PostHeaderIcon Zastupitelstvo 16. června 2021 - lůžková chirurgie v ohrožení

Z jednání se omluvili: Ing. Věra Marešová, Mgr. Milena Naglmüllerová, Ing. František Majer, MUDr. Rudolf Voldřich.

Ing. Stárková včas předložila podklad k bodu nazvané „Referendum“. Starosta svévolně změnil název bodu na "Podklad Ing. Milena Stárkové". Na dotaz, proč byl bod přejmenován, starosta sdělil, že bod neprojednala rada a v tuto chvíli se nemůže zastupitelstvo "referendem" zabývat. Názor starosty je jeho subjektivní názor a předkladatelka Stárková s ním nesouhlasí.

K tomuto bodu proběhla diskuse Ing. Jandy, Mgr. Kroupové, Ing. Staňka - viz záznam https://www.youtube.com/watch?v=ogFVrkRDqkk&t=17138s
 
Program:
1.   Zahájení
2.   Volba návrhové komise
3.   Volba ověřovatelů zápisu
4.   Kontrola usnesení
5.   Sušická nemocnice s.r.o.
       Informace jednatele
       Poskytnutí účelové neinvestiční dotace
       Registrace na akutní lůžkovou chirurgii
       Návrh na odvolání jednatele Sušické nemocnice s.r.o.
6.   Darování dopravního automobilu pro SDH Albrechtice
7.   Schválení podkladů pro poskytování dotací z rozpočtu města Sušice na rok 2021
8.   Dotace z programu MPZ
9.   Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost za rok 2020
10. Závěrečný účet za rok 2020
11. Rozpočtová opatření
12. Majetková agenda
13. Zápis z 2. zasedání finančního výboru
14. Zápis z 12. zasedání kontrolního výboru
15. Vyhrazení pravomoci zastupitelstva města – Sportovní hala Sušice
16. Architekt města – záměr uspořádání úvodní akce Pecha Kucha Night
17. Odměny členů komisí za I. pololetí roku 2021
18. Podklad Ing. Mileny Stárkové
19. Diskuse
20. Závěr   

 
Sušická nemocnice s.r.o. - 1. Informace jednatele
Pan jednatel přednesl stručnou zprávu o situaci v nemocnici za uplynulé období.

Diskuse:
Janda - žádá, aby spolu se zaslanými statistickými údaji byla pro zastupitele vždy zpracováno i komplexní shrnutí dat a údajů
Stárková - dostali jsme informaci o dvou primariátech na oddělení následné péče. Bude tedy využito všech 80 lůžek? LDN v Horažďovicích má 140 lůžek a 1 paní primářku. A jaká je dnes na LDN obložnost? Jednatel odpověděl, že jedna stanice (pavilon) má 24 lůžek (dnes obsazeno 21) a druhá stanice (monoblok) má 35 lůžek (dnes obsazeno 24). Ostatní lůžka do 80 jsou na interně (kde jsou akutní pacienti) a chirurgii, kde ale chybí ošetřovatelský personál. Proto je obsazováno jen 65 lůžek následné péče.
Hrabá - upozornila na nebezpečí zániku registrace na akutní lůžkovou chirurgii
Staněk - obvinil aktivisty a bojovníky za nemocnici z šíření lživých informací a konstatoval, že tím nemocnici škodí
Švelchová, Staněk, jednatel nemocnice - diskuse o prováděných operacích
Hais - nemocnice mohla provádět jen takové výkony, které měla nasmlouvané
Stárková - vysvětlila principy dohadovacích řízení mezi nemocnicemi a zdr. pojišťovnami. Zeptala se, proč poté, co zastupitelé souhlasili s akut. lůžk. chirurgií a byly vybaveny operační sály, stále chirurgie nefunguje. Vždyť odchod lékařů nebyl tehdy brán jako problém.
Mottl - neodpověděl a zavádějícím způsobem vinu za nefungující oddělení svaluje na lékaře
Kroupová - upozornila na pracovně právní problém zaměstnance, kdy za pravdu dal KU zaměstnanci
Harantová, Sova - protestovali proti uzavřenému oddělení chirurgie, Sova upozornil na novou exekuci jednatele a chtěl vědět, za co exekuce vznikla
Stárková - dotaz na starostu - jednání s krajem, kraj bude na konci měsíce rozhodovat. "Jaké požadavky kladete na fungování akutní lůžkové chirurgie?"
Mottl - Plzeňský kraj nebude rozhodovat, dá jen varianty. "A o tom, budeme rozhodovat v orgánech města, tedy včetně zastupitelstva, abych odpověděl kolegyni Kroupové."
Říha - dotaz ke starostovi: "Kdy končí registrace na akut. lůžk. chirurgii?" Starosta neodpověděl.
Občan (Ř.) - vyjádřil nespokojenost s chováním starosty na ZM

  
Sušická nemocnice s.r.o. - 2. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace (Předkladatel: Ing. Vladimír Marek)

Město Sušice obdrželo od společnosti Sušická nemocnice s.r.o. žádost o dotaci ve výši 10,5 mil. Kč na krytí provozní ztráty nemocnice v Sušici v účetním období roku 2021. Na základě zaslané žádosti o poskytnutí dotace na výše uvedený účel předkládám smlouvu ke schválení. Rada města doporučuje zastupitelstvu dotaci poskytnout.

Původní návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 10,5 mil. Kč na krytí provozní ztráty související s poskytováním lůžkové péče v oboru vnitřní lékařství a následné lůžkové péče na území města Sušice pro společnost Sušická nemocnice s.r.o. Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ: 08176302 a za tím účelem schvaluje smlouvu číslo A-003543 na poskytnutí této dotace a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Finanční prostředky budou čerpány z organizace 1933-Sušická nemocnice.

K tomuto bodu proběhla diskuse p. Haise, Bc. Vlčka, Ing. Stárkové, Ing. Jandy, Mgr. Kroupové, Ing. Marka (viz záznam).

P. Hais předložil návrh na úpravu usnesení a jeho návrh byl přijat:
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 10,5 mil. Kč na krytí provozní ztráty související s poskytováním zdravotní péče na území města Sušice pro společnost Sušická nemocnice s.r.o. Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ: 08176302 a za tím účelem schvaluje smlouvu číslo A-003543 na poskytnutí této dotace a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Finanční prostředky budou čerpány z organizace 1933-Sušická nemocnice.

PRO: 17 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová J.) PROTI: 0. ZDRŽELO SE: 0. OMLUVENO: 4 (Majer F., Marešová V., Naglmüllerová M, Voldřich R.)
 

Sušická nemocnice s.r.o. - 3. Registrace na akutní lůžkovou chirurgii (Předkladatel: Pavel Hais)

1 - Sušická nemocnice s.r.o. – bezodkladně zaslat odvolání krajskému úřadu Plzeňského kraje, aby nedošlo k odebrání registrace na akutní lůžkovou chirurgii

Odůvodnění:
Žádám pana jednatele Sušické nemocnice, s.r.o., aby se vyjádřil k daným skutečnostem, které byly zaslány všem zastupitelům dne 8.6.2021 paní Zuzanou Hrabou. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Žádost o uložení úkolu jednateli nemocnice

Vážení radní města Sušice,
Krajský úřad zahájil řízení na zrušení registrací na akutní lůžkovou chirurgii v Sušické nemocnici s.r.o. k datu 30. 6. 2021. Zrušením registrací zaniknou smlouvy se zdravotními pojišťovnami na poskytování této péče, což zamezí možnosti obnovení činnosti chirurgického lůžkového oddělení. Zabránit tomu může pouze to, pokud se jednatel nemocnice odvolá proti tomuto řízení krajského úřadu a požádá o prodloužení těchto registrací o dalších šest měsíců.

Vzhledem k tomu, že je podán návrh na vyhlášení referenda, které má řešit budoucnost Sušické nemocnice, je nezbytné, aby byly pro Sušickou nemocnici s.r.o. zachovány všechny možnosti dalšího vývoje, dokud nebude znám výsledek referenda.

Proto vyzýváme radu města ve funkci valné hromady Sušické nemocnice s.r.o., aby jednateli uložila úkol toto odvolání bezodkladně podat ještě před zrušením registrací.

S pozdravem Zuzana Hrabá , Jan Janda, Jan Pelech

 
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá Bc. Jiřímu Vlčkovi, MBA, jednateli společnosti Sušická nemocnice s.r.o., aby bezodkladně zaslal odvolání krajskému úřadu Plzeňského kraje, aby nedošlo k odebrání registrace na akutní lůžkovou chirurgii.

 
Diskuse:
Hais - otázka na jednatele, jaké činí kroky proti odebrání registrace z nedostatku lékařů-chirurgů
Vlček - "Zatím nejsou KU činěny kroky pro odebrání registrace. Předpokládám, že ze strany KU budou předtím činěny kroky. Pokud takové řízení začne, svolám mimořádnou valnou hromadu a budu to tam řešit. Protože vy jste členem, tak se to dozvíte."
Chejn - "Jednatel vyčíslil ztrátu na akutní chirurgii za rok 2020 na 18,5 mil. Pokud chcete jako zastupitelé provozovat nemocnici, kde je oddělení s takovouto obrovskou ztrátou, tak musíte jednatele nasměrovat k tomu, aby to udělal. Ale rozhodně DR bude proti tomu."
Hais - znova se ptá jednatele, zda bude, tak jak slíbil, shánět personál na ak. chirurgii
Vlček - uvádíte nesprávné informace (spád je 35 tisíc, nikoliv 50). Moje odpověď: Ano, budu dělat kroky, abych zajistil provoz lůžkové chirurgie v Sušici.
Kroupová - vůle zastupitelů byla dána před víc než rokem. V pravomocech DR není obchodní vedení společnosti.
Bartoš - k navrženému usnesení - nemůžeme jednatele úkolovat k něčemu, co ještě nenastalo. Pana jednatele má úkolovat VH případně DR. Já pro usnesení hlasovat nemůžu.
Kroupová - ale již jednou ukládací usnesení jednateli prošlo (dodávají materiálů zastupitelům), takže precedent již je
Janda - ale zastupitelstvo "žádá" (nikoliv ukládá)
Říha - proces odebrání registrace byl zahájen, jinak by KU nežádal stav personálu. Údaj o ztrátě oddělení chirurgie je bez údaje o trendu (změny v měsících) nevypovídající.
Mottl - nebudu hlasovat pro

Návrh, který nebyl přijat:
Zastupitelstvo města žádá jednatele sušické nemocnice s.r.o. Bc. Jiřího Vlčka, MBA, aby činil takové kroky, které zabrání zrušení registrace na akutní lůžkovou chirurgii.

PRO: 6 (Černý V., Hais P., Janda K., Kroupová J., Nikodem P., Stárková M.). PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 . NEHLASOVALO: 10 (Bartoš J., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Mottl P., Staněk J., Staňková A., Švelchová J.). OMLUVENO: 4 (Majer F., Marešová V., Naglmüllerová M, Voldřich R.). NEPŘÍTOMNO: 1 (Fornousová V.)

 

Nemocnice Sušice – návrh na odvolání jednatele Sušické nemocnice s.r.o. (Předkladatel: Ing. Arch. Karel Janda)

Z několikastranného jednání dne 25.05.2021, které proběhlo na Krajském úřadu Plzeňského kraje (viz také Aktuality v Sušických novinách 11/2021 na str.3), vyplynulo, a na tom samém místě i jednatelem Sušické nemocnice s.r.o. (dále v průvodním textu jen „SusNem“) Bc. Vlčkem bylo potvrzeno, že provoz akutní lůžkové chirurgie nemá k dispozici žádné lékaře, které je dle registrace u Krajského úřadu PK a podle smluv se zdravotními pojišťovnami potřeba mít. O této skutečnosti musí dobře vědět především jednatel SusNem, a to již delší dobu (od listopadu roku 2020), od kdy také akutní lůžková chirurgie nefunguje. I přes jeho opakovaná veřejná prohlášení, že akutní lůžkovou chirurgii znovu otevře, prohlásil také na posledním jednání zastupitelstva, lékaře shánět nebude. Těmito vyjádřeními a kroky jedná dle mého názoru jednatel v rozporu se zakladatelskou listinou SusNem („…o rozsahu poskytované péče rozhoduje valná hromada…“) i v rozporu s platnými smlouvami se zdravotními pojišťovnami.

 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá radě města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 08176302, odvolat jednatele této společnosti Bc. Jiřího Vlčka MBA ke dni 30.06.2021.

Ing. Janda – doporučuje vypsat výběrové řízení a pověřit dočasně vedením jednoho z původních jednatelů, a to p. Haise. Odpověděl pan starosta s tím, že zastupitelstvo města nemůže uložit radě města odvolání jednatele.

Diskuse:
Švelchová, Staněk, Bartoš - jde o pravomoc rady, nelze ji úkolovat
Stárková - dotaz na jednatele - nová exekuce od OSSZ - provozovna Kolinec, jednatel neplatí za své zaměstnance sociální pojištění. Jednatel neodpověděl.
Mottl - "Zkusme nekádrovat, protože kádrováci tady byli za dob socialismu..." Poděkoval jednateli za jeho práci. Nemocnice období Covidu zvládla na jedničku s hvězdičkou.

Ing. Janda předložil návrh na usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo města žádá radu města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 08176302, odvolat jednatele této společnosti Bc. Jiřího Vlčka MBA ke dni 30.06.2021.

Návrh nebyl schválen:
PRO: 6 (Černý V., Hais P., Janda K., Kroupová J., Nikodem P., Stárková M.). PROTI: 5 (Bartoš J., Lhoták J., Mottl P., Staněk J., Švelchová J.). ZDRŽELO SE: 0 . NEHLASOVALO: 5 (Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Macháček J., Staňková A.). OMLUVENO: 4 (Majer F., Marešová V., Naglmüllerová M, Voldřich R.). NEPŘÍTOMNO: 1 (Fornousová V.)

 

Darování dopravního automobilu pro SDH Albrechtice (Předkladatel: Ing. Milan Gregor)
Zastupitelé souhlasili s darováním dopravního vozidla VW Transportér ve vlastnictví města Sušice Sboru dobrovolných hasičů Albrechtice s tím, že na základě každoroční zdůvodněné žádosti sboru bude město Sušice přispívat na provoz uvedeného vozidla.

Schválení podkladů pro poskytování dotací z rozpočtu města Sušice na rok 2021 (Předkladatel: Bc. Ivana Kubíková)
Zastupitelé schválili podklady pro poskytování dotací v oblasti památkové péče z rozpočtu města Sušice na rok 2021 dle přílohy.

Byly schváleny Dotace z programu MPZ - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z programu regenerace (Předkladatel: Mgr. Lenka Bernátková)

Kostel sv. Václava v Sušici – obnova jižní fasády a kamenických prvků v celkové sumě 612 353 Kč vč. DPH, příspěvek z rozpočtu MK ČR 200 000 Kč, příspěvek z rozpočtu města 90 000 Kč, podíl vlastníka 322 353 Kč.
Městský dům č. p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici – obnova severní a východní fasády v celkové sumě 563 083 Kč vč. DPH, příspěvek z rozpočtu MK ČR 200 000 Kč, příspěvek z rozpočtu města 70 000 Kč, podíl vlastníka 293 083 Kč.

Schválena Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dohrazení ztráty na dopravní obslužnost za rok 2020 (Předkladatel: Ing. Jan Löffelmann) a rozpočtové opatření.
Město Sušice vzneslo požadavek na provoz linky 430911 v objednávce kraje s tím, že na něj bude přispívat. Objednávka je realizována krajem, provoz linky je financován městem formou dotace kraji. Vzhledem k tomu, že průměrná ztráta byla o 1,32 Kč/km vyšší než předpoklad a tržby autobusové linky nedosáhly předpokládané výše odvozené z předchozích let (-166 948,08 Kč) požaduje Plzeňský kraj doplatek ve výši 217 361,52 Kč

Ing. Janda – žádá, kolik bylo přepraveno osob, odpoví Ing. Löffelmann.

 
Byl schválen Závěrečný účet za rok 2020 a účetní závěrka 2020 a rozpočtová opatření.

Majetková agenda (Předkladatel: Ing. Jaroslava Zdeňková)
Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemku p.č. 1554/2 v katastrálním území Sušice nad Otavou o výměře 52 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace), od vlastníků p. Josefa Oudy (1/2) a p. Václava Soukupa (1/2), za kupní cenu 10.000,- Kč, s tím, že náklady spojené s odkupem uhradí strana kupující; a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemku p.č. 2322/21 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 306 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, do majetku města Sušice; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemků p.č 147/11 o výměře 2247 m2 v k.ú. Divišov u Sušice, 436/2 o výměře 2569 m2 v k.ú. Humpolec u Sušice a 241/4 o výměře 1153 m2 v k.ú. Rok vše ostatní plocha - ostatní komunikace, z majetku ČR - Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6, IČ: 00016918, do majetku města Sušice; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Zastupitelstvo města rozhodlo o odkupu pozemků p.č. 147/4 o výměře 2570 m2 v k.ú. Divišov u Sušice, 438/1 o výměře 6001 m2 v k.ú. Humpolec u Sušice, 241/2 o výměře 3499 m2 a 241/3 o výměře 414 m2 v k.ú. Rok, 1098/1 o výměře 367 m2 v k.ú. Sušice nad Otavou, vše ostatní plocha - ostatní komunikace, z majetku ČR - Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6, IČ: 00016918, do majetku města Sušice, za cenu obvyklou v celkové výši 781 210,- Kč; a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Zastupitelstvo města rozhodlo o směně části pozemku p.č. 2364/1 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 4,0 m2 (ostatní plocha - manipulační plocha) ve vlastnictví města Sušice za část pozemku p.č. st. 181/2 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 3,0 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) ve vlastnictví p. Marie a Františka Černíkových, Miřenice; a pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.

Zastupitelstvo města rozhodlo o zřízení nové ulice na pozemku p.č. 546/16 v k.ú. Sušice nad Otavou, a rozhodlo o jejím názvu Rozacínova.

 

Byl vzat na vědomí Zápis z 2. zasedání finančního výboru a Zápis z 12. zasedání kontrolního výboru.


Vyhrazení pravomoci zastupitelstva města – Sportovní hala Sušice (Předkladatel: Mgr. Jitka Kroupová)
Na základě zákona o obcích § 102 odst. 3 platí, že: rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo, zabezpečuje rada obce.

Mezi výše uvedené pravomoci lze podřadit i pravomoc rady města rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby nové Sportovní haly v Sušici. Jedná se o akci, která je předmětem vypsané veřejné zakázky – Sportovní hala Sušice, s termínem podání nabídek do 05.05.2021, 09:00, aktuální stav – probíhá vyhodnocování.

Vzhledem k tomu, že otázka výstavby nové Sportovní haly v Sušici není jednotně vnímána, ať už z důvodu ceny, rozsahu, načasování, atd…, mám za to, že o případném rozhodnutí uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení stavby nové Sportovní haly v Sušici, by mělo rozhodnout zastupitelstvo města, jakožto nejvyšší orgán města, na místo rady města.

S ohledem na uvedené navrhuji následující usnesení.

K tomuto bodu proběhla diskuse Ing. Jandy, Mgr. Bartoše, Mgr. Kroupové, Ing. Staňka,Ing. Macháčka, Ing. Říhy, p. Jana Jandy, pí Harantové

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města si vyhrazuje do své pravomoci rozhodování o uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby nové Sportovní haly.

Návrh nebyl schválen.
PRO: 6 (Černý V., Hais P., Janda K., Kroupová J., Nikodem P., Stárková M.), PROTI: 5 (Bartoš J., Javorský P., Kříž Č., Macháček J., Staněk J.), ZDRŽELO SE: 3 (Lhoták J., Mottl P., Švelchová J.), NEHLASOVALO: 1 (Jelínek F.), OMLUVENO: 4 (Majer F., Marešová V., Naglmüllerová M, Voldřich R.), NEPŘÍTOMNO: 2 (Fornousová V., Staňková A.)Architekt města – záměr uspořádání úvodní akce Pecha Kucha Night (Předkladatel: Ing. Arch. Karel Janda)

Byl jsem v loňském roce pověřen radou města (viz usnesení č. 178), abych navrhl a zorganizoval úvodní seminář s tématem „Architekt města Sušice“, přičemž jsem jakýsi koncept připravoval, avšak pandemická situace neumožňovala pro rok 2020 tento úkol seriózně naplnit.

Navrhuji uspořádat úvodní akci na dané téma formou platformy Pecha Kucha Night (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Pecha_Kucha ). Tato platforma je velmi atraktivní a záštitu (= licenci) nad naší akcí nabízí Pecha Kucha Night Plzeň (viz např. http://www.pknp.cz/predchozi/akce/?idAkce=44 ), kde kontaktní osobou může být pro nás architekt Jakub Mareš. Za „licenci“ není požadován honorář.
Po prvních konkrétních krocích lze navrhnout tyto parametry:

TERMÍN KONÁNÍ: 01.10.2021 anebo 29.10.2021 (doporučený a osvědčený den v týdnu je pátek. MÍSTO KONÁNÍ:           ideálním prostředím pro akci Pecha Kucha bývají opuštěné budovy, třeba industriální anebo památky před obnovou (nabízela by se administrativní budova Solo či Stará lékárna), avšak v našem případě a vzhledem také k datumu je prvotně předjednán prostor PDA (pozn.: pokud by si zastupitelstvo přálo jiný prostor, např. Kino, a bude-li volno, lze o tom jistě dále jednat).
ROZPOČET AKCE: dosavadní odhad 51.000,- až 63.000,-Kč
OKRUH VYSTUPUJÍCÍCH: zástupce odborníků (Česká komora architektů a některé architekti), zástupce místní veřejnosti a některé veřejně známé osobnosti.

Diskuse :
Lhoták - dotaz na výběr architektů a formu, odpověděl Janda
Hais - není to nic neobvyklého, věnovaly se tomu již Horažďovice, Strakonice..
Mottl - tento bod do zastupitelstva nepatří, myslím, že je to rozhodnutí rady
Stárková - úkol dostal p. Janda od zastupitelů (architekt města), úkol zatím není splněn
Švelchová - přijde mi rozumné posbírat zkušenosti jinde, kde akce proběhla (Horažďovice)
Kříž - podpořil akci, chce o akci hlasovat, přinese něco nového městu a mladým lidem
Sedlecký - podpořil akci a nabídl pomoc
Mottl - "Dobře, já jsem byl nerozhodnutý a teď řekněme, že jsi mě přesvědčil. Že budu hlasovat asi PRO."
Janda - když se akce odsouhlasí, mohu na ní začít pracovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sušice souhlasí se záměrem uspořádání úvodní akce na téma „Architekt města Sušice“ formou Pecha Kucha Night dle předložených parametrů a pověřuje zastupitele Karla Jandu dalším rozpracováním předmětného záměru.

Návrh byl schválen 12-ti zastupiteli:
PRO: 12 (Bartoš J., Černý V., Hais P., Javorský P., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Stárková M.). PROTI: 0. ZDRŽELO SE: 4 (Fornousová V., Janda K., Jelínek F., Švelchová J.). OMLUVENO: 4 (Majer F., Marešová V., Naglmüllerová M, Voldřich R.). NEPŘÍTOMNO: 1 (Staňková A.)

 

Byly schváleny odměny členů výborů a komisí (kteří nejsou členy zastupitelstva) za I. pololetí roku 2021 (Předkladatel: Mgr. Petr Novák).

 

Podklad Ing. Mileny Stárkové (Předkladatel: Ing. Milena Stárková) - původně bod "REFERENDUM"

Přípravný výbor (5 členů) podal na MU Sušice 11. 11. 2020 Návrh na konání místního referenda (dále jen Návrh), který podepsalo zákonem stanovený minimální počet sušických voličů (více než 2 tisíce). Referendum řeší 3 otázky - podporu zdravotní péče městem Sušice v rozsahu: lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje v Sušické nemocnici (v souladu s usnesením zastupitelstva ze 12/2019). Dále řeší závazek města Sušice neprodat nemovitosti, které slouží Sušické nemocnici k poskytování zdravotní péče ve výše uvedeném rozsahu po dobu minimálně 2 let. Třetí otázka se týká odkladu výstavby sportovní haly minimálně o 2 roky.

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu byly lhůty týkající se administrace referenda přerušeny (do 11. 4. 2021). Proto přípravný výbor změnil datum konání referenda na 8. a 9. října 2021, tedy v souběhu s podzimními parlamentními volbami. Úprava termínu byla na MU doručena 14.04.2021.

MÚ zkontroloval Návrh a nezpochybnil ani otázky, ani podpisy – zde tedy považuje Návrh za bezchybný. Úřad vyzval k doplnění Návrhu v části, týkající se nedostatečného odhadu nákladů spojených s realizací rozhodnutí, případně přijatého v referendu. V souladu s výzvou přípravný výbor doplnil Návrh. To se opakovalo celkem třikrát, tj. MÚ Sušice vyzval 3x (naposledy 28.5. 2021) přípravný výbor k odstranění tvrzených nedostatků Návrhu a přípravný výbor celkem 3x (naposledy 3.6. 2021) údaje doplňoval.

Vzhledem k níže uvedené judikatuře považuje přípravný výbor některá vyjádření MÚ Sušice za obstrukční a zákonný rámec přesahující - např. vyjádření ze 14. 5. 2021:

„..“je nutné přesně, úplně a správně v návrhu doplnit výši nákladů spojených s realizací rozhodnutí (např. provozní, investiční) a dále jejich rozložení do příštích let. … Ze složení členů přípravného výboru je zřejmé, že několik členů má i vzhledem ke své veřejné činnosti v orgánech nemocnice a města nadstandardní informace o skladbě rozpočtu města a hospodaření nemocnice, takže jistě není problémem tento elementární požadavek doplnit.“

 Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. 7. 2012, č. j. 50 A 7/2012-64):

 „…v případě náležitosti stanovené v § 10 odst. 1 písm. d) zákona o místním referendu (odhad nákladů spjatých s místním referendem) se správnost zkoumá jen velmi omezeně. Plyne to už z toho, že se jedná o odhady a nikoliv konstatování předem známé veličiny.“

„… Pro tento účel pak postačí pouze přibližné údaje, po nichž lze požadovat pouze přesnost v řádech, nikoliv však detailní položkový rozpis účetního charakteru.“

Z výše uvedených důvodů se členové přípravného výboru rozhodli Návrh na vyhlášení referenda postoupit krajskému soudu v zákonné lhůtě, soud rozhodne do cca 30 dnů. V příloze naleznete Návrh na určení spolu s doručenkou o podání.

K tomuto tématu vystoupil pan tajemník, který na stůl předložil materiál - Zpráva o prověření postupu správního odboru městského úřadu ve věci „Návrh přípravného výboru na konání místního referenda ve smyslu ustanovení § 8 zákona 22/2004 Sb. O místním referendu“.

Proběhla delší diskuse - Mgr. Kroupová, Ing. Stárková, p. Hais, p. starosta.

Ing. Janda požádal do zápisu zapsat výrok tajemníka, „že kdyby městský úřad chtěl, mohl škodit více“.

 

                                                                                                                                                                                                                                   Zapsala Milena Stárková

 

 

 

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48565
DnesDnes8
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden72
Tento měsícTento měsíc229
CelkemCelkem48565
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 4
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012