
17. Změna Obecně závazné vyhlášky města č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
18. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
19. Návrh na úpravu sociálního fondu
20. Různé
- Informativní zpráva - Sportovní hala Sušice – informace o aktuálním stavu projektu
- Informativní zpráva – provozování nemocnice v Sušici
- Informativní zpráva – ceny energií
- Informativní zpráva o činnosti MP
21. Diskuse, závěr
 

Koncepce poskytování zdravotní péče v provozu společnosti Sušická nemocnice s.r.o. (Předkladatel: Ing. Luděk Cibulka- jednatel)

Jednatel Cibulka - zpochybnil predikci vývoje tržeb f. Sefima. Řekl, že akutní lůž. chir. byla v SN poskytována od 1-9/2020 a srovnával výkonnost se strakonickou nemocnicí. V 2020 bylo 377 operací, z toho 86 artroskopické (49 VZP vyloučila). Výsledek hospodaření ak.l.chir. v 2020 je - 10,5 mil. Kč.
Proběhla dlouhá diskuse, ve které vystoupili:
Ing. Milena Stárková - v koncepci je, jak v 2016 a 2017 péče ubývala a že jediným řešením je provoz krajem. Nemocnice je v dost žalostném stavu a uvidíme, jak se k tomu kraj postaví. Zatím máme dokument, že kraj chce pomoci finančně, ale s provozem není na kraji shoda. První rozpor v koncepci - historie je popsána, ale rok 2020 velmi málo. Potvrzuje se mé tvrzení, že provoz krajem je nejlepší řešení. 2. rozpor - VZP nemocnici považuje za nezbytnou, je smlouva i registrace, ale v koncepci se počítá pouze s internou. Třetím rozporem je váhavý postoj k pořízení CT, bez kterého ale lékaři odejdou.
Jednatel Cibulka: CT se musí dosmlouvat s VZP, prostory-nevyhovuje statika, výběr CT a personál, dnes bylo zahájeno řízení s PK o odebrání licencí na ak.l.chir.
Ing. Milena Stárková - CT sliboval i minulý jednatel, bez CT bude ze SN jen LDN s ambulancemi, tedy ne nemocnice
Jednatel Cibulka - předávka nemocnice proběhla hekticky, nedostal jsem podklady...nevím ani, kdy bylo VŘ
Pavel Hais - CT bylo v 2020 nasmlouvané se ZP, byl v té době personál,
Mgr. Jana Švelchová - data byla výstižná a jasně nám ukázala, jakou cestou by se měla nemocnice ubírat, CT nebylo dobře vybráno, nešlo ho instalovat, cesta je jednodenní chirurgie.
Ing. arch. Karel Janda - v prezentaci Ing. Cibulky nebyla koncepce, kterou nám dal do podkladů, ale zde jsme viděli jiné údaje, čísla jsou ve výročních zprávách, koncepci má schvalovat rada. Zde se špiní f. Sefima, sděluje se, že akutním chir. péče zde nemá co dělat, a jediná možná varianta je kraj. Kraj v r. 2019 pod vedením ODS memorandum o převzetí nechtěl. Kde je odpovědnost za manažerská pochybení - 2 primariáty na LDN?
Ing. Milena Stárková - jak je to s garancí 1-denní péče u KN? A koncepci můžeme vzít jako informativní zprávu, ale bez usnesení (je to kompetence valné hromady)
Ing. Andrea Staňková - ptala jsem se právníka, ZM může přijmou usnesení o koncepci (nikoliv pouze doporučit valné hromadě).
Jednatel Cibulka - VZP (i v Praze) slíbila nasmlouvání 1-denní chirurgie. Garanství -ze strany KN by neměl být problém.
Mgr. Jonáš Bartoš - koncepce je v souladu s tím, co dlouhou dobu tvrdí vedení města, jediná cesta je PK, dotaz na Haise k převzetí nemocnice.
Ing. Jan Staněk - CT nebylo kam umístit a čím ho napájet-manažerské pochybení, postup měl být opačný. Jsem rád, že jsme viděli čísla,
Pavel Hais -nezaznělo, že chir nebyla v provozu celý nrok, doba Covidu. Srovnávat se se strak. nem. je nesrovnatelné. VZ na CT neumožnuje dopředu dodělat prostor. K memorandu: jsem v pozici 1,5 měsíce, pokračoval jsem v krocích, je jen 1 usnesení- PK bude SN podporovat finančně- 10 mil. Koncepce je fajn, popisuje skutečnost a přání, ale co bude do té doby? Přechod bude trvat dlouho. Hrozí, že péče v SN skončím v 16 hodin. Garance na 1-denní chirurgii s KN domluvená není.
Starosta Mottl - diskuse o SN jsou nekonečné. Kdyby kraj chtěl, tak koná. V r. 2015 se PK účastnil VŘ, ale neuspěl, protože nesplnil 1 z podmínek, navrhl zrušení lůžkové chirurgie (tj. nepravda).
Pavel Javorský -diskutujme o kvalitě péče, musíme se stát součástí nemocnic PK, nemáme akreditaci, ZZS se musí vrátit do nemocnice. Kolegové ANO a STAN na PK chtějí nemocnici pod kraj. SN se stala politickou hrou o dobytí radnice.
Starosta Mottl - nikdy nikdo z mých kolegů v Sušici nepředpokládal jinou formu provozu PK než pronájem. Nemyslím si, že bychom měli převádět bezúplatně, darovat, nemocnice nás stála spoustu peněz, desítky milionů.
Ing. Milena Stárková - přečetla nabídku PK z r. 2015 - nebylo ručení chirurgie. PK všech 6 nemocnic vlastní i s pozemky, proč by sednou nemocnici mělo mít v pronájmu? Není to koncepční.
Mgr. Jitka Kroupová - koncepce - SN pod PK, za podmínek nepodkročitelného minima vyjmenovaných oborů, stavby a pozemky v majetku města. Pokud s PK nedojde ke shodě, tak nedojde k převodu SN pod PK.
Starosta Mottl - toto je výchozí vyjednávací pozice města. Jak se k tomu postaví PK mě zajímá, neboť před krajskými volbami všechny politické strany chtěli provozovat SN. PK by neměl šlapat pořád okolo horký kaše a na rovinu říct jdeme do toho - a nebo nejdeme.
Pavel Javorský- nevím, jako jinou lepší výchozí pozici by kraj po nás chtěl dostat
Jiří Chejn - od koho má p. Stárková info, že je SN v žalostném stavu?
Stárková - porovnávala jsem rozsah péče v r. 2015 a dnes (jako v koncepci), sama DR po roce a půl z 15 ti důvodů navrhla odvolat jednatele Vlčka...to je výsledek
Hana Harantová - 1-denní chirurgií poruší ZP zákon, v koncepci je, že jsme uvedli referendem lidi v omyl. Čím? Jak se vykazovali artroskopie? Nedostatek personálu - já se chci mimosoudně dohodnout, vedu spor. Obložnost LDN.
Luděk Cibulka - JIP je interní, 8L. V případě 1-denní péče je příslip VZP, že se vrátí multioborová JIP.
RNDr. Eva Fedorová - minulý jednatel informoval v únoru o dostatku peněz, zaměstnanci chtějí zvýšení mezd. Dnes je (je to záležitost mezi jedním a druhým zastupitelstvem) nemocnice v mnohamilionovém propadu. Navýšení v krajských nemocnicích bylo automatické a bylo od ledna. Pod tady nebude CT, kolegové internisté tady nezůstanou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sušice schvaluje Koncepci poskytování zdravotní péče v provozu společnosti Sušická nemocnice s. r. o., předloženou jednatelem společnosti 20. 04. 2022.

Rozhodnutí zastupitelstva:
PRO: 11 (Bartoš J., Fornousová V., Javorský P., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Mottl P., Naglmüllerová M, Staněk J., Staňková A., Švelchová J.) PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 6 (Černý V., Janda K., Kroupová J., Majer F., Stárková M., Švehla V.)
OMLUVENO: 3 (Jelínek F., Marešová V., Nikodem P.) NEPŘÍTOMNO: 1 (Hais P.)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sušice doporučuje radě města, aby další jednání vedená s Plzeňským krajem ohledně provozování sušické nemocnice, byla vedena podle schválené Koncepce poskytování zdravotní péče v provozu společnosti Sušická nemocnice s. r. o.

Rozhodnutí zastupitelstva:
PRO: 11 (Bartoš J., Fornousová V., Javorský P., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Mottl P., Naglmüllerová M, Staněk J., Staňková A., Švelchová J.), PROTI: 0 , ZDRŽELO SE: 0
NEHLASOVALO: 6 (Černý V., Janda K., Kroupová J., Majer F., Stárková M., Švehla V.)
OMLUVENO: 3 (Jelínek F., Marešová V., Nikodem P.) NEPŘÍTOMNO: 1 (Hais P.)

 
Byly vzaty na vědomí Zápisy z jednání kontrolního výboru a finančního výboru.

Program regenerace 2022 (Předkladatel: Mgr. Lenka Bernátková)
Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón schválila rozdělení státní finanční podpory v tomto programu - pro rok 2022 byla pro městskou památkovou zónu Sušice stanovena 400 000 Kč.
Komise regenerace MPZ Sušice doporučila obnovu dvou objektů, spoluúčast města v min. výši 10 % z celkových nákladů akce. Max. podíl dotace MK ČR je 50%.

a) Kapucínský klášter č.p. 1/III s kostelem sv. Felixe – areál – oprava krovu a výměna střešní krytiny včetně laťování a klempířských prvků ve východní části s věžičkou.
Celkem 878 790 Kč bez DPH, příspěvek z rozpočtu MK ČR 200 000 Kč, příspěvek z rozpočtu Města 90 000 Kč, podíl vlastníka 588 790 Kč.

b) Městský dům č.p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici – obnova jižní fasády ve všech svislých vrstvách a prvcích, obnova zdobných prvků jižní, severní a východní fasády
Celkem 1 527 191 Kč vč. DPH, příspěvek z rozpočtu MK ČR  200 000 Kč, příspěvek z rozpočtu Města 155 000 Kč, podíl vlastníka 1 172 191 Kč.

Zastupitelé schválili zařazení obnovy kulturní památky Kapucínský klášter č.p. 1/III s kostelem sv. Felixe – areál – oprava krovu a výměna střešní krytiny včetně laťování a klempířských prvků ve východní části s věžičkou k financování z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022 a schválili navržené finanční částky ve výše uvedeném členění.

Pro tyto památky byly schválené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z programu regenerace městské památkové zóny Sušice v roce 2022

Návrh na mimořádnou úpravu pravidel pro dotační programy města Sušice pro rok 2022 (Předkladatel: Bc. Petra Turková)
Město Sušice každoročně poskytuje dotace na pravidelnou činnost dětí a mládeže do 18 let v rámci těchto dotačních programů:
-         „Dotační program Města Sušice na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací“
-         „Dotační program Města Sušice na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací“ a na pravidelnou reprezentaci dospělých v rámci tohoto dotačního programu:
-      „Dotační program Města Sušice na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích“

Vzhledem k tomu, že po velkou část roku 2021 stále platila různá opatření Vlády ČR proti šíření koronaviru, která omezovala nebo zakazovala kulturní, zájmovou, volnočasovou a sportovní činnost, došlo u většiny žádajících organizací k výraznému poklesu výdajů na jejich činnost.

Dle doporučení komise sportu i komise kultury navrhuji, stejně jako v minulém roce, pro rok 2022 schválit mimořádnou úpravu pravidel pro výše uvedené dotační programy, která by zajistila „obvyklou“ výši poskytnutých dotací.

Úprava by spočívala v použití skutečně vynaložených výdajů z roku 2019 (místo 2021) pro výpočet výše poskytnuté dotace na rok 2022. Fakticky by tak organizacím byla přidělena stejná výše dotace jako v roce 2020.
U dotací na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací vychází u 4 z 6 organizací vyšší dotace při výpočtu dle výdajů z roku 2021. Je to způsobeno tím, že je v letošním roce o jednoho žadatele (Taneční klub Fialka) méně než v roce 2020. Celková částka v rozpočtu je rozpočítávána mezi všechny žadatele.
Cca 50% snížení výše dotace u Pionýrské skupiny Otava Sušice je způsobeno nižším počtem dětí a tím pádem zařazením do 2. kategorie.

Zastupitelé schválili mimořádnou úpravu pravidel pro všechny tři dotační programy.

 
Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací pro rok 2022 (Předkladatel: Bc. Petra Turková)
Na základě Pravidel pro „Dotační program Města Sušice na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací“ schválených ZM dne 16. prosince 2015 byly do 28. února 2022 přijímány žádosti o dotaci na pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2022. Do uzávěrky bylo přijato 6 žádostí: Český rybářský svaz, MO Sušice; Junák – český skaut, středisko Vydří stopa Sušice; Pionýrská skupina Otava Sušice; Sbor dobrovolných hasičů Sušice; Sbor dobrovolných hasičů Volšovy; Spolek přátel Sušického dětského sboru.
Vzhledem k omezeným aktivitám a snížení počtu členů Taneční klub Fialka žádost o dotaci na pravidelnou činnost na rok 2022 nepodal.
Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné činnosti pro 6 výše jmenovaných organizací činí celkem 678.784 Kč.V rozpočtu Města Sušice pro rok 2022 je v org. 190 – Příspěvky na pravidelnou činnost dětí – kulturní a zájmová činnost, vyčleněno 800.000 Kč. V org. 190 zůstane po přidělení těchto dotací 121.216 Kč.

Ing. arch. Karel Janda – doporučuje rozdělit věk dětí dle věkových kategorií 0-14, 14-18 let.
Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací na rok 2022 a pověřilo starostu města podpisem smluv o poskytnutí dotace na pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací. Částky budou vyplaceny z org. 190.

 
Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací pro rok 2022 (Předkladatel: Bc. Petra Turková)
Na základě Pravidel pro „Dotační program Města Sušice na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací“ schválených ZM dne 16. prosince 2015 byly do 28. února 2022 přijímány žádosti o dotaci na pravidelnou činnost sportovních organizací na rok 2022. Do uzávěrky bylo přijato 7 žádostí: JK Bobři Sušice; Judoclub Sušice; Klub vodních sportů Sušice; KOC – Sušice, stolní tenis; Lawn Tennis Club Sušice; Tělocvičná jednota Sokol Sušice; TJ Sušice.
Návrh na rozdělení dotací na pravidelnou činnost pro 7 výše jmenovaných organizací činí celkem 2.000.000 Kč (viz příloha č. 4).
V rozpočtu Města Sušice pro rok 2022 je v org. 183 – Příspěvky na sportovní činnost dětí vyčleněno 2.000.000 Kč, z toho je:
-      45 % tj. 900.000 Kč určeno pro dotaci na provoz a pronájem sportovních zařízení
-      20 % tj. 400.000 Kč určeno pro dotaci na dopravu
-      35 % tj. 700.000 Kč určeno pro dotaci na člena
S příjemci dotace bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na pravidelnou činnost sportovních organizací, jejíž návrh byl na základě schválených pravidel připraven právníkem města Mgr. Jindřichem Sojkou.

Zastupitelé schválili příjemce a výši dotací na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací na rok 2022 a pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí dotace na pravidelnou činnost sportovních organizací. Částky budou vyplaceny z org. 183.

 
Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích pro rok 2022 (Předkladatel: Bc. Petra Turková)
Na základě Pravidel pro „Dotační program Města Sušice na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích“ schválených ZM dne 14. prosince 2016 byly do 28. února 2022 přijímány žádosti o dotaci na pravidelnou reprezentaci dospělých v mistrovských soutěžích v roce 2022. Do uzávěrky byly přijaty 4 žádosti: KOC – Sušice, stolní tenis; Lawn Tennis Club Sušice; ŠK Sušice (pozn. šipkové družstvo); TJ Sušice (oddíly: atletika, kopaná, lední hokej).

Vzhledem ke koronavirovým opatřením Judoclub Sušice žádost o dotaci na pravidelnou reprezentaci dospělých na rok 2022 nepodal.

Zastupitelé schválili mimořádnou úpravu pravidel pro „Dotační program Města Sušice na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích“ pro rok 2022 spočívající v použití údajů potřebných pro výpočet výše poskytnuté dotace z roku 2019.

Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné reprezentace dospělých pro 4 výše jmenované organizace činí celkem 203.837 Kč.

Pravidla stanovují, že dotace může být poskytnuta maximálně do výše 75 % skutečných nákladů vynaložených organizací na účast v pravidelných mistrovských soutěžích. Celková výše skutečně vynaložených nákladů činí 271.780 Kč. 75 % z této částky je 203.837 Kč (po zaokrouhlení částek jednotlivých dotací). Z tohoto důvodu nemůže být rozdělena celá částka vyčleněná v rozpočtu Města Sušice.

V rozpočtu Města Sušice pro rok 2022 je v org. 194 – Příspěvky – pravidelná reprezentace – dospělí vyčleněno 300.000 Kč. V org. 194 zůstane po přidělení těchto dotací 96.163 Kč.  

S příjemci dotace bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na pravidelnou reprezentaci dospělých v mistrovských soutěžích, jejíž návrh byl na základě schválených pravidel připraven právníkem města Mgr. Jindřichem Sojkou.

Zastupitelstvo města schvaluje příjemce a výši dotací na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích na rok 2022 a pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí dotace na pravidelnou reprezentaci dospělých v mistrovských soutěžích. Částky budou vyplaceny z org. 194.

Bylo přijato několik rozpočtových opatření.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost (Předkladatel: Ing. Jan Löffelmann)
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace“ o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou. Částka 383 495,- Kč bude hrazena z Org. 405, kap. 4, par. 2292, pol. 5323 – „Neinvestiční transfery krajům“ schváleného rozpočtu města.

 
Majetková agenda (Předkladatel: Ing. Jaroslava Zdeňková)

1 - Bezúplatný převod pozemku - Sušice, Volšovská ul.
Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemku p.č. 1026/2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 46 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou z majetku Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, do majetku Města Sušice; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

2 - Bezúplatný převod pozemků - Sušice II, Villaniho ul., Nádražní ul.
Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemků p.č. 374/20 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 380 m2 a p.č. 2750 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 207 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, do majetku Města Sušice; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

3 - Prodej části pozemku - Sušice III, Dlouhoveská ul.
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 149/2 (ovocný sad) v katastrálním území Sušice nad Otavou o výměře cca 370 m2 p. Lence Vinické a p. Pavlu Vinickému, oba bytem Sušice, za kupní cenu 230,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem; a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

4 – Prodej pozemku – Sušice II, Nádražní ul.
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 1941/123 (zahrada) o výměře cca 669 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou p. Františku Švelchovi, bytem Sušice a p. Luboši Švelchovi, bytem Červené Dvorce, za kupní cenu 718,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem; a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 1941/123 (zahrada) o výměře cca 90 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou firmě Sušická lesní a obchodní s.r.o., Nádražní 69/II, 342 01 Sušice, IČ: 02825678, za kupní cenu 718,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem; a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

V průběhu jednání se dostavil pan Petr Nikodem. Od této doby přítomno 19 členů zastupitelstva.

 
Změna Obecně závazné vyhlášky města č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (Předkladatel: Mgr. Petr Novák)
Na základě korespondence s Ministerstvem vnitra viz příloha ve věci úpravy výše uvedené vyhlášky, předkládám zastupitelstvu města návrh na úpravu této vyhlášky.

Ministerstvo vnitra ve své korespondenci trvá na nápravě Čl. 2 odst. 2 stávající vyhlášky, proto je přílohou předložena změnová vyhláška vypouštějící „závadný“ text dle ministerského požadavku. Další doporučované úpravy, které nejsou hodnocené jako rozporné se zákonem, nejsou realizovány, protože změnová vyhláška by pro občana (uživatele) byla velmi nepřehledná, proto tyto většinou „stylistické“ úpravy budou případně zohledněny až v dalším vydání vyhlášky.

Ing. arch. Karel Janda – doporučuje rozdělit platbu za odpad na 2 platby, nebo prodloužit termín platby do konce června.
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Sušice, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

 
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu (Předkladatel: Mgr. Petr Novák)

V souvislosti se startem nové kulturní sezony roku 2022 předkládám přílohou zastupitelstvu města Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. V příloze je obsažena též přehledová tabulka akcí tak, jak byla projednána v rámci přípravy akcí pro tento rok SIRKUSem a MP, a následně tyto akce projednala a doporučila rada města na svém jednání dne 4. 4. 2022.

Zastupitelstvo města Sušice rozhodlo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.

 
Návrh na úpravu sociálního fondu (Předkladatel: Mgr. Petr Novák)

V souvislosti s diskusí zastupitelů k úpravě sociálního fondu na jednání ZM dne 16. 2. 2022 předkládám po vyhodnocení situace návrh na zásadnější úpravu sociálního fondu tak, aby došlo k zatraktivnění práce na úřadě, která přestože je pro město důležitá ztrácí v posledních letech svůj dřívější kredit, což se jasně projevuje na nezájmu k účasti ve vyhlašovaných výběrových řízeních. Aktuálně např. 3x opakované řízení na vodohospodáře, investičního technika a stavební úřad, kdy na vyhlášení výběrového řízení na dvě pozice (územní plánování a stavební řád) je jeden zájemce na stavební řád, což je také 2x opakované řízení, na územní plánování je zájem nulový. Nutno podotknout, že tato situace není jen problémem Sušice, ale jedná se o fenomén celorepublikový v některých lokalitách více vysvětlitelný (např. Mladá Boleslav), ale v našich podmínkách těžko pochopitelný.

Státem stanovené platové tarify, vyjma nenárokové složky osobního ohodnocení, neumožňují v zásadě jiné finanční ohodnocení a složka osobního ohodnocení rozpočtována pro tento rok již byla zakomponována do schváleného rozpočtu, proto bych úpravu platů považoval za reálnou v rozpočtu následujícího roku.

Ve snaze o zvýšení atraktivnosti zaměstnání na úřadě navrhuji, předloženou viz příloha, letos již druhou úpravu sociálního fondu, která spočívá jednak v navýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění ze současných 300,- Kč/měsíc na 500,- Kč/měsíc, což vyžaduje minimální finanční úpravu prostřednictvím rozpočtového opatření na 165 000,- Kč, a také zavedení „sick days“, což aktuálně nevyžaduje další finanční prostředky, protože ty jsou rozpočtovány ve mzdách.

V současné době není institut tzv. sick days neboli indispoziční zdravotní volno na legislativní úrovni nikterak upraven. Jedná se o benefit, který zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům nad rámec zákonné právní úpravy, což právní řád České republiky umožňuje.

Indispoziční zdravotní volno je pracovní volnem, v nichž zaměstnanci mohou v příslušném rozsahu zůstat z důvodu zdravotní indispozice doma, tzn. nepřijít do zaměstnání a nevykonávat pro zaměstnavatele práci, aniž by tento stav byl podmíněn vyjádřením lékaře nebo vystavením potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, což je pro zaměstnance vítaným benefitem, neboť umožňuje zaměstnanci efektivně překlenout krátkodobou zdravotní indispozici bez návštěvy lékaře. Zdravotní volno je ze své podstaty vhodné pro zotavení z klasických viróz, střevních chřipek a jiných zdravotních obtíží, jejichž řešení je možné v řádu jednotek dní a obejde se bez lékařské intervence. Pro zaměstnavatele samozřejmě zavedení znamená určitý náklad, který je nicméně kompenzován tím, že po návštěvě lékaře zaměstnanci obvykle zůstávají mimo práci déle, než při „samoléčení“ formou sick days.

Do sociálního fondu proto navrhuji zavedení tohoto institutu a proti možnosti jeho zneužití navrhuji konkrétní pravidla pro jeho čerpání. Zavedení a rozsah tohoto volna je na rozhodnutí zastupitelstva (v praxi zaměstnavatelé nejčastěji nabízejí 3 až 5 dní, v návrhu jsou 4 dny).

Zastupitelstvo města schvaluje úpravu statutu sociálního fondu dle podkladů.

 
Různé
Informativní zpráva - Sportovní hala Sušice – informace o aktuálním stavu projektu
Informativní zpráva – provozování nemocnice v Sušici

Informativní zpráva – ceny energií
Informativní zpráva o činnosti MP

Pan starosta informoval, že dne 24. 2. 2022 došlo k invazi vojska na Ukrajině, 27. 2. 2022 byli ubytováni první Ukrajinci Na Roušarce, bylo otevřeno středisko humanitární pomoci ve společnosti Sules. Dne 4. 3. 2022 byl vyhlášen nouzový stav, na radnici proběhlo setkání rodin uprchlíků. Pan starosta poděkoval učitelkám ZŠ za výuku češtiny, dobrovolníkům a všem složkám za pomoc ukrajinským občanům.

Dále se rozvinula široká diskuse, která se týkala informativních zpráv, ve které vystoupili: Ing. arch. Karel Janda, Pavel Hais, Bc. Petr Mottl, Pavel Javorský, p. Sova, Ing. Milena Stárková, Hana Harantová, Ing. Vladimír Říha, Mgr. Jitka Kroupová, Petr Nikodem, (viz záznam).

Žádost Ing. Říhy, který vznesl dotaz, jak se rozdělují pokuty za znečištění veřejného prostranství. Městská policie předloží zastupitelům rozdělení kategorií za vybrané pokuty.

 
Diskuse

Mgr. Jitka Kroupová – vyhláška o nočním klidu, výjimka je možná, přečetla metodiku ministerstva vnitra z února letošního roku.
Mgr. Čestmír Kříž – dne 14. 9. 2022 je plánované poslední zastupitelstvo před volbami, doporučuje přeložit na jiný bližší termín.
Ing. arch. Janda – blíží se turistická sezóna, doporučuje na nábřeží, náměstí opravu a doplnění kostek, některá místa jsou hodně nekompaktní. Dále požádal o rozpočet lokality Pod Kalichem, kolik bude stát cena za 1 m pozemku.
Ing. Říha – proč město nemá registr (evidence bezpečnostní, technické, dopravní). Odpověděl Ing. Marek, že město registr má.
Ing. Říha – Sušické noviny odmítají články, zda je to autocenzura zaměstnanců SN nebo na příkaz někoho ze zastupitelstva, nebo cenzuru vytváří někdo jiný pověřený. Odpověděl pan starosta, že nikdo noviny necenzuruje, psaním do novin se nic nevyřeší, opozice je největším přispěvatelem do SN. Je to výrazný nepoměr ve prospěch koalice.

 

                                                                                                                                                                                                                                Zapsala Milena Stárková

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48565
DnesDnes8
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden72
Tento měsícTento měsíc229
CelkemCelkem48565
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 3
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012