PostHeaderIcon Zastupitelstvo 15. prosince 2021 - zvýšení poplatku za popelnici z 500,- na 800,- Kč

Z prosincového zastupitelstva se omluvil PhDr. Jan Lhoták a z druhé části Mgr. Jitka Kroupová.

Program:       
1.     Zahájení
2.     Volba návrhové komise
3.     Volba ověřovatelů zápisu
4.     Kontrola usnesení
5.     Informace o činnosti nemocnice ke dni 6. 12.2021
6.     Cena vodného a stočného na rok 2022
7.     Poskytnutí dotace z programu MPZ Sušice
8.     Střednědobý výhled rozpočtu města Sušice 2023 – 2024
9.     Rozpočet města na rok 2022
10.  Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města 2023 – 2024
11.  Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2022
12.  Rozpočtová opatření
13.  Zápisy z 13. a 14. jednání kontrolního výboru
14.  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
15.  Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
16.  Odměna členů výborů a komisí za rok 2021
17.  Diskuse
18.  Závěr 

 

Informace o činnosti nemocnice ke dni 6. 12.2021 (Předkladatel: Bc. Jiří Vlček)

Po informaci jednatele Vlčka o činnosti nemocnice do 6. 12. 2021 starosta sdělil, že rada města ve funkci valné hromady dne 13. 12. 2021 jednohlasně jmenovala do funkce druhého jednatele Sušické nemocnice s.r.o. – pana Ing. Luďka Cibulku, pracovníka, který se léta pohyboval v nemocničním prostředí ve vyšším a vysokém managementu. Důvodů bylo několik: máme ve společenské smlouvě dva jednatele a v nemocnici je spousta práce a myslím si a bylo dobré rozšířit vrcholový management.

Diskuse:
Hais - řekl, že problematika chirurgické ambulance a ARO se nám tady objevuje podruhé nebo potřetí, zeptal se, zda se učinily i jiné kroky kromě podaných inzerátů k zajištění chirurgické ambulance? A zda bude mít město zajištěnu péči od nového roku? Mám info, že je tam jeden lékař na plný úvazek, zbytek jsou služby. Druhý dotaz: valná hromada (myslím, že to bylo 29.) schválila změnu rozsahu péče (z lůžkové chirurgické péče na jednodenní), jaké jste činil kroky?
Vlček reagoval na dotaz - oslovil některé nemocnice k zajištění lékařů, např. Plzeň, Stod, Klatovy, ale i České Budějovice, Domažlice, Strakonice. Avšak nikdo z nich neměl zájem a konstatoval, že hlavně zde v Sušici, nejsou pro lékaře atraktivní ekonomické podmínky, práce na služby je neoslovuje. Je to prostě problém. Co se týče služeb, je zajištěno celkem bez problémů, ale je to díky lékařům v pracovním poměru, máme dva na prac. poměr, ne jednoho (i MUDr. Pivetzová). Ohledně otázky lůžkové chirurgie, informoval, že do konce roku je pozastavená registrace na akutní lůžkovou chirurgii. A pokud nebude krajskému úřadu doloženo do konce roku, že můžeme pokračovat, tak tyto registrace zaniknou. Vyjádřil se dále, že byly učiněny kroky ve smyslu otevření jednodenní lůžkové péče. Jsou připraveny smlouvy s dvěma lékaři, bohužel nemáme garanta za MUDr. Voldřicha, nyní ho intenzivně sháníme. Mám dva lékaře, které chci oslovit. Mám domluveno, že pokud budeme mít akceptovatelného lékaře pro klatovskou nemocnici (KN), podepíšeme smlouvu o garanci vyššího pracoviště a můžeme se do toho pustit.
Staňková – chtěla seznámit s výsledky forenzního auditu.
Vlček - proběhlo jednání s advokátní a znaleckou kanceláří. Je připraven dopis s výzvou minulým jednatelům o náhradě škody. Dopis se ladí, dostanete ho k dispozici, v tuto chvíli byla vyčíslena škoda kolem 5 mil Kč.
Stárková – vrátila se k diskusi ohledně jednodenní chirurgie a zeptala se, zda je jistota smlouvy garance s KN na jednodenní chirurgii? Jakou garanci chirurgické péče v Sušici tedy máme?
Vlček - odpověděl, že jistotu nemáme a potřebujeme garanta lékaře, kterého právě proto sháníme.V Klatovech proběhlo jednání, když tu bude důvěryhodný lékař, pak nebude problém. A ambulance tu normálně poběží.
Janda - vyjádřil obrovské zklamání ohledně vedení nemocnice. Uvedl: ,,Dělal bych maximum pro prodloužení registrace, na to, co jsme zabezpečovali dřív jako nemocnice a Vy jako jednatel. S tímto bude nemocnice bez chirurgie navždy! Nezvládl jste funkci jako jednatel! Jediné, co můžete udělat, je prodloužení těchto registrací původních aspoň papírově a třeba se podaří novému jednateli, tuto situaci zvrátit a zajistit.“
Vlčka – v Sušici nezaniká chirurgická péče, dál pokračuje standardně, tak jak poskytujeme doteď, zajišťujeme standardní péči ambulantní a běží jednání o otevření jednodenní péče a registrace k akutní lůžkové péči končí 31. 12. 2021.
Starosta - uvedl, že nemocnici nejvíce škodí šíření fám, nenávisti, manipulací a dezinformací. A může se stát, že zaměstnanci Sušické nemocnice s.r.o., kteří jsou tam zaměstnáni teď, nám odejdou a nikdo tu nezbyde. "Nebýt lidí, některých zastupitelů - kolega Janda, Stárková, Piráti - tak Plzeňský kraj už to dávno provozoval."
Stárková - žádá garanci nonstop chirurgické ambulance.
Vlček – zopakoval, že provoz chirurgické ambulance není od Nového roku ohrožen a pojede v rozsahu, ve kterém běží teď.
Kroupová – připomněla, že jednatel slíbil, že zašle dopis a pokusí se o prodloužení této registrace, zeptala se VH, zda souhlasí s prodloužením registrace
Vlček odpověděl, že zítra půjde dopis na kraj o prodloužení registrace na dalších 6 měsíců, nemusíte o tom hlasovat, to je úkol, který si beru. Ovšem negarantuje výsledek toho, jak to dopadne.
Harantová - vyšší pracoviště jednodenní chirurgie musí být do 20 min., nikdo, ani klatovská nemocnice vám to nezagarantuje. Jiná situaci by byla, pokud bude v platnosti registrace na akutní lůžkovou chirurgii a fungovala multi JIP. Chci zastupitele informovat, že VH postupuje proti zákonu o zdr. službách a proti referendu.
Říha - dotaz, zda město umožní lékařům koupení parcely v Sušici
Starosta - město nabízí byty, nemůže zvýhodnit lékaře při prodeji parcel
Harantová - dotaz na výši úvazku MUDr. Pivetzové, odpověděl starosta, že jde o osobní údaj
Staňková - odpověděla Říhovi, že byty se lékařům přidělují přednostně, ale koupě podléhá legislativě
Janda - princip zvýhodněného bydlení existuje (Hradek Králové - učitelé), lze to najít
Stárková - dotaz na starostu, jak Ing. Cibulka vidí budoucnost chirurgické péče v nemocnici
Starosta - pan Cibulka má dovolenou, přijde příště na ZM
Hais - apel na město a nemocnici - konkrétní lékařka (jméno neuvedl) přišla do SN s tím, že hledá pozemek. Zkusme najít cestu, zatím se to za rok nepovedlo.
Švelchová - říká, že my se tady všichni aktivně podílíme na tom, jestli tady lékaře máme a jestli tady lékaře budeme mít, ale když jim tady budeme vytvářet atmosféru, jako tady někteří občané a zastupitelé vytváří, tak ti, když to vidí, je sem nepřiláká. je třeba, aby jsme situaci uklidnili.
Staňková uvedla - jednatel Vlček se zavázal, že do konce roku pošle dopis na kraj. Žádá, aby dal zastupitelům do e-mailu kopii tohoto dopisu!
Vlček - odpověď Haisovi - paní doktorce jsme nabídli 2 pozemky a 1 nemovitost, běží to..K pobídkám: náborový příspěvek pro lékaře - nemocnice Sokolov je 800 tis., z toho 600 platí kraj a nemocnice 200. Suma za službu lékaře v chebské nemocnici je 1000,-korun.
Harantová - s hlasováním v radě 29.11. (rozhodnutí o změně struktury péče z akutní lůžkové chirurgie na jednodenní chirurgii) jste porušili zákon o REFERENDU - byli jste si toho vědomi?
Starosta - jsem přesvědčen, že to není v rozporu se zákonem, stejně jako nebylo v rozporu se zákonem 1.11. Přišlo stanovisko, že to není protiprávní, my hledáme řešení.
Marešová - pokud budeme něco ukládat jednateli, který říká, že to nemůže zajistit, zdržím se. Ale to neznamená, že jsem proti tomu, aby tady byla chirurgie.
Starosta - mám stejný názor a dokonce si myslím, že o tom nemůže ani zastupitelstvo hlasovat

Janda předložil návrh usnesení:
Zastupitelstvo města žádá jednatele Sušické nemocnice s.r.o., aby požádal o prodloužení platnosti stávající registrace akutní lůžkové chirurgie.

Návrh nebyl schválen.
PRO: 8 (Černý V., Hais P., Janda K., Kroupová J., Majer F., Nikodem P., Stárková M., Švehla V.), PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 9 (Bartoš J., Fornousová V., Jelínek F., Kříž Č., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M, Staněk J., Švelchová J.)
NEHLASOVALO: 3 (Javorský P., Macháček J., Staňková A.), OMLUVENO: 1 (Lhoták J.)

 
Cena vodného a stočného na rok 2022 (Předkladatel: Ing. Kateřina Ronová)

V r. 2021 se výrazně prohloubil propad v množství dodané pitné vody a odvedené odpadní vody, snížení fakturace až o 40 tis. m3 u pitné vody a 25 tis. m3 u odpadní vody. Negativní trend spotřeby se týká nejen velkých odběratelů (zejména DOPLA PAP a SMS), ale také mnoha stravovacích a ubytovacích zařízení a dalších menších odběratelů, nikoliv domácností – vše pravděpodobně v souvislosti s epidemií Covid-19. Pro r. 2022 proto kalkulace počítá s hodnotami spotřeby vody na úrovni skutečnosti r. 2021. Na výslednou cenu má tedy vliv zejména výše inflace a snížená spotřeba vody.
Pohyblivá složka ceny vodného a stočného pro rok 2022 ve dvousložkové formě se zvyšuje o 3,79 Kč/m3 bez DPH na 60,43 Kč m3 bez DPH, pevná složka se nemění.

Finanční dopad na spotřebitele při spotřebě 120 l/osobu/den: 183 Kč za rok/1 osobu (včetně DPH 10 %).
Zastupitelé vzali na vědomí cenu vodného a stočného na r. 2022 a schválili dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2022.


Poskytnutí dotace z programu MPZ Sušice (Předkladatel: Mgr. Lenka Bernátková)

Byla schválena změna procentuálních podílů v dodatku smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 270 000 Kč z org. 350 Příspěvky – památková péče panu Davidovi Kelišovi na obnovu městského domu č.p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici.

 
Střednědobý výhled rozpočtu města Sušice 2023 – 2024 (Předkladatel: Ing. Božena Šlajsová)

Diskuse:
Staňková - řešila problém s výtahy v ulici Kaštanová 1159/II,1160/II.
Janda - postrádá celkovou koncepci ve střednědobém výhledu, stejně jako v loňském roce.
Stárková - sdílí podobný názor jako kolega Janda. Z jejího pohledu se ukrojí v rozpočtu na příští rok největší část financí na stavbu nové sportovní haly ve výši 85 mil. Kč, a to i v následujícím roce. Dále uvedla: ,,Za řadu let jsme nedokázali vytvořit koncepci bytové politiky, která by se měla řešit prioritně. Je zde velký objem nájemních bytů a my nemáme koncepci do budoucna, jaké byty budeme rekonstruovat, jaké budou na prodej atd. A to tu chybí! Z tohoto důvodu tedy nepodpořím výhled ani rozpočet.“

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý výhled města pro roky 2023-2024 dle aktualizovaného návrhu.
Návrh byl. schválen.
PRO: 17 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Macháček J., Majer F., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Švehla V., Švelchová J.), PROTI: 2 (Janda K., Stárková M.), ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0 , OMLUVENO: 1 (Lhoták J.), NEPŘÍTOMNO: 1 (Kroupová J.

 
Rozpočet města na rok 2022

Diskuse -
Janda, Jelínek - vyjasnění konkrétností rozpočtu
Harantová - dotaz na f. Hewer - poskytovatel asistenční služby, údajně město nestíhá...tak oslovilo Hewer. Proč město oslovuje další subjekt?
Starosta - nevzpomínám si, že by oslovení padlo.
Šafaříková - v rámci komunitního plánování vyvstala potřebnost od rodičů dětí. Nebyla tady zaregistrovaná služba na odlehčovací a asistenční službu nezletilých dětí. jediný, kdo má registraci pro celý Plzeňský kraj je Hewer. (1:45). Přímo paní Fišerová měla požadavek na ty děti, bylo to v rámci komunitního plánování. Hewer je součástí katalogu, co vydáváme, nyní je čtvrtý katalog. není to nová služba, nyní získali od KÚ úvazky na lokalitu Sušicka, Klatovska, registraci mají dlouhodobě i pro Sušici.
Harantová - mě to zaskočilo, oni mi sami řekli, že zatím nikoho nemají, samotné je překvapilo, že je město oslovilo. Zatím mapují terén. O práci (smlouvu) měli zájem až od února, oni si musí zjistit, zda je to pro ně výhodné. proč se město neobrátilo na stávající poskytovatele? Jak to, že o tom zastupitelé neví? Bude se platit další firmě.
Jelínek - služba je zaregistrovaná, registraci má Hewer, nám ji nezaregistrují. A protože vznikla pravděpodobně potřeba o tuto službu, Hewer začal mapovat službu. Do té doby, dokud ji budou mít zaregistrovanou oni, my ji nemůžeme zaregistrovat. Je to jednoduché vysvětlit.
Šafaříková - město nebude financovat Hewer ani korunou. Všechny sociální služby jsou hrazeny krajským úřadem plně, přes KÚ je hradí MPSV, takže město Sušice do toho nedá ani korunu. Jako nedává ani SSMS žádnou finanční podporu na služby, za celé roky paní ředitelka nepřišla, ono jí to stačí. (pozn. město ale dotuje provoz- cca 5 mil. ročně).
Staněk - spolu s informačním střediskem se měl řešit i chodník, je to partyzánština
Stárková - poukázala na projekt sportovní haly, kdy se ze stavby za cca mil. stala stavba za 180 mil., na návrhy zájmových skupin tehdejší rada schvalovala projektantovi dodatky ke smlouvě, projekt stál více než 5 mil. Architekt města měl připomínkovat.
Staněk - otázka na Stárkovou - jaké konkrétně "zájmové skupiny to jsou", Stárková odpověděla, že přece o zvýšení budovy nerozhodla rada města jen tak, Staněk se znovu zeptal na to samé
Marešová - hala měla od začátku výšku, která byla na mezinárodní volejbal, nikdo ji nezvyšoval, nakonec se snižovala na podnět snižování nákladů. není na mezinárodní volejbal, ale na národní volejbal.
Janda - znovu vysvětlil důležitost architekta města
Černý - chce architekta města a schválit 750 tis., nebudou zde takoví blázni, jako byli Hais a Rada, kteří pracovali pro nemocnici zadarmo
Starosta - architekt města: nemáme podmínky, je to kompetence rady a jsme v posledním roce fungování ZM, budou volby, ať se rozhodne potom, já myslím, že je to další regulace
Marešová - projekt na lékárnu je také 5 mil., architekta města vítá, je třeba diskutovat kompetence, není jasné, kam zařadit v rozpočtu (ÚP, správa města...)
Majer - schvalují architekta města
Harantová - schvaluje architekta, poukazuje na nevhodný přechod u hotelu Svatobor
Jelínek - jsou konzultace s Ing. arch Komrska a Ing. arch Vedel, trend je snižovat počet přechodů
Stárková - čte ze zápisu KV - projekt sportovní haly: "RM schválila investici do 45 mil. bez DPH, odhad ceny vycházel z 2 roky staré studie f. Šumavaplan. Rada schválila smlouvu o dílo a následně dodatkem č. 1 z 16.12.2016 schválila podstatné rozšíření původně zamýšlené stavby (2 hřiště na squash se zázemím, zvýšení haly tak, aby vyhovovala volejbalovým utkáním vyšší úrovně, krytá atletická rovinka 50m se 4 dráhami a doskočištěm, vyšší počet šaten). Požadavky na konečnou podobu haly (důvodem byla snaha o zatraktivnění objektu) vznikly na základě diskusí zájmových skupin a odborné veřejnosti. Není žádný záznam z těchto jednání." Takto vznikl projekt na SH ve výši 180 mil.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet pro rok 2022 v součtu za organizace dle aktualizovaného návrhu, který projednala Rada města dne 13. 12. 2021.
Návrh schválen.
PRO: 14 (Bartoš J., Fornousová V., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Macháček J., Majer F., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Švelchová J.)
PROTI: 4 (Černý V., Hais P., Janda K., Stárková M.), ZDRŽELO SE: 1 (Švehla V.), NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Lhoták J.), NEPŘÍTOMNO: 1 (Kroupová J.)

 
Všemi přítomnými zastupiteli byl schválen Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města 2023 – 2024 a rozpočet příspěvkových organizací na rok 2022:

Sušické kulturní centrum, Sportoviště města Sušice, Sociální služby města Sušice, ZUŠ F. Stupky, MŠ Smetanova, MŠ Tylova, ŠJ Nuželická, ZŠ T.G.Masaryka, ZŠ Lerchova na roky 2023-2024 dle předloženého návrhu.  

Po schválení Rozpočtových opatření zastupitelé vzali na vědomí zápisy z 13. a 14. jednání kontrolního výboru (Předkladatel: Ing. Milena Stárková)
Stárková - byla KV schválena kontrola sušické nemocnice, probíhala v průběhu celého roku. Byla to kontrola převážně bývalých jednatelů - smluvní vztahy 2020, dále pracovně-právní vztahy a VZ. Závěr - nebyla předložena smlouva na forenzní audit uzavřená 14.9.2020. U VZ nad 2 mil. nebylo pochybení, u pořízení přístrojů do 2 mil. Kč, osloveni 2-3 dodavatelé, vždy byla vybrána nejnižší nabídka. U některých koupí nad 50 tis. nebylo zveřejněno v registru smluv. Počet zaměstnanců - od 8/2020 do 7/2021 (tedy rok) narostl počet zaměstnanců o 16, počet DPČ a DPP o 60 (!). Bylo to kritizováno u bývalých jednatelů. Počet lékařů klesl o 5. Ale osobní náklady vzrostly o 3/4 mil. korun měsíčně. Zaměstnancům se zvýšily mzdy o cca 10%.
Janda - klesl zdr. personál a osobní náklady neúměrně rostou, nemocnice není vedena dobře

Macháček - prvotní rozhodnutí VH a DR bylo, že jednatel má snížit ztrátu nemocnice a pokud se nepletu, tak ten úkol splnil. Můžeme diskutovat o nárůstu tržeb, které ztrátu eliminovaly, ale to bysme se s tím asi zbytečně zdržovali. Úkol byl snížit finanční ztrátu nemocnice.
Harantová - zde padla údajná škoda bývalých jednatelů 5 mil, nedá se srovnat, jakým způsobem to vede teď, kdysi jednatel řekl, že nejde do nemocnice nic měnit. Kdo vyčíslil škodu 5 mil.? Starosta nenechal prostor pro odpověď.

 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (Předkladatel: Mgr. Petr Novák)

Nově navrhovaná obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství musí především reflektovat zvyšující se náklady, které má město s odpadovým hospodářstvím, kdy město dlouhodobě dotuje tuto oblast, neboť aktuálně (od roku 2010) stanovená výše poplatku 500,- Kč/osoba nepokrývá ani polovinu nákladů na likvidaci odpadů. Vyhláška přináší možnost zásadnějších úprav, kdy zákonem stanovená maximální výše tohoto poplatku je 1 200,- Kč a zastupitelstvo města i v této ekonomicky velmi nepříznivé době musí mít na paměti postup v souladu se zásadou péče řádného hospodáře.

Podklady pro orientační výpočty:
10 763 občanů Sušice (z toho 346 občanů hlášených na radnici)
298 žijících cizinců v Sušici
11 061 fyzických poplatníků celkem (občané a cizinci podléhající poplatku)
168 vícečetné rodiny aktuálně osvobozené třetí a další dítě (podpora rodiny)
190 důchodci v zařízení města a ZTP/P (podpora seniorů a ZTP/P)
54 poplatníků žádající o odstranění tvrdosti (déle trvající pobyt jinde)
430 rekreačních objektů vlastněných místními občany
415 rekreačních objektů vlastněných přespolními občany
845 rekreačních objektů celkem

Ve vyhlášce je možné upravit osvobození nebo úlevy od poplatku, kdy v současné vyhlášce jsou osvobozeny rodiny se třemi a více dětmi, kdy je osvobozeno třetí a další dítě (což je 168 poplatníků), majitelé nemovitostí sloužící k rekreaci, kteří současně mají trvalé bydliště v Sušici (což je 430) poplatníků, se již k osvobození nenavrhují, osvobození mají ZTP/P a lidé žijící v našem domově důchodců (což činí 190 poplatníků) a konečně jsou osvobozeni poplatníci na základě žádosti o prominutí z důvodů odstranění tvrdosti (což činí 54 poplatníků).

Též je vhodné zmínit, že na radnici je evidováno nyní 346 občanů, kteří však nemají správnou platební morálku. Výše nedoplatků na odpady je za dobu existence poplatku na osobu od roku 2002 do letošního vyjádřená číslem 2 713 059,18 Kč

Komunální odpad rok 2021, Stav k 30. 11. 2021, Předpis na rok 5 652 058,- Kč, Vybráno za komunální odpad, rok 2021 -  5 369 569,81 Kč

DLUHY ODPADY

ROK     ČÁSTKA        

2009     45 265,94 Kč

2010     58 204,21 Kč

2011     86 286,32 Kč

2012     116 299,39 Kč

2013     170 439,75 Kč

2014     197 129,41 Kč

2015     208 915,06 Kč

2016     233 398,83 Kč

2017     249 071,89 Kč

2018     269 140,54 Kč

2019     283 866,91 Kč

2020     351 019,- Kč (v roce 2020 navýšeno o 50% - penále)

2021     362 910,- Kč

CELKOVÉ DLUHY         2 631 947,25 Kč

Počet dlužníků k 30. 11. 2021 – 725 osob, kdy v roce 2019 byl 1.063 osob.

Diskuse
Tajemník - je potřeba mít do konce roku tyto dvě vyhlášky schválené, jedna vyhláška je o místním poplatku, kdy limit je 1200,- Kč. Máme tradici "na hlavu", je možné to udělat na kila nebo litry, ale to se v tomto okamžiku dělat nedá. Navíc, když si to přepočítáte, tak by to pro občana bylo dražší. Změna je - kdo platí jak za trvalý pobyt, tak i rekreační objekt, doteď platil jen 1x nyní i za rekr. objekt - za 1 osobu (je to 430 rekr. objektů).
Stárková - poukázala na větší město Mariánské Lázně, kde mají jiný systém (platba za litr), mají komunálního odpadu méně, lidé mají motivaci třídit a náklady města jsou nižší
Janda - vyzval, ať je kontrolován objem odpadů doložitelně. nerozumím obrovskému nárůstu odpadů. Žádám o kontrolu.
Černý - shrnul jsem si odp. hospodářství 10 let zpět. Data porovnávám s věstníky Ekokomu. Odpad - 3 kategorie: komunální, tříděný a objemný (sběrný dvůr). Komunální, jsme lehce nad průměrem, u tříděného jsme "na jedničku", objemný odpad do 2014,2015 průměr, potom to stoupá, průměr je 59,7 kg/osobu a my jsme na 91,7 kg/osobu. Máme tam jako město rezervy. za rok za občana nyní doplácíme cca 66% (musíme započítat i příjmy na tříděný odpad a podnikatelé).
Místostarosta Jelínek - děkuje občanům, že třídí. Svoz komunálního odpadu není problém, jediný problém vzniká u objemného odpadu, tj. ten ve sběrném dvoře.Třídí se dřevo,odpadu je hodně. Nejsem schopen rozklíčovat, proč. Nevím, kde ten odpad se bere, může se tvrdit, že se lidé mají dobře, protože toho nábytku, co se objevilo. Množství sedacích souprav, koberců,televizí, vybavení domácností. Mám říci částku, shodli jsme se s Vaškem Černým, každý jsme to počítali jinak. V roce 2010 byl zvýšen poplatek ze 420,- na 500,-. Při započtení inflace od 2011-2021 - 6,1% se dostáváme na částku z 500,- na 646,- korun. To je jenom inflace. V roce 2016 byly náklady za skládkovné za tunu 1.143,-, v roce 2022 je to 1.383,-. Při průměru na občana vyjde navýšení na 97 korun. - takže se dostáváme na částku 744,- korun. Na radě jsme se shodli navrhnout zvýšení poplatku na 800,- korun.
Harantová - v Klatovech vyšetřovali pana Skrbka, pan starosta je v DR, jak to je? Starosta neodpověděl.
Macháček - pochopil jsem návrh navýšení na 800,-. Vrátil bych se do roku 2014, kdy jsem navrhoval postupné zvyšování poplatku po 50,-. Já s tím problém nemám, ale ostatní občané asi ano- nárůst je 60-70%. To je trošku mimo mísu. Jelínek - cena je od 10/2010-náklady se nezvýšily.
Naglmüllerová - Dlouhá Ves a Hrádek - 700,-. Starosta bude to tak a je to Pošumavská, odpadová.
Černý - zvyšovali jsme popl. pro Pošumavskou odp., musíme se zamyslet nad tím, jak systém zefektivnit. Jelínek - je nová smlouva mezi městem a Pošum. odp., kdy je tam strop na skládkování. Jedno z řešení, jak snížit náklady je spalovna.
Macháček - zpoplatněme i objemný odpad. Rok 2020 začal Covid, každý začal doma uklízet, půdy, vše se vyvezlo do sběrného dvora, a to je zadarmo.V rámci racionalizace by se mělo najít řešení. Evidence na OP není úplně košer. Starosta - objemný odpad je věc k řešení, ale vše ostatní (evidence množství a lidí - budeme projednávat. Švelchová upozorňuje na hrozbu černých skládek.
Návrh předkladatele:

Zastupitelstvo města Sušice rozhodlo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, s účinností od 1. ledna 2022.
Rozhodnutí zastupitelstva:
Návrh schválen.
PRO: 17 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Macháček J., Majer F., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Švehla V., Švelchová J.)
PROTI: 2 (Janda K., Stárková M.), ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Lhoták J.), NEPŘÍTOMNO: 1 (Kroupová J.)

Na základě vývoje odpadové legislativy směrem k separaci dalších částí komunálního odpadu je nutné současně účinnou č. 4/2019, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, upravit. Proto byla připravena a je předkládána zastupitelstvu města k projednání nová vyhláška (návrh a podklady viz příloha), která vychází z předcházející úpravy a byla připravena dle vzoru a metodických doporučení Ministerstva vnitra.

Zastupitelstvo města Sušice rozhodlo vydat podle ustanovení § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

 
Diskuse:

Harantová - je málo košů
Švehla - navrhovaných max 100 kg sutě je málo, jsou to 2 kolečka, navrhuji nechat 1000 kg
Bartoš - nechat, jak jsme to měli, Švelchová - chce kompromis 500 kg
Skrbek - průměr je 25 kg na hlavu, není to problém ani hmotnostní, ani finanční
Kříž - chce 1000 kg
Tajemník - je to jedno, nedovedeme to zkontrolovat...jestli tam dáte 10 tisíc, nikdo to nezkontroluje. Platí, že to nezměříme a že to je směšná položka.
 
Rozhodnutí zastupitelstva:
Návrh schválen.

PRO: 16 (Bartoš J., Fornousová V., Janda K., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Naglmüllerová M, Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Stárková M., Švehla V., Švelchová J.), PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 3 (Černý V., Hais P., Majer F.), NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Lhoták J.), NEPŘÍTOMNO: 1 (Kroupová J.)


Odměna členů výborů a komisí za rok 2021 (Předkladatel: Mgr. Petr Novák)

V souvislosti s rozhodnutím zastupitelstva města ze dne 13. 6. 2018 v oblasti odměňování členů orgánů města a tradicí symbolického ocenění občanské aktivity předkládáme zastupitelstvu přílohou návrh na poskytnutí odměny v celkové částce 44 500,- Kč za dobrovolnou občanskou angažovanost ve výborech zastupitelstva a komisích rady města za rok 2021, dle přílohy. Kritériem odměny byla pouze minimálně jedna účast na jednání příslušného orgánu. V případě,, Bytové komise “ a ,, Komise pro občanské záležitosti “ se jedná o polovinu roční částky, protože je odměna u těchto komisí vyplácena pololetně.

Zastupitelé rozhodli o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů města.

 

Diskuse:

Starosta - předložil stanovisko Ministerstva vnitra ČR, které se týkalo místního referenda a neshledalo rozpor usnesení zastupitelstva se zákonem.
Javorský - zajistit dopravní obslužnost směrem k nemocnici
Naglmüllerová - na nábřeží by mělo být WC
Janda - WC může být v zadním traktu objektu vedle Švelchů (bývalá banka). Chtěl vyjádření k nedostatku míst ve speciálních školních zařízeních pro dospívající a mladé dospělé v Sušici (ZŠ speciální a praktická a Diakonie ČCE)- dostal dopis matky. Myslelo se, že Klíček uvolní po přestěhování do nového staré prostory. Tato vize v srpnu padla. Prosím o vyřešení naléhavé situace. Starosta - dopis přišel dnes, paní je z Kolince a mohla přijít na radnici.
Šafaříková - podala info o komunitním plánu.
Harantová - bylo řečeno, že do nové budovy se Klíček přestěhuje.
K tomuto tématu proběhla rozsáhlá diskuse, ve které ještě vystoupili: Janda, Marešová, MUDr. Vítovcová, Naglmüllerová, Kříž, Staněk, starosta.
Janda - koncepce architektury, vlhkost v garáži Nerudova ul. - paní má posudek, nelíbí se mi hromada sutě v bývalém Sole- žádá informace.

 

                                                                                                                                                                                                                              Zapsala Milena Stárková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48565
DnesDnes8
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden72
Tento měsícTento měsíc229
CelkemCelkem48565
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 3
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012