PostHeaderIcon Zastupitelstvo 15. září 2021 - oddělení chirurgie stále uzavřeno, přesto jsou náklady nemocnice vyšší

Ze zářijového konání se omluvil Pavel Javorský. V úvodu jednání starosta města oznámil smutnou zprávu o úmrtí dlouholetého zastupitele MUDr. Rudolfa Voldřicha a uctil jeho památku minutou ticha.
Záznam je na webu města https://www.youtube.com/watch?v=fof59bMmpEg&t=2418s


Program:
1.   Zahájení
2.   Volba návrhové komise
3.   Volba ověřovatelů zápisu
4.   Kontrola usnesení
5.   Sušická nemocnice s.r.o. ústní informace jednatele
6.   Poskytnutí účelových dotací
7.   Rozpočtová opatření
8.   Přijetí dotace pro město Sušice – JSDHO Sušice, Volšovy a Chmelná
9.   Spolek přátel Sušického dětského sboru – žádost o dotaci
10. Založení spolku Otava.Fun z.s.
11. Schválení změny podkladu pro poskytování dotací z rozpočtu města Sušice na rok 2021
12. Majetková agenda
13. Pecha Kucha Night Sušice – architekt města
14. Diskuse, závěr

 
Sušická nemocnice s.r.o. - ústní informace jednatele, kterou zastupitelé vzali na vědomí

Jednatel Vlček: "Personálně je nemocnice stabilní, až na ten neuralgický bod, kterým je lůžková chirurgie, kde prostě personál nemáme a špatně se shání. Interna je personálně zajištěná. O 10/2020, kdy do nemocnice přišel první covidový pacient, se nemocnice postarala o cca 550 covid pacientů.

Diskuse:
Stárková - porovnala čísla za období 1-8/2020 (odvolaní jednatelé) a 1-8/2021. Celkové náklady jsou o 5 mil. vyšší, mzdové náklady jsou také vyšší (i bez kritizovaných údajně vysokých mezd chirurgů), počet zaměstnanců celkem nyní o 9 více, ale chybí 5 lékařů. V roce 2020 bylo 166 zaměstnanců na dohody (kritika za personální nestabilitu), dnes je to 208. Otázka na pana starostu za VH a na předsedu DR - "Jak se s touto skutečností vyrovnáváte?"
Mottl - "Srovnáváte nesrovnatelné. To, na co se poukazovalo při odvolání jednatelů, byla disproporce mezi jednotlivými zaměstnanci. Důvodů k odvolání jednatelů byla celá řada, nebudu je opakovat. Tuhletu diskusi považuji za vracení se rok zpátky (???). Pojďme být rádi, že nemocnice funguje, prošla složitým obdobím. Nedělejme z toho politické téma. A pojďme ten problém řešit konstruktivně." (???)
Vlček - "Zvýšila se minimální mzda a tedy mzdy všech kategorií a udělali jsme mzdovou reformu, která napravila ne úplně správně nastavený mzdový předpis. Mzdy neklesly."
Chejn - "Při nástupu jednatele Vlčka představovaly mzdové náklady 120% tržeb, teď jsou na úrovni 83% tržeb."
(pozn. Ale v prvním roce chodu nemocnice -2020- byly tržby, zálohy zdravotních pojišťoven velmi nízké. K navýšení došlo až v posledním Q 2020-celkem u VZP o více než 5 mil.)
Stárková - "Potvrzuje se analýza Sefimy, že příjmy (platby pojišťoven) porostou. Proto zdůrazňuji náklady, nikoliv výsledek hospodaření a dopad do rozpočtu města. Ten je samozřejmě lepší. Rozlišujme ty kategorie. Důvod odvolání jednatelů byl, že "z hospodaření není vidět, že usilují o snížení nákladů." Nekritizuji ředitele nemocnice, obracím se na starostu. Tady byly nějaké argumenty před rokem, dneska najednou neplatí. Tím, že tady nefunguje lůžková chirurgie, zhoršuje se dostupnost této péče. ZZS od 1-8/2020 jela pro 517 pacientů s chirurgickou diagnozou. Větší část přivezla ZZS do nemocnice, i když nefungují lůžka - skončili v chirurgické ambulanci. Ale 226 pacientů ze Sušicka bylo sanitkou ZZS převezeno rovnou do jiné nemocnice (Klatovy, Prachatice, Strakonice), záchranka vyhodnotila, že potřebují rovnou chirurgické lůžko. Pro těchto 226 pacientů se zhoršila dostupnost zdravotní péče. Ti museli jet desítky kilometrů a v tu dobu tady sanitka chyběla.
Mottl - tvrdí, že jde o manipulaci, myslí si, že to není pravda a že se někdo snaží vyvolávat strach
Marešová - ptá se jednatele, zda bude personální problém na nepřetržité chirurgické ambulanci
Vlček - nebudu zastírat, že ta situace je komplikovaná, do konce roku máme služby zajištěny
Hais - žádá jednatele o podklady, dle kterých vznikl forenzní audit, jednatel mi slíbil zde na ZM podklady dodat, nestalo se tak. Ani UOOU nebylo 2x odpovězeno. Dostanu ty informace, nebo musím podat žalobu o nečinnost?
Vlček - "Pane Haisi, neříkáte pravdu." Vy chcete smlouvu a podklady. Na VH jste dostal info, že je to součástí vyšetřování policie. A z toho důvodu vám ty podklady dát nemůžu.
Hais - "Mlžíte pro veřejnost, je to velmi smutné. To, co vy říkáte nenaplňuje tu zákonnou věc."
Kroupová - já jsem žádala taky, jednatel slíbil, že mi odpoví, dodnes se to nestalo
Občanka H.H. - jednatel nedodal podklad ani k řízení soudu - moje žaloba - ukončení prac poměru pro nadbytečnost
Občan V.Ř - dotaz na starostu, proč pan Vlček má dodávat informace jen ústně, starosta odpověděl, že to pan jednatel dělá dobře, lépe, než jsme měli informace předtím
Občanka H.H. - minule pan jednatel tvrdil, že má lékaře na chirurgii v plnohodnotném stavu. Teď tvrdí, že je nemá. Starosta nedal jednateli slovo k odpovědi.
Janda Karel - "Zásadní je, jak se změnil rozsah péče a ten je diametrálně odlišný. Nen í zveřejněna účetní závěrka 2020. K Vaší zprávě bych příště prosil písemný souhrn, na který se dá reagovat. Dotaz, kolik má nemocnice závazky (rozpůjčováno). To jsem se nedozvěděl.
Vlček - účetní závěrku schválila až nyní VH, byla poslána na rejstříkový soud. Písemně shrnutí mohu dodávat, ale nevím v jakém rozsahu. (zatím jednatel zastupitelům posílá pouze čísla, zprávu, tj. shrnutí stavu v nemocnici přednese pouze ústně - to, co se hodí...). Pohledávky za VZP nemocnice nakoupila až do října dopředu. 5,7 mil. je za 1 měsíc.
Janda Karel - LDN byla 5 měsíců ve ztrátě, což se mi nelíbí. Neznám nemocnici, kde by LDN byla ztrátová.
Vlček - Leželi tam covidoví pacienti a různě se to přelévalo.
Stárková - na účtech nemocnice je 23 mil. Kč, proč si tedy půjčujeme od ČSOB peníze?
Vlček - Půjčili jsme si v dubnu nebo v květnu, kdy jsme si předkoupili 5 měsíců. Pojišťovny zaplatili za věci, s kterými jsme nepočítali. (???) Pro příklad - VZP kompenzovala 9 mil. a ty peníze přišly nečekaně. Ty peníze přišli 31. 8.
Černý - dotaz, zda šlo pouze o 5 měs. předkoupených pohledávek ČSOB. Odpověděl Chejn.
Občanka H.H. - dle p. ředitele jsou stále platné smlouvy s pojišťovnami. Tak kdy lůžkovou chirurgii otevřete? Mottl nedal řediteli slovo.
Občan V.Ř. - ptá se Haise na situaci na kraji, Hais odpoví, že na kraji vznikne pracovní skupina, to samé by mělo proběhnout na straně Sušice. Hlavní je rozsah péče, jednání nastane po referendu.
Mottl - souhlasí s Haisem.
Občan - co znamená "případné převzetí" krajem? Hais odpověděl, pod smlouvy schválí obě zastupitelstva.

 
Poskytnutí účelových dotací (Předkladatel: Ing. Vladimír Marek)
Na únorovém ZM se mělo rozhodovat o poskytnutí účelových dotací nemocnici od PK ve výši 4,5 mil Kč (od 16. 11. 2020 do 16. 2. 2021). Dalších 6.207.606,79 Kč bylo na úhradu již dodaných přístrojů: RTG (4  835 268,-  Kč včetně DPH) a digitální barevný ultrazvuk+ sondy 1 372 606,79 Kč včetně DPH.
Jednání zastupitelstva bylo bohužel zrušeno z důvodu šíření koronavirové nákazy. Rada na jednání VH schválila příplatek 10.707.606,79 Kč (právní oddělení PK souhlasilo).
Na posledním jednání VH vznesl jednatel požadavek na změnu těchto příplatkových prostředků na dotaci. Zároveň vznesl požadavek: na poskytnutí finančních prostředků zbývajících na organizaci 1933 (z celkových prostředků 29 mil zbývá 7.195.813,21 Kč)
-                  na poskytnutí prostředků na pořízení dosloužilého vybavení, bez kterého není možné dále výkon lékařské péče provozovat 4.490.310,- Kč formou dotace. Společnost předpokládala podat žádost o dotaci na vybavení v celkovém souhrnu cca 30 mil Kč, dotační titul byl ale zastaven, proto společnost žádá pouze o ty nejnutnější finance (zbývá rozdělit celkovou částku na část investiční a část neinvestiční).

Zastupitelé rozhodli o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 4,5 mil Kč na krytí provozní ztráty související s poskytováním lůžkové péče v oboru vnitřní lékařství a následné lůžkové péče na území města a za tím účelem schválil smlouvu, jejíž uzavření je podmíněno zneplatněním Dohody o příplatku ze dne 22. 2. 2021 a schválením rozp. opatření č. 52.

Zastupitelé rozhodli o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 6.207.606,79 Kč na pořízení hmotného majetku, schválili smlouvu, jejíž uzavření je podmíněno zneplatněním Dohody o příplatku ze dne 22. 2. 2021.

Zastupitelé rozhodli o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 7.195.813,- Kč na krytí provozní ztráty související s poskytováním lůžkové péče v oboru vnitřní lékařství a následné lůžkové péče.

Zastupitelé rozhodli o poskytnutí účelové dotace v celkové výši 4.490.310,- Kč, skládající se z investiční části ve výši 1 584 495,- Kč na pořízení hmotného majetku a z neinvestiční části ve výši 2 905 815,- Kč na pořízení materiálového vybavení a provedení úprav příjmové místnosti.

 
Při projednávání Rozpočtových opatření Stárková navrhla zvýšení částky pro Spolek přátel Sušického dětského sboru, který požádal o dotaci na účast na světových sborových hrách World Choir Games Flanders v Belgii ve výši z 200.000 Kč na 300.000,- Kč. Návrh a všechna ostatní rozp. opatření, včetně dotace sboru byla schválena.
Zastupitelé schválili přijetí dotací JSDHO a souhlasili se založením spolku Otava.Fun z.s. (4 města - Sušice, Horažďovice, Strakonice a Písek). Po projednání majetkové agendy byl bod
 
 
Pecha Kucha Night Sušice – architekt města (Předkladatel: Mgr. Ing. Arch. Karel Janda)

Na minulém zastupitelstvu bylo schváleno konání akce, Janda Karel seznámil s programem (téma architekt města Sušice) a pozval na akci, která proběhne 1. října 2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci a pozvánku Mgr. Ing. Arch. Karla Jandy k akci Pecha Kucha Night Sušice.

PRO: 18 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Janda K., Kroupová J., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M., Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švelchová J.). PROTI: 1 (Jelínek F.) ??? nezájem o akci. OMLUVENO: 1 (Javorský P.)

 
Diskuse:
Janda – vstoupil do diskuse a dotazoval se proč se má sportovní hala stavět právě teď, když k tomu nejsou vhodné podmínky. Jde o špatně zvolené místo určené k výstavbě a vůbec, že by bylo třeba zvážit výstavbu haly.
Kroupová- vznesla dotaz na informaci harmonogramu plánu výstavby haly.
Mottl – reagoval- již 30. 8. 2021 proběhl na radě výběr zhotovitele haly a lhůta pro odvolání právě probíhá.
Staněk- sportovní hala v našem městě je potřeba a nevidí žádný důvod k odložení výstavby.
Stárková - vznesla k tomuto tématu haly 4 otázky:
1) Za jakou cenu byl vybrán zhotovitel?
2) Jaká byla výše dotace?
3) Zda konečná cena obsahuje i vybavení haly a jaká je představa kolik ještě bude činit vybavení Kč.
4) Zda-li město vstoupilo v jednání s Plzeňským krajem a Plzeňský kraj tak finančně přispěl na výstavbu sportovní haly.
Mottl - starosta uvedl, že město nevstoupilo v jednání s Plzeňským krajem. Bývalá sportovní hala u Gymnázia je nešťastně situována a doslova se tam tento objekt nehodí.
Staňková- kvůli problému s umístěním haly nebude o tomto bodě hlasovat.
Janda – předložil nový návrh na usnesení, který později stáhl
Macháček – vznesl dotaz na tajemníka, že není vhodné zařazovat do závěrečné diskuse návrh na usnesení s tím, že i podklady pro zastupitelstvo byly zaslány pozdě.
Tajemník – označil tento pokus za silně nestandardní a nevhodný zařazovat jako bod do diskuse pro zastupitelstvo (šlo pouze o diskusní příspěvek, který neměl usnesení.)
Staňková – uvedla, že chtěla konstatovat to samé, co pan tajemník. Nevhodné takovým způsobem hlasovat.
Bartoš- také uvedl, že nelze tímto způsobem hlasovat a nelze přijímat usnesení v rámci diskuse.
Švelchová – máme jednací řád a je třeba ho dodržovat. Jedná se o nestandardní situaci a jsem proti hlasování.
Mottl – se obrátil na pana tajemníka, jak se k takové situaci mají postavit jako zastupitelé.
Tajemník - je silně protiobčanské dát do diskuse hlasování o tomto usnesení.
Macháček - opět žádá, aby se nehlasovalo o usnesení v diskusi.
Janda stahuje bod z programu, proto o něm nebylo hlasováno.
Marešová - vznesla návrhy do rozpočtu na rok 2021:
Zastupitelstvo již v minulém roce souhlasilo s doplněním úschovny kol k Ubytování Roušarka. Mělo by to být v rozpočtu příštího roku. S realizací elektroinstalace doporučila doplnit možnost nabíjení kol a elektromobilů.
V realizovaném Lesoparku Pod Kalichem je potřeba ještě opravit zděné objekty původních již nefunkčních studní, což není součástí akce. Záměr byl vybudovat kolem těchto studní naučnou cestu "Historie vodárenství v Sušici".
Ve vztahu k probíhající změně Územního plánu Sušice navrhla dát to rozpočtu větší finanční částky na pořízení územních studií pro nedořešená území - lokalitu bývalého hotelu Otava a přilehlou část kempu, území bývalé sirkárny (např. formou soutěže o návrh a ve spolupráci s vlastníkem pozemků), řešení křížení železniční trati s krajskou komunikací - železniční přejezd - ve spolupráci s Plzeňským krajem.(nutná rychlá oprava ještě před konečným vyřešením).
Mottl – starosta uvedl, že železniční přejezd je již v řešení - s p. Ing. Vladimírem Markem.
Akce "Bývalá kasárna Pod Kalichem" - pozemky pro RD a bytové domy. V současné době jsou vysoké ceny pozemků a bytů v Sušici. Poptávka velmi převyšuje nabídku. V řešeném území jsou některé pozemky pro RD velké. Při prodeji je málo možností ovlivnit následnou realizaci. Je možné, že někdo do pozemků pouze "uloží peníze" a nebude stavět, to je pro území škoda. Dává ke zvážení možnost přeřešení území s tím, že zůstane páteřní komunikace a sítě technické infrastruktury. Území by mohlo být využito intenzivněji - více bytových domů nebo řadové domy. Uspokojilo by se více zájemců. Zároveň by mohly být navrženy některé prvky nebo regulativy ve vztahu k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji, např. společné vytápění území z obnovitelných zdrojů energie.
Lhoták – doplnil, že by bylo dobré zpracovat záměr na územní studii bývalého areálu Solo Sušice a přiklání se k Ing. Marešové.
Naglmüllerová – pronesla, že by chtělo více se zabývat již zpracovanými studiemi. (např. problém kanalizace a odpadu v lokalitě Červená.)
Staňková - uvedla, že v lokalitě Červená je opravdu havarijní stav-plíseň, potkani a tímto se také přiklání k žádosti Naglmüllerové.
Občan Sušice p. Straka- poukázal na areál bývalého průmyslového objektu Solo Sušice. Vznesl dotaz na pana Karla Jandu a Milenu Stárkovou – nesouhlasili jste s výstavbou průmyslového areálu a bojovali jste proti výstavbě. Do budoucna tu bude jistě bydlet více obyvatel. Kde tedy jsou podle Vašeho názoru nějaké možné pozemky na výstavbu průmyslového areálu, který by občany města zaměstnal.
Janda – reagoval na tento dotaz s tím, že tento areál není určen pouze k bydlení. Mělo by tam vzniknout plnohodnotné město se službami. Chtěli jsme vyvolat jednání s vlastníky– bohužel město nemělo jednání s vlastníky na pořadu dne a to je mi moc líto. Máte možnost přijít na akci Pecha Kucha Night, kde budou dva architekti, kteří pracují formou studentských prací pro města a vznikají tak progresivní podněty a myšlenky pro rozvoj měst. Území areálu Solo je pro celé město velká příležitost.
Mottl - připomněl, že areál Solo není ve vlastnictví města a je třeba nezapomínat na III. stranu,uvedl, že diskuse s vlastníky byly.
Kroupová – dočetla se v zápisu z RM, že již opakovaně byla udělena výjimka pro počet žáků ve vícero třídách a to pro obě Mateřské školy. Chtěla se zeptat, zda vznikla diskuse na Radě města ohledně tohoto tématu a jestli jsme si vědomi, že je to opravdu výjimka, když každoročně a opakovaně tuto výjimku rada umožňuje, byť je tam dovětek, že se nezhorší vzdělávací péče dětí. Prosí o respektování slova "výjimka" a umožnit výjimku jen ve výjimečných případech, kdy budou silnější ročníky. Uvedla, že zřizovatel by se měl snažit vytvořit pro tyto děti novou třídu třeba v jiném prostoru. Takový vysoký počet malých dětí totiž není trvale správný. Dodala, že ji mrzí, že o nemocnici bylo rozhodnuto na radě a nebylo konzultováno se zastupiteli. Závěrem vyzvala občany, aby v nadcházejících volbách využili svého volebního práva a možnost volit v referendu.
Mottl se vyjádřil k tématu výjimky. Dodal, že výjimky ve školkách jsou naprosto standardní záležitost a kapacita školek je dostačující. Dále pak uvedl, že co se týče nemocnice, jedná se o pronájem a ne o prodej a rozhodnutí je zcela v kompetenci městské rady. Informace budou zastupitelé dostávat průběžně.
Macháček - vznesl informaci k akci Pecha Kucha Night, která se bude konat v objektu staré lékárny a zajímá ho, jaký je výhled a zda bude stačit částka 30.000,-Kč na zajištění této akce, aby při této akci nedošlo k úrazu, neboť budova je v havarijním stavu.
Staňková – žádá o podání informace do příštího zastupitelstva ohledně kulturních památek (konkrétně se jedná o domeček a administrativní budovu v objektu bývalého areálu Solo Sušice) a to jakým způsobem se staráme o tyto kulturní památky. Měli bychom vyzvat majitele areálu, aby se o tento majetek staral a nějakým způsobem toto zajistit jako město.
Stárková – míní, že akce Pecha Kucha Night je velmi dobře promyšlená akce v centru Sušice a bude přínosem a obohacením pro město.

 

                                                                                                                                                                                                                                      Zapsala Milena Stárková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48565
DnesDnes8
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden72
Tento měsícTento měsíc229
CelkemCelkem48565
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 2
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012