PostHeaderIcon Zastupitelstvo 16. února 2022 - cenu tepla má Bytservis více než dvojnásobnou oproti roku 2021

Z únorového jednání se omluvil Pavel Hais.
Program:       
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Charita Sušice – poskytnutí dotace
6. Rozpočtová opatření
7. Majetková agenda
8. Smlouvy – dotace na pronájem ledové plochy
9. Odkup investice Hájkova ulice
10. Zápis z 15. jednání kontrolního výboru
11. Návrh na úpravu sociálního fondu
12. Poskytnutí účelové dotace
13. Informace o činnosti nemocnice ke dni 9.2.2022
14. Žádost o informace o vedením Sušické nemocnice s.r.o. (Mgr. Ing. arch. Karel Janda)
14 a. Žádost o informaci, jak bylo odpovězeno na žádost o vyjádření k nedostatku míst ve speciálních školních zařízeních pro dospívající a mladé pí Václavě Vondříčkové (Mgr. Ing. arch. Karel Janda)
15. Diskuse, závěr    Charita Sušice – poskytnutí dotace
25.10.2021 město obdrželo od Charity Sušice žádost o poskytnutí dotace na poskytování sociálních služeb na rok 2022 ve výši 250.000,- Kč.

                                                                                      Požadavek      v roce 2021 návrh 2022

·       Pečovatelskou službu (identifikátor: 2850203)             110.000            160.000      110.000

·       Odlehčovací službu (identifikátor: 5068876)                 30.000              40.000        30.000

·       Sociální poradnu Racek (identifikátor: 5968813)         110.000              50.000      110.000

Celkem                                                                         250.000            250.000      250.000


Ve schváleném rozpočtu města Sušice na rok 2022 je v org.192, kap.61 – Příspěvek na činnost Charity vyčleněna částka ve výši 250.000,- Kč. Návrh smlouvy na poskytnutí dotace je součástí přílohy.

Ing. Stárková – upozornila, že návrh smlouvy není v podkladech. Odpověděla Mgr. Šafaříková, že smlouva byla schválena radou města (?). Podklad tedy nebyl správný.
Zastupitelé dotaci schválili.

 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 1 – Ing. Marek
RM projednala otázku navýšení ceny tepla v důsledku ztráty licence dodavatele plynu pro společnost Bytservis s.r.o., která dodává teplo organizacím města a do bytového fondu. Dodávka plynu byla zajištěna, avšak za vyšší cenu. Výsledná cena tepla je více jak dvojnásobná oproti roku 2021. OMRM sestavil přehled o spotřebách tepla příspěvkových organizací ve vztahu k možnému nárůstu rozpočtovaných prostředků. V příloze je tabulka s tímto přehledem. Po rozsáhlejší diskuzi nakonec ředitelé upřednostnili řešení rozpočtovým opatřením až na červnovém jednání zastupitelstva, kdy již bude více informací. Pouze ZUŠ nedokáže svým rozpočtem krýt náklady tepla a je navrženo rozpočtové opatření č.1, kdy se příspěvek organizace 215-Základní umělecká škola navýší o 200 tis Kč.

Ing. Janda – upozornil na 10 mil. deficit, který budeme muset řešit v polovině roku. Nezdá se mu, že je dobře toto odkládat na polovinu roku a doporučuje návrhy krátkodobých opatření či dlouhodobých opatření. Na dotaz Ing. Jandy zareagoval Ing. Marek
Mgr. Kroupová vznesla dotaz, kolik Kč zbývá v org. 73 Rezerva na investice a provoz. Odpověděla Ing. Šlajsová, že se jedná o částku 3 mil. Kč.
Pan starosta uvedl, že situace na trhu s energiemi je složitá, v současné době nám asi nikdo neřekne, jaké ceny budou v dalším období, musíme jen doufat, že se situace zlepší a na situaci budeme reagovat operativně.

Dále pan starosta vyzval Ing. Pokorného, aby se k problematice vyjádřil. Ing. Pokorný řekl, že v Sušických novinách byla zveřejněna informace, ceny na radnici a ve městě jsou rozdílné, město má vyhlášeno několik lokalit, ceny jsou trochu jiné.

Dne 12. 1. 2022 jsme obdrželi od operátora trhu, že dodavatel plynu zkrachoval, do 15. 1. 2022 musel Bytservis nasmlouvat dodávku plynu. Oslovili jsme 4 dodavatele, a jedinou solidní nabídku dala společnosti ČEZ. Trh s plynem je v současné době složitý i v souvislosti s tím, co se děje na Ukrajině. Byli jsme donuceni upravit zálohy na teplo jak pro obyvatele, tak i pro firmy, abychom měli na nákup plynu. Do konce roku jsme měli nasmlouvanou cenu za částku 499,- Kč, dnes už je cena 2 000,- Kč za stejnou jednotku. Ceny se každý den pohybují trochu jinak, a nikdo neví. jaká bude situace v příštím období Vývoj cen není příliš optimistický, za nás do konce února 2022 nakupuje společnost ČEZ a později si budeme nakupovat sami.
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č.1, kterým se navýší příspěvek pro organizaci 215-Základní umělecká škola o 200 tis. Kč (teplo) a o tutéž částku se sníží organizace 73-rezervy na investice a provoz.

 
Majetková agenda
ZM rozhodlo o bezúplatném převodu pozemku p.č. 1011/19 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 7 m2 a části pozemku p.č. 1011/3 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 14 m2 (nově ozn. p.č. 1011/31 podle g.plánu č. 3636-1121/2019), vše v KU Sušice nad Otavou, z majetku města Sušice do majetku Plzeňského kraje, (SOŠ a SOU Sušice) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
ZM rozhodlo o bezúplatném převodu pozemků p.č. 1011/18 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 2 m2 a 1011/20 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 41 m2 z majetku Plzeňského kraje,(SOŠ a SOU Sušice), do majetku města Sušice; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Smlouvy o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy na rok 2022
V roce 2021 jsme obdrželi žádosti tří organizací o dotaci na pronájem ledové plochy na zimním stadionu v Sušici. Tyto byly zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2022, projednány a schváleny v rámci rozpočtu 15.12.2021.
Konkrétně žádali:
- TJ Sušice - 1.100.000,- Kč
- Gymnázium, Sušice - 77.000,- Kč
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice - 100.000,- Kč

Dotace na pronájem ledové plochy se poskytují za účelem krytí vysokých nákladů na provoz stadionu. Ceny pronájmu na rok 2022 budou navíc citelně ovlivněny nepříznivou situací na trhu s energiemi. Proplácení dotace je vázáno přísně účelově na pronájem ledové či letní plochy (umělého povrchu) na ZS v Sušici a probíhá na základě podkladů/ faktur skutečně využitého času, které měsíčně vyúčtovávají Sportoviště města Sušice, p.o., coby provozovatel zimního stadionu. RM 7.2.2022 návrhy smluv projednala a doporučila je zastupitelstvu města ke schválení.

Ing. Janda – jaké jsou s náklady na provoz jiných zimních stadionů měst podobných velikostí. Odpověděl pan starosta, že jsme minimálně v průměru, protože jsme investovali do technologií, aby provoz byl nízkonákladový. Do budoucna nás čeká oprava střechy.
Ing. Hamák připraví porovnání jednotlivých let, dále uvedl, že si vedou dobře, není tam žádná výrazná ztráta.
Ing. Staněk – náš provoz je spojen s bazénem, jiné provozy toto nemají, a proto nedochází k vysokým nákladům.
Zastupitelé schválili dotace všem třem žadatelům.

 
Odkup investice Hájkova ulice
V souladu s uzavřenou plánovací smlouvou č. A-003603 uzavřené dne 31.8.2021 s Ing. Františkem Šperlem Ph.D. byla realizována investice Hájkova ulice. Protože byly splněny veškeré podmínky smlouvy, na stavbu je vydáno kolaudační rozhodnutí a investor předložil veškeré požadované dokumenty a stanoviska, je možno přejít k odkupu. RM odkup schválila. Celková kupní cena vychází dle dohodnutých podmínek na výši 443.927,- Kč. Investor není plátce DPH. Předkládám kupní smlouvu ke schválení.

Zastupitelstvo města rozhodlo o odkupu :
-  pozemkové parcely č. 1474/1 o výměře 1192 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou, za celkovou kupní cenu ve výši 8.237,- Kč,
-  pozemkové parcely č. 1474/26 o výměře 795 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou, za celkovou kupní cenu ve výši 5.494,- Kč ,
-              stavby komunikace s příslušenstvím za celkovou kupní cenu ve výši 277.301,- Kč,
-  inženýrské sítě páteřního řadu splaškové kanalizace za celkovou kupní cenu ve výši 52.000,- Kč,
-              inženýrské sítě páteřního vodovodního řadu za celkovou kupní cenu ve výši 59.361,- Kč,
-  inženýrské sítě kabelového rozvodu veřejného osvětlení včetně 6ti ks sloupů VO se svítidly za celkovou kupní cenu ve výši 41.534,- Kč, to vše nacházející se na pozemkových parcelách č. 1474/1, 1422/1, 2688/33, 2261/1 a 1474/26 v katastrálním území Sušice nad Otavou od Ing. Františka Šperla, Pod Skálou 322, 34201 Sušice. Za tím účelem schvaluje kupní smlouvu číslo A-003707 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 
Zápis z 15. jednání kontrolního výboru  
Ing. Stárková podala informaci o kontrolovaných smlouvách společnosti Bytservis a ZM vzalo zápis na vědomí.

 
Návrh na úpravu sociálního fondu
V souvislosti s růstem cen a také inflace v posledním období a se skutečností, že zaměstnanci města se stravují v různých jídelnách (školní jídelny, učiliště, penzion a gastroturky) a platí odlišné ceny za jeden oběd, což způsobuje již značnou nerovnost v příspěvku na oběd, a také administrativa spojená s přihlašováním obědů je již abnormálně zatěžující, navrhuji úpravu statutu sociálního fondu tak, že příspěvek na stravu bude vyplácen nadále jako paušál do mzdy zaměstnanců.
Též navrhuji drobné navýšení odměny za odpracování let u města, či dosažení významného životního jubilea.
Ing. Staňková – doporučuje srovnat částku u odpracovaných let na stejnou částku 4 000,- jedná se u doby odpracování 25 let, kde je částka 3 500,- Kč.
Ing. Stárková – doporučuje navýšit sociální fond, naše město odvádí 2 % ze mzdových prostředků, některá města mají 3 - 4%, větší města dokonce 6%, dále doporučuje příspěvek na stravu 30,- nebo 40,- Kč. Dále doporučuje stabilizační odměnu pro zaměstnance např. po 5 letech. Toto může projednat jakékoli zastupitelstvo.
Pan starosta se zeptal pana tajemníka, zda v sociálním fondu jsou prostředky, on odpověděl že ne.
Ing. Janda – se vyjádřil k personální politice města, ví, že zaměstnanci jsou vypláceni dle tabulek, ale při vyšším výkonu by měla být také vyšší odměna. Požádal pana tajemníka, aby připravil, jak si představuje personální politiku, do poloviny roku, do budoucna nás čeká náročná práce v samosprávě a státní správě.
Odpověděl pan starosta, že za samosprávu zodpovídá starosta, že je nedostatek kvalitních zaměstnanců, není otázka pouze města, máme platové tabulky, které jsou dané státem, existují i odměny, kdy 1x za rok dostávají zaměstnanci odměny za vykonanou práci. Není možné, že si město řekne, že potřebujeme člověka a dáme mu nadstandardní mzdu, tak to není a ani to není možné, jsme placeni dle tabulek.

Tajemník informoval, že na Odboru majetku a rozvoje města je podstav, již 3x bylo vyhlášeno výběrové řízení, stejná situace je u Odboru životního prostředí, kde bylo také výběrové řízení vyhlášeno 3x a o tato místa není zájem, i když je tam zařazení v 10. platové třídě. V současné době probíhá výběrové řízení na Odbor sociálních věcí, zde je zatím 8 žádostí.

ZM schválilo úpravu statutu sociálního fondu dle podkladů.

 
Poskytnutí účelové dotace
Na posledním jednání valné hromady společnosti Sušická nemocnice s.r.o. vznesl jednatel společnosti požadavek na poskytnutí dotace ve výši 8 mil Kč ke krytí provozní ztráty společnosti. Valná hromada požadavek projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit dotaci ve výši 3 mil Kč. Poskytování dotací se řídí zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, který velmi podrobně stanovuje postup přidělení i vyúčtování finanční dotace. Finanční prostředky budou čerpány z organizace 1933-Sušická nemocnice.
Mgr. Kroupová – zda jednatel souhlasí a částka stačí. Odpověděl Bc. Vlček s tím, že nemocnice odprodá pohledávku ve výši 5 mil. Kč a tím bude částka dostačující.
Chejn – DR zastává názor, aby se nemocnici neposílalo více finančních prostředků než je potřeba, a aby byl tlak na jednatele, aby hospodařili.

ZM rozhodlo o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 3 mil Kč na krytí provozní ztráty související s poskytováním zdravotní péče na území města Sušice pro společnost Sušická nemocnice s.r.o. a za tím účelem schvaluje smlouvu č. A-003708 na poskytnutí této dotace a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.


Informace o činnosti nemocnice ke dni 9.2.2022

Diskuse ke zprávě Bc. Vlčka:
Mgr. Kroupová – dodávka plynu a zvyšování energií. Proč nemocnice nevyužívá služeb Bytservisu? Odpověděl Bc. Vlček.
P. Javorský – dochází k velkým únikům tepla v čp. 116 – žádá město, aby byly osazeny termoregulační ventily.
Ing. Janda – ve zprávě mi chybí, zda jsou původní jednatelé kriminalizováni. Prosí o odpověď. Bc. Vlček – běží nějaké řízení ve spolupráci s právníky, já toto řízení nevedu a se mnou to ani nesouvisí.(???)
Pan starosta odpověděl na dotaz Ing. Jandy, o kriminalizování zde nepadlo nikde ani slovo, ani to není můj styl práce, ale právě někteří lidé z vašeho okolí si z podávání trestních oznámení a udávání udělali „koníček“.
Ing. Janda – vyhodnocení auditu, slíbil jste, že do týdne podáte zprávu, žádná nepřišla.
Bc. Vlček – řízení běží a právníci si vyžádali podklady, zda je trestní řízení, nemohu odpovědět.
Ing. Stárková – stalo se poměrně dost závažných věcí, shrnula do otázky. V roce 2020 byli odvoláni jednatelé, jmenován Bc. Vlček, po roce jmenován druhý jednatel Ing. Cibulka, bylo řečeno, že budou spolupracovat a rozdělí si kompetence. V lednu byl odvolán zde sedící Bc. Vlček, žádá předsedu DR, aby přečetl důvody, proč DR chtěla Bc. Vlčka odvolat. Pan Chejn odpověděl, že VH naším zápisem disponuje, jednatel končí k 28.2.2022.
Ing. Staňková – důvody zde již zazněly, panu Bc. Vlčkovi se nepodařilo nic napravit dotáhnout do konce, nemáme registrace. 15. 12. 2021 jsem se ptala na způsobenu škodu. Řekl jste, že zašlete částku, ptám se, co se Vám za dobu Vašeho působení povedlo a co jste udělal?
Bc. Vlček – dotáhl jsem nemocnici, stabilizoval ji finančně a provozně, ztráta ve výši 30 mil je stabilizovaná. Odešli lékaři, bylo nutné nasmlouvání smluv s pojišťovnami. Škoda, která v nemocnici vznikla, je v jednání s právníky.
Ing. Staňková – prohlášení k jednodenní chirurgii – zde jen slyšíme, že je přislíbeno. Na tuto otázku odpověděl Bc. Vlček.
Ing. Stárková – otázka od předsedy DR, proč došlo k odvolání jednatele, nedostala jsem odpověď. Hraje se falešná hra, protože když byli odvoláni původní jednatelé, dostali všichni informaci do schránek. Na toto zareagoval pan starosta, že žádná špinavá hra se nehraje, naopak mohli bychom vést dlouhé diskuse o tom kdo jaké informace, či spíš dezinformace posílá lidem do schránek. Zároveň vyzval k věcné debatě bez emocí.
Ing. Stárková – byl odvolán Bc. Vlček, byli nominováni 2 lidé do dozorčí rady a to: MUDr. Fedorová, druhý byl Bc. Vlček, který byl zvolen do DR. Pro mne je to člověk, který v DR nemá žádnou důvěru, proč je znovu zvolen do DR?
Pan starosta uvedl, že není pravda, že jednatel byl odvolán. Tuto informaci zveřejnili Piráti, pan jednatel podal rezignaci a na základě této rezignace musel být radou odvolán, to je v souladu se zákonem. Mrzí mne, že zde dochází k nepravdivým a nepřesným informacím. Vše je uvedeno v zápisu z valné hromady. O odvolání rozhodla VH jako celek.
Ing. Staněk – včera jsem dostal zápis, v oficiálním zápise VH je, že RM odvolala jednatele po jeho rezignaci. Nevím, kde se vzalo 14 důvodů. Překvapilo mne, že Ing. Janda už 8.2. 2022 psal otázky, zápis přišel až 15.2.2022.
Mgr. Kroupová – důvody pro odvolání Bc. Vlčka jsou důvody, které projednávala DR. Pan starosta mi je přislíbil, nikdy se tak nestalo. Mně osobně jste slíbil, že je zastupitelé budou dostávat, nikdy se tak nestalo.
P. Černý – zápisy DR dostávají členové rady města. Už od léta eskalují problémy mezi DR a jednatelem. Ani jsme neschválili finanční plán 2022. DR 14.1. jednomyslně doporučila odvolání jednatele a předpokládám, že stejně, jako to bylo u p. Rady a Haise by VH ho odvolala.
P. Javorský – chybí mi zde bod představení nového jednatele, občany zajímá, co bude s nemocnicí. Pan starosta už by dávno slovo novému jednateli dal, ale protože zde stále probíhá rozsáhlá diskuse, vše se opozdilo.
Pan starosta vyzval nového jednatele pana Ing. Luďka Cibulku, který se v krátkosti představil (Sušice je 500 km od mého bydliště). Uvedl, že do 14 dnů bude jasné, zda ambulance bude zajištěna. Pokud bude dostatek lékařů, zajistíme provoz. Tato nemocnice zde má své místo, můj záměr, kam bude nemocnice dále směřovat přednesu na některém zasedání ZM, VH nebo RM.
P. Bartoš - nemocnice pod kraj nebo pod městem? Cibulka - má smysl oboje....
Stárková - největší problém jsou lékaři, na podzim 2020 a následně odešli lékaři, poslední odchází teď v březnu, 3 lékaři chirurgové bohužel zemřeli. Jak pane Cibulko vidíte fungování chir. amb. nad rámec běžných hodin? Cibulka: "Dejte mi 14 dní..." Velmi dobře se znám s Ondrou Provalilem, doufám, že spolupráce bude konstruktivní.
Kroupová - měli bychom uzavřít otázku údajného způsobení škody odvolaných jednatelů
Harantová - přišlo mi vyrozumění, že za bývalých jednatelů škoda nevznikla-podávala jsem TO. Registrace na ALCHIR je stále platná. 1-denní péče: proč pan starosta zasílá na MV nepravdivé údaje?
Kroupová - má i město a nemocnice výsledek PČR? Starosta - ANO, má.
Harantová - proč jste změnili ALCHIR na 1-denní chirurgii? Ta nemá registraci, nemá personál.
Občan, starší pán - souhlasím s tím, že paní Stárkové pan Chejn neodpověděl - to je ignorace. Co se týká p. Vlčka - to je šaškárna, p. Vlček bude v DR jen zvedat ruku jen tak, jak vy, pane starosto a ODS bude chtít.
Ing. Stárková - opakovaně chtěla důvody odvolání znát, sdělila, že si je vyžádá podle z. 106 o svobodném přístupu k informacím a uveřejní je Sušických novinách.
Majer - pane Chejne, řekněte ty důvody odvolání
Chejn - důvod bránění zvěřejnění důvodů = interní věci nemocnice, zveřejnění by sloužilo k politickým důvodům (??- a co rok 2020??)
Majer - pane Chejne, marně hledám rozdíl mezi rokem 2020 a nyní, jaké "interní důvody" jsou nyní, když v roce 2020 nebyly?
Chejn - nevím, kam nemocnici posune zveřejněním důvodů odvolání. Nevím, k čemu je to dobré.
Nikodem - proč se zveřejňovaly důvody odvolání bývalých jednatelů? Vždyť je to to samé.
Chejn- není stejná situace...
Ing. Marešová se omluvila z jednání.

Zastupitelé vzali na vědomí informaci Bc. Vlčka o činnosti Nemocnice Sušice s.r.o. ke dni 9.2.2022 takto: PRO: 15 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Švelchová J.) PROTI: 2 (Janda K., Švehla V.), ZDRŽELO SE: 3 (Kroupová J., Majer F., Stárková M.) OMLUVENO: 1 (Hais P.)
 

Žádost o informace o vedení sušické nemocnice - Mgr. Ing. arch. Karel Janda
Vzhledem k programu jednání Valné hromady Sušické nemocnice s.r.o. (dále jen SusNem) ze dne 7.2.2022, který jsem obdržel elektronickou poštou dne 1.2.2022, a vzhledem k aktuálním informacím o závěrech této valné hromady (dále jen VH), formuluji tyto dotazy, o jejichž zodpovězení žádám starostu města Bc. Petra Mottla přímo na jednání ZM dne 16.2.2022, a to:

a)     Z jakého přesně formulovaného důvodu byl odvolán jednatel Bc. Jiří Vlček?
b)    Jaká konkrétní vylepšení a rozšíření zdravotní péče jednatel Bc. Jiří Vlček doložitelným způsobem zajistil?
c)     Jakou celkovou částku v Kč (výplaty, odměny, náhrady, bonusy, benefity apod.) jednatel Bc. Jiří Vlček celkem za dobu svého působení v SusNem inkasoval? Jedná se o veřejné prostředky.
d)    Na základě jakých konkrétních kritérií (odborných, manažerských apod.) byl jednatel Bc. Jiří Vlček znovu jmenován do Dozorčí rady SusNem?
e)     Jaké úkoly a cíle jsou aktuálně jednoznačně formulovány VH pro SusNem?
f)      Co konkrétního a s jakým výsledkem jsi Ty osobně, starosto města, doložitelným způsobem učinil pro naplnění výsledku referenda o SusNem tak, abys mohl zodpovědně říci, že Město Sušice neumí a nemůže řídit SusNem?
 
Reakce pana starosty k referendu:
Návrh referenda měl 3 otázky, pamatuji si na to, když jsme zde vyhlášení referenda projednávali, já jsem, a samozřejmě mí někteří odvážní kolegové, pro tento návrh referenda nebyli, protože byli přesvědčeni o tom, že tento návrh není v souladu se zákonem. Přípravný výbor a další skupiny podal návrh k soudu, soud dvě ze třech otázek odmítl nebo zamítl jako nepřípustné, a zbyla nakonec jediná otázka o které se potom jednalo. Nedalo se očekávat, že by to dopadlo jinak. Pro tuto otázku se nedalo hlasovat hned, to je jasná věc.

Pak jsme jako rada města rozhodovali o tom, když přišly nabídky z Plzeňského kraje, že jediné možné a dlouhodobě udržitelné řešení stabilní provozování nemocnice, a to už jsme diskutovali, by bylo nejvhodnější, provozovat ji pod křídly Plzeňského kraje. Později jsme to samé rozhodnutí odsouhlasili v zastupitelstvu města.

Proti tomuto usnesení zase určitá, stejná skupina lidí, kteří si říkají „zachránci nemocnice“ podali podnět, někdo tomu říká udání, řekněme podnět na ministerstvo vnitra, které provádí dozor nad usnesením nebo jednáním zastupitelstev nebo samospráv s tím, že toto usnesení je v rozporu s výsledky referenda, všichni zastupitelé jste dostali toto stanovisko, kde je jednoznačně řečeno, že usnesení přijaté zastupitelstvem v rozporu není.

Přestože jsme všichni byli osočováni na sociálních sítích atd…., tomu se říká trochu jako by odvaha, když jsem přesvědčen, že něco není správně, tak se k tomu musí člověk umět vnitřně postavit. Když přišlo toto rozhodnutí, neváhali, nevím, jestli jste, ale neváhalo se a stejný podnět od stejných lidí byl předán na ministerstvo vnitra, které se týkalo rozhodnutí rady města, já jsem jej poslal e-mailem, ministerstvo nám opět dalo za pravdu, ke stanovisku mého a mých kolegů, že jsme nic neporušili a že přijaté usnesení je v souladu s výsledky referenda.

V tuto chvíli máme dvě usnesení, jedno usnesení rady města, druhé usnesení zastupitelstva města, kde se říká, že budoucnost nemocnice by měla směřovat pod křídla Plzeňského kraje.

Proběhlo několik složitých, méně složitých jednání, kdy jsme doufali, že se do konce roku podaří, aby nemocnice směřovala pod křídla Plzeňského kraje, jak už jsem říkal na začátku, a to byl také důvod rezignace pana jednatele.

Pak se díky těmto obstrukcím, podávání různých stížností, já tomu říkám prostě udávání, protože jsme to tady nikdy před tím nedělali, kraj rozhodl, že si nechá zpracovat svůj výklad nebo nějaký právní rozbor. Pokud vím, měl by být zhotoven tento týden.

Na Plzeňském kraji se změnila situace, nebudu se k tomu dále vyjadřovat, myslím si o tom své, škoda, že zde není kolega, který by nám řekl, jaký je postoj Plzeňského kraje teď.

Pokud se nemýlím před krajskými volbami se všechny strany zavázaly, že sušickou nemocnici podpoří, že ji bude kraj podporovat a že se stane součástí nemocnic Plzeňského kraje tak se zvědav, jak se k tomu nové vedení Plzeňského kraje postaví. Předpokládám, že se v příštím týdnu obrátím dopisem na vedení Plzeňského kraje, protože jsem vázán usnesením rady a zastupitelstva města.

Ing. Janda se dále vyjádřil k odpovědi pana starosty, pan starosta se zeptal Ing. Jandy, co konkrétně on udělal pro sušickou nemocnici.
Pan starosta reagoval na otázky Ing. Jandy s tím, že nebyl Bc. Jiří Vlček odvolán, ale podal rezignaci a následně jej rada musela odvolat, ale to už zde dnes několikrát zaznělo. Pan jednatel nastoupil do složité situace, musel se vyrovnat s pandemií covidu, nemocnice i naše město se výborně vyrovnalo s pandemií, očkováním apod. V té neskutečně složité době dokázal, že nemocnice funguje, a co je asi nejdůležitější, že to vše ve velmi složité době – pandemie Covidu, ale ještě v daleko horší pandemii lži a nenávisti, bohužel na tuto pandemii vakcína neexistuje. Práci současného jednatele nelze srovnávat s prací bývalých jednatelů. Dále pan starosta odpověděl, že pan jednatel měl standardní manažerskou smlouvu. Na otázku, jaké úkoly a cíle jsou aktuálně formulovány odpověděl, že úkoly jsou jednoznačné, nový jednatel představí koncept, bude plnit úkoly VH, a především naplňování usnesení RM a ZM, směřující k převzetí provozu nemocnice Plzeňským krajem, které někteří zastupitelé nerespektují.
Pan starosta ještě k otázce trestního oznámení, které město nepodávalo, vyzval pana tajemníka, který vysvětlil přítomným nastalou situaci a ve své diskusi uvedl, že tuto problematiku připravoval pan tajemník na jednání rady, a to z důvodu na ochranu tajemníka.

Nelíbí se mu, že diskuse je dlouhá, politicky zaměřena a je zaměřena k jedinému cíli, aby se „grilovalo“ a toto není rozumný způsob.
Ing. Janda požádal, aby reakce pana tajemníka, aby někdo někoho „griloval“ byla uvedena v zápise. Je to politické vyjádření, které mu nepřísluší. Pan starosta řekl, že neví, zda je to politické vyjádření, ale je naprosto pravdivé.

Mgr. Naglmüllerová se omluvila z jednání.
Ing. Stárková zaslala podklad pro jednání ZM, který se týkal referenda. Podklad musí být zařazen do programu tak, jak jej zastupitel nazval. Apeluje na všechny zastupitele, aby se neohýbala demokratická práva.

 
14 a) Žádost o informaci, jak bylo odpovězeno na žádost o vyjádření k nedostatku míst ve speciálních školních zařízeních pro dospívající a mladé dospělé ze dne 13.12.2021 adresované Zastupitelstvu města Sušice paní Václavou Vondříčkovou - Mgr. Ing. arch. Karel Janda

Žádám tímto o sdělení informace ze strany vedení města (starosta, místostarosta) popř. úřadu města, zda a popř. jak bylo reagováno na výše uvedenou žádost paní Václavy Vondříčkové, kterou jsme diskutovali na jednání ZM dne 15.12.2021.
Zastupitelstvo města pověřuje Mgr. Šafaříkovou zasláním odpovědi paní Václavě Vondříčkové. Pan starosta předal vedení panu místostarostovi.

Diskuse

Zastupitelka Ing. A. Staňková požádala, aby do zápisu z jednání zastupitelstva bylo uvedeno následující:
1) Informace o kulturních památkách na území města
Na jednání zastupitelstva města 15. září 2021 jsem žádala, prostřednictvím jednání ZM i konkrétních e-mailů, o informace o provádění činnosti v oblasti státní památkové péče ohledně nemovitých kulturních památek v areálu bývalého Sola – konkrétně „domečku“ a bývalé administrativní budovy (č.p. 166 a 226 v k.ú. Sušice nad Otavou), které byly v lednu 2016 prohlášeny nemovitými kulturními památkami. Podle mého názoru nepečuje vlastník objektů, společnost N166, a. s. Brno o objekty tak, jak mu ukládá zákon o památkové péči a dochází ke zhoršování stavu obou památek.

V zápisu ze ZM 15.09.2021 je uvedeno:
Ing. Andrea Staňková - žádá o podání informace do příštího zastupitelstva ohledně kulturních památek (konkrétně se jedná o domeček a administrativní budova u v objektu bývalého areálu Solo Sušice) a to jakým způsobem se staráme o tyto kulturní památky. Měli bychom vyzvat majitele areálu, aby se o tento majetek staral a nějakým způsobem toto zajistit jako město.

Do 28.12.2021 jsem, přestože mezitím proběhlo jednání ZM 01.11.2021 a 15.12.2021, žádnou informaci neobdržela, proto jsem se 28.12.201 obrátila e-mailem na vedoucí Odboru památkové péče i majetku města se žádostí o požadované informace.
V e-mailové komunikaci s vedoucí Odboru památkové péče a cestovního ruchu jsem se 10. ledna 2022 dozvěděla pouze, že proběhl pokus o telefonický kontakt s vlastníkem kulturních památek, ale bezúspěšně a že v době, než se ho podaří telefonicky zkontaktovat, bude vlastník vyzván písemně.

10.01.2022 jsem reagovala opakovanou žádostí o informace, a sice to, jakým způsobem se staráme (město), a to již od doby vyhlášení, od ledna 2016, o popsané kulturní památky. K e-mailové korespondenci jsem dokládala příslušná ustanovení zákona. Bohužel opět bez další odpovědi.

Protože nejsem přesvědčena, že vlastník zmíněných kulturních památek s nimi nakládá tak, jak mu ukládá zákon a tak, aby zůstaly hodnotným kulturním dědictvím, a protože jsem ani přes opakované žádosti neobdržela informace o činnosti odboru města ve smyslu výkonu přenesené působnosti - státní správy v oblasti památkové péče (mj. tuto činnost prezentuje veřejně na webu města), žádám zastupitelstvo města, aby hlasovalo o návrhu usnesení adresovaného vedoucí Odboru památkové péče a cestovního ruchu, ohledně vyhotovení písemného podkladu se zprávou o činnosti odboru v rámci výkonu státní správy v oblasti památkové péče ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., zákon o státní památkové péči, v případě památkové chráněných objektů čp. 166 a čp. 226 v Nádražní ulici v k. ú. Sušice nad Otavou, nemovitých kulturních památek ve vlastnictví společnosti N166, a.s., Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno, pro všechny zastupitele, a to od doby vyhlášení objektů za nemovité kulturní památky 28.1.2016.

Diskuse k bodu na jednání ZM:
Vzhledem k tomu, že vedoucí odboru předložila „na stůl“ zastupitelům stručnou informaci o stavu památek a činnosti odboru o v tomto případě a osobně na jednání některá fakta upřesnila, i proto, že na jednání ZM potvrdila, že se pokusí sehnat od vlastníka nemovitostí písemný podklad se záměry udržování, oprav a využívání uvedených památek a odbor bude alespoň jednou ročně provádět osobní kontrolu stavu těchto památek, bylo navržené usnesení staženo.

2) Zápis z jednání zastupitelstva města 15.12.2021
28. prosince 2021 jsem upozornila e-mailovou komunikací (adresováno všem zastupitelům, tajemníkovi, zapisovatelce) na to, že jsem výslovně opakovaně na jednání žádala uvést do zápisu z jednání ZM 15.12.2021, k diskusi o rozpočtu a střednědobém výhledu rozpočtu města, že ačkoliv byla přislíbena instalace nového výtahu do domu čp. 1159 ul. Kaštanová (v majetku města) již dvakrát po sobě (v uplynulých dvou letech při sestavování rozpočtu), správce bytového fondu (Bytservis s. r. o.)  vyhodnotil, že výtah se podařilo opravit a je v kondici (pozn. rok pořízení, tuším, 1991-2), proto není třeba ho vyměňovat (jak vyplývá z poskytnuté e-mailové korespondence mezi Bytservisem a OMRM všem zastupitelům a jak uvedl vedoucí odboru na jednání ZM); na základě vyjádření Bytervisu a OMRM nebyl ani do rozpočtového výhledu soustředěn příslušný obnos na následující rok či rok 2023... Připomínám, že v týdnu od 20. do 25. prosince 2021 opět pominula výtahová kondice a  výtah byl v této době opravován dvakrát…(servis dojíždí z Plzně).

V zápise z 15.12.2021 to uvedeno není…
Ani na tuto připomínku jsem neobdržela žádnou relevantní zpětnou vazbu.

Diskuse k bodu na jednání ZM: neproběhla.

Závěr
V závěru vystoupil Bc. Jiří Vlček. Nemocnici jsem někam dovedl a v nějakém stavu ji předávám a nemocnice funguje. Děkuje za spolupráci všem zastupitelům bez výjimky. Nejvíce poděkoval panu starostovi za podporu. Vedení nemocnice se podepsalo na jeho zdravotním stavu.

Ještě než došlo k ukončení zasedání, pan starosta znovu poděkoval panu jednateli Bc. Vlčkovi za jeho práci, doba byla složitá a náročná. Novému jednateli Ing. Luďku Cibulkovi popřál hodně úspěchů ve vedení nemocnice.

 
                                                                                                                                                                                                                                       Zapsala Milena Stárková
 

 

 

 

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48565
DnesDnes8
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden72
Tento měsícTento měsíc229
CelkemCelkem48565
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 2
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012