PostHeaderIcon Zastupitelstvo 14. září 2022 - vedení města chce nemocnici pod kraj, ale Memorandum projednáváno nebylo

Z jednání se omluvil starosta Petr Mottl a Jitka Kroupová, zastupitelstvo vedl místostarosta František Jelínek.

Program:        
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Předložení návrhu na vydání Změny č. 1 územního plánu Sušice – Připomínky ke Změně č.    1 územního plánu Sušice
6. Přijetí dotace – JSDHO Sušice, Volšovy, Chmelná
7. Zápis z 3. jednání finančního výboru
8. Zápis ze 17. jednání kontrolního výboru
9. Rozpočtová opatření
10. Majetková agenda
11. Poskytnutí účelové dotace – Sušická nemocnice s.r.o.
12. Odkup investice K vyhlídce
13. Informace o činnosti nemocnice ke dni 31. 8. 2022
14. Kompletní informace k jednání ve věci převzetí nemocnice v Sušici Plzeňským krajem
15. Odměna členů výborů a komisí za II. pololetí roku 2022
16. Diskuse, závěrByla schválena Změna č. 1 územního plánu Sušice. Neprošel návrh Mgr. Ing. Arch. Karla Jandy na odložení bodu do doby zapracování závěrečných připomínek do předloženého návrhu.

Diskuse:
Ing. Věra Marešová - bylo by třeba udělat zcela novou koncepci ÚP. Dle jejího názoru není třeba zdržovat odsouhlasení nové Změny č. 1 ÚP, poněvadž je tu již několik žadatelů, kteří dlouho čekají na změny v ÚP.  

Mgr. Ing. Arch. Karel Janda - musí být zpracován strategický plán města, o kterém mluvil již na začátku tohoto volebního období a na to musí navazovat nový územní plán. Město by užilo architekta města. Chyběla však většinová vůle.

Dále v diskusi vystoupili: Ing. Marie Kostohryzová, Ing. Andrea Staňková, František Jelínek.

Zastupitelé schválili přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Sušice – JSDHO Sušice, JSDHO Chmelná a JSDHO Volšovy ve výši 24.660,-Kč pro každou jednotku.

Byl vzat na vědomí zápis z 3. jednání finančního výboru a zápis ze 17. jednání kontrolního výboru, kdy Ing. Milena Stárková shrnula body řešení kontrolního výboru a konstatovala, že za celé 4 roky provedl výbor asi 20 kontrol, vždy byl usnášeníschopný a členové se vždy shodli na závěrech.

Po přijetí několika rozpočtových opatření se Mgr. Milena Naglmüllerová omluvila z jednání a vyjádřila poděkování všem zastupitelům města, pracovníkům MU, ředitelům příspěvkových organizací, jejich zaměstnancům-poděkovala za dobře odvedenou práci. V neposlední řadě poděkovala také občanům města za projevenou důvěru za předešlé roky.

 
Majetková agenda
Byl schválen prodej části pozemku p.č. 2254/60 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 19 m2 (za 350,-/m2) manž. Dagmar a Jiřímu Flanderkovým, za kupní cenu 6.650,- Kč.

 
Poskytnutí účelové dotace – Sušická nemocnice s.r.o. (Předkladatel: Ing. Vladimír Marek)

Na posledním jednání VH společnosti Sušická nemocnice s.r.o. vznesl jednatel požadavek na poskytnutí dotace ve výši 14 mil Kč ke krytí provozní ztráty. VH doporučuje zastupitelstvu dotaci schválit. (Poskytování dotací se řídí zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech).

Diskuse:
Mgr. Ing. Arch. Karel Janda- dotaz, kolik peněz již bylo letos nemocnici poskytnuto
František Jelínek- odpověď - 15 mil. Kč
Ing. Jaroslav Macháček-nebude hlasovat. Snažil se totiž získat uzávěrku za rok 2021 od vedení nemocnice, ale bohužel se k ní nedostal.
Ing. Milena Stárková- dotaz na jednatele pana Ing. Luďka Cibulku a to, zda nemocnice s  29 mil od města vydrží do konce letošního roku.
Ing. Luděk Cibulka - shrnul hospodaření nemocnice, dotace 29 mil. bude vyúčtována, chce rezervu, bude nové zastupitelstvo

Pro poskytnutí dotace hlasovalo 16 zastupitelů (3 nepřítomni), zdrželi se Macháček a Stárková.

 
Zastupitelé rozhodli o Odkupu investice K Vyhlídce:
-        pozemkové parcely č. 1640/33, o výměře 1.113 m2 za 38.146,- Kč
-        pozemkové parcely č. 1640/44, o výměře 15 m2 za 514,- Kč
-        pozemkové parcely č. 1639/9, o výměře 24 m2za 823,- Kč
-        stavby komunikace s příslušenstvím za 369.266,- Kč
-        inženýrské sítě páteřního řadu splaškové kanalizace za 80.948,- Kč,
-        inženýrské sítě páteřního řadu dešťové kanalizace za 128.342,- Kč,
-        inženýrské sítě páteřního vodovodního řadu za 107.067,- Kč,
-        inženýrské sítě kabelového rozvodu veřejného osvětlení včetně 7mi ks sloupů VO se svítidly za 27.637,- Kč,
to vše nacházející se na pozemkových parcelách č. 1640/33, 1640/44 a 1639/9 v katastrálním území Sušice nad Otavou od Mgr. Tomáše Nachtigalla. Za tím účelem schvaluje kupní smlouvu číslo A-003820 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 
ZM vzalo na vědomí informaci o činnosti nemocnice ke dni 31. 8. 2022.

Diskuse - Ing. Luděk Cibulka - shrnul celkový stav nemocnice.

Zajištění zdravotní péče - byl prázdninový provoz a jedna z lékařek na interním oddělení onemocněla. Tím pádem byla omezena činnost interního oddělení na 14 dní. Všechny pacienty jsme tímto směřovali do Klatovské nemocnice. Z tohoto důvodu byla i KN velmi přetížena. Personální oblast - podal informaci ohledně výpovědí zaměstnanců na interním oddělení. Pan primář MUDr. Tocháček podal výpověď na konci minulého měsíce a nyní čerpá řádnou dovolenou. Řešíme jeho setrvání v naší nemocnici. Dále pak sháníme posily lékařského týmu na interní oddělení. Z většiny odmítli, ale stále je to v řešení.

Ekonomická oblast - na konci června byla uzavřena nová kolektivní smlouva do 31. 12. 2022, s tím, že v průběhu října budou zahájena jednání na nové kolektivní smlouvě platné pro rok 2023. Na konci srpna začala chodit vyúčtování zdravotní péče za rok 2021 od jednotlivých zdravotních pojišťoven, které už zahrnují úhradu podle I. a II. kompenzační vyhlášky. V současné době probíhá analýza a již jsme vznesly min. ve 2 případech námitky proti vyúčtování a budeme vyvolávat jednání o navýšení úhrady zdravotní péče za rok 2021, zejména za Covid pacienty.

Provozní oblast - řešíme možnost přechodu nemocnice na jiný druh vytápění v budoucnu.

Investiční oblast – proběhlo jednání s Klatovskou nemocnicí, která v rámci nemocnic PK organizuje projekt kybernetická bezpečnost. Zatím je vše ve fázi zpracování projektu a je tu možnost spoluúčasti na této investiční spolupráci.

Luděk Cibulka uvedl, že vidí budoucnost SN pod hlavičkou nemocnic PK.

František Jelínek - vyjádřil pochybnosti o pravdivosti zveřejňovaných informací na sociálních sítích.

Další diskuse - Petr Nikodem, Ing. Milena Stárková, Pavel Hais.

Pavel Javorský poděkoval všem lékařům a sestrám Sušické nemocnice s.r.o. za jejich odvedenou práci.

 
Kompletní informace k jednání ve věci převzetí nemocnice v Sušici Plzeňským krajem (Předkladatel: Bc. Petr Mottl)

V kontextu s posledním jednáním ZM v tomto funkčním období předkládám zastupitelům ucelenou, chronologicky seřazenou informaci k jednání města s Plzeňským krajem ve věci převzetí nemocnice v Sušici, neboť je zřejmé, že se řešení tohoto regionálního problému nenajde do konce roku a přenese se na nově zvolené zastupitelstvo. Veškeré podkladové materiály jsou obsaženy v příloze, která je zasílána pro svoji obsáhlost pouze v digitální podobě, v případě potřeby je možné do papírové podoby nahlédnout na sekretariátu.

Diskuse - Pavel Hais, že by byl rád, aby bylo uzavřeno memorandum o finanční podpoře. Hlavním důvodem je, abychom stihli do konce roku 2022 dostat do Sušické nemocnice 10 mil Kč z Plzeňského kraje.
Ing. Milena Stárková - poznamenala, že Plzeňský kraj není povinen dotovat Sušickou nemocnici, nýbrž město Sušice. A pokud Plzeňský kraj přišel v minulosti s vstřícným krokem, tak jsme ho měli přijmout jako zastupitelé, a peníze v nemocnici by tu už dávno byly.

František Jelínek - osobně řešil s panem hejtmanem převzetí nemocnice Plzeňským krajem.

Pavel Javorský - teď řeší nové výjezdové místo ZZS a stále se řeší převod nemocnice pod kraj.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kompletní informaci k jednání města Sušice s Plzeňským krajem ve věci nemocnice v Sušici.

Pro15, nehlasovalo 2 (Janda, Staňková), omluveno 2 (Mottl, Kroupová),nepřítomno 2 (Naglm.,Marešová).

 
Návrh přípravy obnovy rozhledny Svatobor (Předkladatel: Mgr. Ing. Arch. Karel Janda)

Ing. Vladimír Marek - rozhledna je v dobrém technickém stavu a odbor majetku a rozvoje města se o rozhlednu stará dobře a poměrně často.

Odbor majetku a rozvoje města má prověřit stavebně technický stav objektu rozhledny Svatobor a souhlasí s přípravou obnovy pláště rozhledny.

Odměna členů výborů a komisí za II. pololetí roku 2022

V souvislosti s rozhodnutím ZM ze dne 13. 6. 2018 v oblasti odměňování členů orgánů města předkládáme zastupitelstvu přílohou návrh na poskytnutí odměny v celkové částce 41 000,- Kč za dobrovolnou občanskou angažovanost v komisích rady a výborech zastupitelstva města za II. pololetí roku 2022. Zastupitelstvo města rozhodlo o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, kteří nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů města a to členům komisí a výborů.

Diskuse

Proběhla diskuse ohledně márnice pod nemocnicí.

František Jelínek - je to v řešení a město ještě nemá vyjádření od hygienické stanice. Řeší se nová smuteční síň. Původně se měla opravovat stará smuteční síň, avšak z důvodu průsaku vody je to technicky nevyhovující a drahé řešení. Odbor majetku připravuje na vedlejším prostoru výstavbu nové smuteční síně.

Občan se dotazoval, v čem spočívá perspektiva toho, že musí být nemocnice pod Plzeňským krajem.

Jana Švelchová - perspektiva je v tom, že Sušická nemocnice s.r.o. spolupracuje s Klatovskou nemocnicí a že si personálně vypomáhají. A když si budeme moci vypomáhat s ostatními nemocnicemi, a když budeme součástí krajských zařízení, bude spolupráce s Plzeňským krajem lepší a logická. Podle ní je ideální řešení převést nemocnici na kraj a dále pak bude probíhat spolupráce mezi městem a krajem.

František Jelínek upozornil na rozdíly v kompetencích dozorčí rady a valné hromady.

Proti zápisu z městské rady ze dne 16. 11. 2020 se ohradil se pan Ing. Říha, poněvadž byl uveden v prezenční listině jako přítomný a podle jeho slov na jednání vůbec nebyl.

 

                                                                                                                                                                                                                                 Zapsala Milena Stárková

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48565
DnesDnes8
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden72
Tento měsícTento měsíc229
CelkemCelkem48565
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 4
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012