PostHeaderIcon Zastupitelstvo 15. června 2022 - nemocnice platí právníkovi 4000,-Kč/hodinu

Z červnového zastupitelstva byla omluvena Mgr. Milena Naglmüllerová.
Program:  
1. Zahájení
2.Volba návrhové komise
3.Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Zápis z 2. jednání finančního výboru
6. Stanovení počtu členů nově zvoleného zastupitelstva města
7. Informace o činnosti společnosti Sušická nemocnice s.r.o. ke dni 7.6.2022
8. Poskytnutí účelové dotace - Sušická nemocnice s.r.o.
9. Schválení podkladů pro poskytování dotací z rozpočtu města Sušice
10. Aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
11. Majetková agenda
12. Závěrečný účet za rok 2021
13. Rozpočtová opatření
14. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dohrazení ztráty vzniklé provozem linky 430911 v období od 13.12.2020 do 12.11.2021
15. Odměna členů výborů a komisí za I. pololetí roku 2022
16. Diskuse a závěr

Zastupitelé vzali na vědomí Zápis z 2. jednání finančního výboru a stanovili počet členů nově zvoleného zastupitelstva města na 21.

Dalším bodem byla Informace o činnosti společnosti Sušická nemocnice s.r.o. ke dni 7. června 2022 (Předkladatel: Ing. Luděk Cibulka)

Diskuse:
Ing. Stárková – jednatel požadoval schválení od VH pro smlouvu na právní zastoupení nemocnice nad 500 tis. Kč, bylo projednáno v radě města dne 6. 6. 2022. V registru smluv je již smlouva uzavřena s JUDr. Haladou, a to na jeden pracovně právní spor s paní Harantovou. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 1 hodina je ohodnocena na částku 4 000,- Kč/hod., již bylo vyplaceno 100 000,- Kč.
Otázka na jednatele: "Jakým způsoben byl vybrán pražský advokát a kolik Kč nemocnice za tento spor vydala?" Odpověděl Ing. Cibulka: "Bylo projednáno ve VH. Výběr nepodléhá zadávání veřejných zakázek." Víc jsme se nedozvěděli.
p. Chejn - odpověděl, že "vy nás tady grilujete", ale předchozí vedení kupovalo na základě ústních smluv, nezveřejňovali v rejstříku smluv...
Ing. Macháček- S jakými daty nemocnice pracuje? Vyvádí mě z rovnováhy, že chce 11 mil. Nemám srovnání se stejným obdobím loni.
p. Hais - Děkuje Macháčkovi. Informace z nemocnice VH neměla, neodpovídá se ani na z. 106. Není dobrá personálním situace, stále klesá počet zdravotníků. My byli kritizováni za velké množství dohod - porovnání 8/2020 - 148 dohod, dneska 221 dohod.
Ing. Stárková - V 11/2021 - stížnost pacienta, dodnes nevyřízená. Požádala o evidenci stížností o r. 2020.
Ing. Cibulka - v nemocnici je v tom chaos, stížnosti jsou na různých místech, bude záložka webu "stížnosti".
p. Mottl - ZM nemůže řešit konkrétní stížnosti....
Ing. Stárková - Ale to nikdo nechce! Zastupitelé by měli mít základní přehled, ale tady se stížnosti neřeší vůbec.
Mgr. Kroupová - V jaké fázi je memorandum? Kraj chce (bylo v mediích) převzít nemocnici i s budovami. A vrátím se ke smlouvám s právníkem- SN má nyní 2 smlouvy, jedna je na 4000,-/hod., druhá za 3000,-/hod. Minimálně jedna z nich měla být soutěžena. Navrhnu usnesení, aby nemocnice postupovala v souladu se zákonem o VZ.
p. Mottl - hejtman do Sušice nepřijel, nelenil jsem a 11.5. na moji žádost mě pan hejtman přijal. Řešili jsme 2 věci: budoucnost nemocnice a memorandum. Závěr: nejlepší řešení pro budoucnost SN je provoz PK. Memorandum - v každém druhém nebo třetím odstavci zmiňovalo výsledky referenda - myslím si, že je to špatně. Dohodli jsme se, že zašlu zjednodušený návrh memoranda, odpřipomínkujeme si ho a bude projednán v orgánech města a kraje. 19.5. byl můj návrh zaslán hejmanovi, nyní to budeme projednávat na RM a požádáme PK o finanční příspěvek. Variant budoucího provozu je několik. na rovinu říkám, že PK by dával přednost převodu i majetku. Je to podobná varianta jako v roce 2015, kdy byla radní p. Stárková.
Ing. Staňková - Prosím, aby JUDr. Halada zpracoval oprávněnost 2 smluv na právní služby a prosím o zaslání.
Mgr. Kroupová - Zeptám se: A jak bude tuto práci (co chce p. Staňková) JUDr. Halada fakturovat?
Ing. Cibulka - Podle z. o advokacii musí psát výkaz práce, na základě tohoto to bude schvalované.
p. Hais - k p. Chejnovi: "Už to pane Chejn konečně udělejte, rok a půl špiníte jméno bývalých jednatelů, zneužíváte veřejné prostředky. Stran PK jsem rád, že dojde k nějaké dohodě a vedle toho řešili případné převzetí.
p. Mottl - nemocnice má v rozpočtu 29 mil., peníze od kraje nejsou zásadní, jsou nfajn, ale není to existenční záležitost.
p. Chejn - pracuji jako řádný předseda DR, řeším škody, které někdo způsobil
p.Harantová - opakovaně žádám o zápisy z DR. Mottl - DR to dostala jako úkol z VH. Kroupová - povinným subjektem je SN a město, nikoliv DR. Chejn- na zápisy nemáte právo. Zajímá VH můj právní spor s nemocnicí? Mohu zajít za p. jednatelem? Cibulka - pokud mne na sociálních sítích urážíte, tak ne.
Ing. Janda – Bohužel jsme ztratili 2 měsíce na to, aby kraj poskytl příspěvek. Doporučuje, aby bylo naplňováno usnesení zastupitelstva, a žádá pana jednatele o zasílání výkazů provozu nemocnice každý měsíc. Dále se vyjádřil ke smlouvě o právním zastoupení s JUDr. Haladou, mělo být vysoutěženo.

Protinávrh Mgr. Kroupové:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci jednatele společnosti Sušická nemocnice s.r.o., a žádá jednatele, aby při sjednávání smlouvy na poskytování právních služeb a právní pomoci postupoval v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh nebyl schválen.
PRO: 8 (Černý V., Hais P., Janda K., Kroupová J., Kříž Č., Majer F., Stárková M., Švehla V.), PROTI: 2 (Marešová V., Švelchová J.), ZDRŽELO SE: 5 (Bartoš J., Fornousová V., Jelínek F., Lhoták J., Mottl P.), NEHLASOVALO: 4 (Javorský P., Macháček J., Staněk J., Staňková A.), OMLUVENO: 2 (Naglmüllerová M, Nikodem P.)

Ing. Marešová nemůžeme úkolovat jednatele společnosti, musí se postupovat dle zákona. Pan starosta uvedl, že bude projednáno na valné hromadě.

V průběhu jednání se dostavil p. Nikodem od této doby 20 členů zastupitelstva.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci jednatele společnosti Sušická nemocnice s.r.o.

Rozhodnutí zastupitelstva: PRO: 12 (Bartoš J., Fornousová V., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Staněk J., Staňková A., Švelchová J.), PROTI: 0 , ZDRŽELO SE: 1 (Hais P.), NEHLASOVALO: 6 (Černý V., Janda K., Kroupová J., Majer F., Stárková M., Švehla V.), OMLUVENO: 1 (Naglmüllerová)


Poskytnutí účelové dotace - Sušická nemocnice s.r.o. (Předkladatel: Ing. Vladimír Marek)

Na posledním jednání valné hromady společnosti Sušická nemocnice s.r.o. vznesl jednatel společnosti požadavek na poskytnutí dotace ve výši 12 mil Kč ke krytí provozní ztráty společnosti. Valná hromada požadavek projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit dotaci ve výši 12 mil Kč. Poskytování dotací se řídí zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, který velmi podrobně stanovuje postup přidělení i vyúčtování finanční dotace. Finanční prostředky budou čerpány z organizace 1933-Sušická nemocnice.

Diskuse:
Mgr. Kroupová, Ing. Stárková – nebudou hlasovat pro dotaci z důvodu, že nemocnice neposkytuje zdaleka takovou péči jako před 2 lety, zajištění právní služby – vedení nebylo schopné vysvětlit. Nemocnici nelze dotovat z veřejných prostředků, když špatně hospodaří.
Dotaz p. Harantové na p. Javorského – výkony nestačí na provoz ani na osobní náklady, kraj nabízí 10 mil. Kč. Odpověděl p. Javorský s tím, že doporučuje, aby nemocnici provozoval Plzeňský kraj. 

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 12 mil. Kč na krytí provozní ztráty související s poskytováním zdravotní péče na území města Sušice pro společnost Sušická nemocnice s.r.o. Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ: 08176302 a za tím účelem schvaluje smlouvu č. A-003782 na poskytnutí této dotace a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Rozhodnutí zastupitelstva: PRO: 16 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Švelchová J.), PROTI: 2 (Stárková M., Švehla V.), ZDRŽELO SE: 2 (Janda K., Kroupová J.), OMLUVENO: 1 (Naglmüllerová M)

Byly Schváleny podklady pro poskytování dotací z rozpočtu města Sušice (Předkladatel: Bc. Ivana Kubíková) a Aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (Předkladatel: Ing. Kateřina Ronová)

Povinnost vlastníka vodohospodářské infrastruktury zpracovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací je daná zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. Účelem je zajistit dostatečné množství finančních prostředků na trvalé udržení provozuschopné a kvalitní vodohospodářské infrastruktury. Hlavním zdrojem financí pro tento účel je nájemné za vodohospodářský (VH) majetek. Dalšími zdroji financování investiční obnovy VH infrastruktury jsou vlastní finanční prostředky obce a dotace.

Plán financování obnovy vychází z ocenění stávajícího VH majetku a jeho průměrné životnosti. Z těchto údajů je vypočtena částka potřebná na financování obnovy tohoto majetku a výše nájemného potřebná pro zajištění této částky.

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města Sušice byl zpracován v r. 2007 a následně aktualizován v r. 2014 na období 2014 - 2023. Hodnota majetku byla oceněna v r. 2014 podle metodického pokynu ministerstva zemědělství (MZe) z r. 2010 na 838,12 mil. Kč včetně DPH, tj. 692,7 mil. Kč bez DPH.

V r. 2020 vydalo MZe nový metodický pokyn, který stanovil nové pořizovací ceny pro oceňování vodohospodářského majetku. Tyto ceny odráží růst cen pořizovací nákladů za předchozí roky. Takto oceněná hodnota VH majetku města dle majetkové evidence vodovodů a kanalizací činila k 31.12.2021 1 231,40 mil. Kč včetně DPH, tj. 1 017,68 mil. Kč bez DPH.
Došlo tedy ke změně hodnoty VH majetku města Sušice o více než 10 % hodnoty uvedené v předchozím plánu financování obnovy. Tím nám vznikla povinnost zpracovat a schválit aktualizaci plánu financování obnovy.
Zákon č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích stanoví vlastníkovi povinnost vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu vodohospodářských sítí a dokládat jejich použití pro tyto účely. Částka potřebná na zajištění prosté reprodukční obnovy VH majetku města Sušice činí nově 15,1 mil. Kč bez DPH ročně (tj. minimální teoretické tempo obnovy vypočtené z pořizovací hodnoty VH majetku a průměrné životnosti).
Tuto částku by mělo zajistit z největší části nájemné za pronájem VH infrastruktury. Postupným zvyšováním nájemného v letech 2014 – 2022 podle schválené varianty C plánu financování jsme se v r. 2022 dostali na částku nájemného 13,540 mil. Kč bez DPH.
V předložené aktualizaci plánu financování obnovy 2022 je nastaveno zvyšování nájemného stejným tempem jako dosud, tj. každý rok o 250 tis. Kč bez DPH, což zajistí dosažení požadované hodnoty 15,1 mil. Kč do r. 2028, bez negativního skokového dopadu této složky do ceny vodného a stočného (cenový dopad zvýšení nájemného je 0,50 Kč bez DPH/m3 ročně).
Uvedené částky mají pokrýt pouze prostou reprodukci sítí, úpravny vody a čistírny odpadních vod, ale nezahrnují náklady na další rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Například není vyřešena lokalita Pod Stráží, odkanalizovaní malých obcí, a další potřeby vzniknou v souvislosti se změnou územního plánu.

Diskuse:
Ing. Janda – vysledovat jak vypadá stav technické infrastruktury, životnost je 67 let, zda stávající infrastruktura je schopna napojit další objekty. Může se předpokládat přestavba nějakého území, tak aby to bylo možné.
Ing. Marešová – návrh na rozpočet města, nájemné bude zvyšovat cenu vody toto je provázané. Dále v diskusi vystoupil Ing. Macháček, p. starosta, pí Harantová.

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031 s tempem růstu nájemného.

Majetková agenda (Předkladatel: Ing. Jaroslava Zdeňková)

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 2264/3 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře cca 16 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou p. Josefu Valdmanovi, bytem Sušice, za kupní cenu 250,- Kč za m2..

Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemků p.č. 297/9 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 652 m2 a 297/10 (trvalý travní porost) o výměře 1072 m2 v katastrálním území Dolní Staňkov z majetku Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/1a, Praha, IČ: 01312774, do majetku města Sušice; a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemku p.č. 2331/9 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 1304 m2 v katastrálním území Sušice nad Otavou z majetku Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/1a, 130 00 Praha, IČ: 01312774, do majetku města Sušice; a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 519/30 (zahrada) v k.ú. Velká Chmelná o výměře 321 m2 p. Bohumile a Josefu Klůsovým, bytem Chmelná, za kupní cenu 113.634,- Kč a část nákladů spojených s prodejem; a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 519/37 (zahrada) v k.ú. Velká Chmelná o výměře 353 m2 p. Haně Pavlíčkové a Pavlu Válkovi, oba bytem Chmelná, za kupní cenu 108.724,- Kč a část nákladů spojených s prodejem; a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji prodeji pozemku p.č. 519/38 (zahrada) v k. ú. Velká Chmelná o výměře 328 m2 Ing. Kateřině a Ing. Janu Ronovým, bytem Chmelná, za kupní cenu 101.024,- Kč a část nákladů spojených s prodejem; k tomuto pozemku bude zřízeno věcné břemeno vedení vodovodu v majetku města za náhradu 20.000,- Kč, kterou město Sušice, jako strana oprávněná, uhradí manž. Ronovým; a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Rozhodnutí zastupitelstva: PRO: 13 (Bartoš J., Fornousová V., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Švehla V., Švelchová J.)
PROTI: 1 (Janda K.), ZDRŽELO SE: 5 (Černý V., Hais P., Kroupová J., Staňková A., Stárková M.), OMLUVENO: 1 (Naglmüllerová M), NEPŘÍTOMNO: 1 (Majer F.)

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 519/39 (zahrada) v k.ú. Velká Chmelná o výměře 200 m2 MUDr. Janě Hajné, bytem Plzeň, za kupní cenu 52.400,- Kč a část nákladů spojených s prodejem; a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. PRO: 12 (Bartoš J., Fornousová V., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Švehla V., Švelchová J.), PROTI: 1 (Janda K.), ZDRŽELO SE: 6 (Černý V., Hais P., Javorský P., Kroupová J., Staňková A., Stárková M.), NEHLASOVALO: 0, OMLUVENO: 1 (Naglmüllerová M), NEPŘÍTOMNO: 1 (Majer F.)
 
Prodej pozemků -– Velká Chmelná

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemků p.č. 519/65 (ostatní plocha-neplodná půda) o výměře cca 152 m2 a st. 51 (zastavěná plocha a společný dvůr) o výměře 1117 m2 vše v k.ú. Velká Chmelná do podílového vlastnictví p. Bohumile a Josefu Klůsovým, Haně Pavlíčkové, Pavlu Válkovi, Ing. Kateřině a Ing. Janu Ronovým, všichni bytem Chmelná a MUDr. Janě Hajné, bytem Plzeň, za kupní cenu 46.816,- Kč za p.p.č. 519/65 a 344.036,- Kč za p.p.č. st. 51 a část nákladů spojených s prodejem; k pozemku p.č. st. 51 bude zřízeno věcné břemeno vedení vodovodu v majetku města za náhradu 6.870,- Kč, kterou město Sušice, jako strana oprávněná, uhradí kupujícím; a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

PRO: 15 (Bartoš J., Fornousová V., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Švehla V., Švelchová J.), PROTI: 1 (Janda K.), ZDRŽELO SE: 4 (Černý V., Hais P., Kroupová J., Stárková M.), OMLUVENO: 1 (Naglmüllerová M)

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemků p.č. 519/63 (ostatní plocha-neplodná půda) o výměře 1160 m2 a st. 58 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 200 m2 vše v k.ú. Velká Chmelná Ing. Václavu Šímovi, bytem Chmelná, za kupní cenu 357.280,- Kč za p.p.č. 519/63 a 61.600,- Kč za p.p.č. st. 58 a náklady spojené s prodejem; k pozemku p.č. 519/63 bude zřízeno věcné břemeno vedení vodovodu v majetku města za náhradu 6.460,- Kč, kterou město Sušice, jako strana oprávněná, uhradí Ing. Šímovi; a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. PRO: 15 (Bartoš J., Fornousová V., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Švehla V., Švelchová J.), PROTI: 1 (Janda K.), ZDRŽELO SE: 4 (Černý V., Hais P., Kroupová J., Stárková M.), OMLUVENO: 1 (Naglmüllerová M)

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 519/64 (ostatní plocha-ostatní komunikace) o výměře 239 m2 v k.ú. Velká Chmelná do společného vlastnictví p. Bohumile a Josefu Klůsovým, Haně Pavlíčkové, Pavlu Válkovi, Ing. Kateřině a Ing. Janu Ronovým, všichni bytem Chmelná, MUDr. Janě Hajné, bytem Plzeň (½), a Ing. Václavu Šímovi, bytem Chmelná (½) za kupní cenu 73.612,- Kč a náklady spojené s prodejem; k p.p.č. 519/64 bude zřízeno věcné břemeno vedení vodovodu v majetku města za náhradu 9.290,- Kč, kterou město Sušice, jako strana oprávněná, uhradí kupujícím; a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
PRO: 15 (Bartoš J., Fornousová V., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Švehla V., Švelchová J.)
PROTI: 1 (Janda K.), ZDRŽELO SE: 4 (Černý V., Hais P., Kroupová J., Stárková M.), OMLUVENO: 1 (Naglmüllerová M)


Závěrečný účet za rok 2021 (Předkladatel: Ing. Božena Šlajsová)

Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2021, za rok 2021.
PRO: 17 (Bartoš J., Černý V., Fornousová V., Hais P., Javorský P., Jelínek F., Kříž Č., Lhoták J., Macháček J., Majer F., Marešová V., Mottl P., Nikodem P., Staněk J., Staňková A., Švehla V., Švelchová J.), ZDRŽELO SE: 3 (Janda K., Kroupová J., Stárková M.), OMLUVENO: 1 (Naglmüllerová M)

Zastupitelé schválili převod z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.

Pan starosta předal řízení panu místostarostovi Františku Jelínkovi.


Byla schválena všechna Rozpočtová opatření (Předkladatel: Ing. Božena Šlajsová).
 
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ - TEPLO
Na jednání ZM v únoru a dubnu byl avizován citelný nárůst cen tepla a s tím související potřeba na doplnění prostředků do rozpočtů jednotlivých organizací. Bylo dohodnuto, že na červnovém jednání ZM budou projednána příslušná rozpočtová opatření. V příloze je tabulka s přehledem o spotřebách za 01-04 2022, očekávané ceny tepla a návrhů na rozpočtová opatření. Lze předběžně říci, že organizace celou částku v rozpočtu na úhradu tepla vyčerpají za období leden-květen. Při výpočtu odhadu nákladů za teplo do konce roku byly použity statistické údaje o rozložení spotřeby tepla v jednotlivých měsících, kdy se jako měřící etalon vzala spotřeba tepla za 01-04 letošního roku, která není tak příliš ovlivněna covidovou nákazou. Spotřebu tepla v bazénu a v sociálních službách bohužel nelze vyvzorkovat statistikou, jedná se o odlišně pracující provozy, které mají spotřebu i v letních měsících. Zde provedli návrh na rozpočtová opatření ředitelé organizací a měli bychom jej ctít. Odběry haly a radnice nejsou zařazeny do tepelného hospodářství (ani je tam nelze zařadit) a zde cena tepla vychází z maloobchodní ceny plynu, která je vyšší.
Rada města na svém jednání 6.6.2022 projednala návrhy na rozpočtová opatření a doporučila je zastupitelstvu ke schválení. Finanční prostředky se budou čerpat z organizace 98-konečný zůstatek minulých let.

Navýšení:
Sportoviště města Sušice na úhradu tepla o 2.900.000,- Kč
ZŠ Lerchova na úhradu tepla o 1.500.000,-
ZŠ TGM, Komenského na úhradu tepla o 550.000,-
Základní umělecká škola Františka Stupky na úhradu tepla o 200.000,- Kč
Mateřská škola Tylova na úhradu tepla o 400.000,- Kč
Mateřská škola Smetanova na úhradu tepla o 350.000,- Kč
Hospodářská správa města na úhradu tepla o 600.000,- Kč
Školní jídelna Nuželická na úhradu tepla o 130.000,-
Sociální služby města Sušice na úhradu tepla o 2.600.000,-


Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dohrazení ztráty vzniklé provozem linky 430911 v období od 13.12.2020 do 12.11.2021 (Předkladatel: Ing. Jan Löffelmann)

Město Sušice uzavřelo s Plzeňským krajem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace určené na provoz všech spojů linky 430911 v období od 13.12.2020 do 11.12.2021, jejichž provoz zajišťuje Plzeňský kraj v rámci dopravní obslužnosti území plzeňského kraje.

Na základě této smlouvy uhradilo město Sušice předpokládanou ztrátu ve výši 2 544 740,28 Kč. Předpoklad uvažoval náklad ve výši 40,69 Kč/km při ujetých 75 804 km a tržbách 539 724,48 Kč. Vzhledem k tomu, že průměrný náklad byl o 2,70 Kč/km vyšší a ani tržby nedosáhly předpokládané výše, požaduje Plzeňský kraj doplatek ve výši 321.609,93 Kč. Podrobný přehled včetně návrhu smlouvy je v přílohách. S dohrazením ztráty je počítáno v rozpočtu Org. 405, Kap.4, Par. 2292, Pol. 5323.

Zastupitelé schválili „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace“ na dohrazení ztráty provozu autobusové linky 430911 – MHD Sušice v období od 13.12.2020 do 11.12.2021 a pověřili starostu jejím podpisem.


Odměna členů výborů a komisí za I. pololetí roku 2022 - kteří nejsou členy zastupitelstva (Předkladatel: Mgr. Petr Novák)
V souvislosti s rozhodnutím ZM 13. 6. 2018 v oblasti odměňování členů orgánů města předkládáme zastupitelstvu návrh na poskytnutí odměny v celkové částce 19 500,- Kč za dobrovolnou občanskou angažovanost v komisích rady a výborech zastupitelstva města za I. pololetí roku 2022.

Zastupitelstvo města rozhodlo o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, kteří nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů města, a to členům komisí a výborů dle přílohy.

Diskuse
Mgr. Kroupová – výstavba sportovní haly, jak to vypadá. Odpověděl pan starosta, byl odeslán dopis zhotoviteli stavby, zda budou pokračovat. Vyjádření by mělo dojít do 30.6.2022 a bude předloženo radě města.
Ing. Marešová – poděkování k poslednímu rozpočtovému opatření čp. 28. Dále doporučuje, aby autobusy MHD jezdily přes nábřeží, k systému hlasování – promítat katastrální mapy, fotografie, zda jde přidat do systému.
Ing. Janda – v letošním roce je 120. výročí narození Karla Houry. Správa NPŠ chce odstranit Roklanskou hájenku bez náhrady, doporučuje, iniciovat ostatní obce na Šumavě, o prolomení zelené blokády a navrhl toto usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města vyzývá Správu NPŠ, aby nebouralo Roklanskou chatu bez náhrady a pověřuje starostu města i výbor Destinace Sušicko z. s., aby bylo prezentováno toto usnesení navenek.Rozhodnutí zastupitelstva: Návrh schválen.

Ing. Janda – studenti atelieru Tichý odevzdali prezentace, na podzim by mohli vystoupit v Sušici. Mgr. Kříž – studie studentů by mohla být vystavena ve škole.
Mgr. Kroupová – děkuje radě města a Mgr. Křížovi za zřízení přípravné třídy.
P. Harantová vznesla dotaz na p. Javorského – zda Plzeňský kraj jednal o převzetí nemocnice a jak kraj pomůže, když nemocnice nepotřebuje peníze. Odpověděl pan Javorský, že bylo přímo jednáno s p. hejtmanem. Dále oslovila Mgr. Švelchovou jaké jsou mzdy lékařů dnes. Odpověděla Mgr. Švelchová, že mzdy jsou pořád stejné, jaké byly nastavené za bývalých jednatelů. Chceme fungující nemocnici s perspektivou. Dále vyzvala pana starostu, zde pan hejtman Špoták přislíbil převzetí nemocnice. Odpověděl pan starosta s tím, že bez schválení ZPK to nejde, musí projednat.
Ing. Stárková – doplnila odpověď Mgr. Švelchové – mzdy vůbec nejsou v takové výši, jak byly stanovené.

 
                                                                                                                                                                                                                                       Zapsala Milena Stárková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48565
DnesDnes8
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden72
Tento měsícTento měsíc229
CelkemCelkem48565
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 1
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012