PostHeaderIcon Zastupitelstvo města - 17. 6. 2015 – Nemocnice bude soukromá

Jednání začalo s počtem přítomných zastupitelů 16, později se dostavili další 4, tedy 20 zastupitelů. Omluvena byla Mgr. Božena Kudová. Bod Návrh strategické spolupráce na provozování Nemocnice Sušice o. p. s. zastupitelé v programu posunuli na pozdější dobu, aby mohl být přítomen i MUDr. Rudolf Voldřich. Starosta podal informaci o rezignaci Ing. Mileny Stárkové s tím, že mandát zastupitele získal pan Miroslav Vrhel.

Po složení slibu člena zastupitelstva Miroslava Vrhela byla na programu majetková agenda.

Byla schválena smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví mezi Českou republikou – Ministerstvem obrany a městem Sušice, jejímž předmětem je převod pozemkové parcely č. 1340/3 o výměře 5085 m2 (u bývalých kasáren Pod Kalichem) a dále závazky po dobu 10 let využívat tuto nemovitost ve veřejném zájmu – jako silniční pozemek pod místní komunikací.
V dalších bodech šlo o schválení směny a prodeje pozemků malých rozměrů.

Při projednávání problematiky odpadového hospodářství byla u všech zastupitelů shoda na ukončení smlouvy s firmou Rumpold-P, s.r.o., Úslavská 27, 301 44 Plzeň. Výpovědní lhůta je 6 měsíců a smlouva tak bude ukončena k 31. 12. 2015.

K bodu Návrh strategické spolupráce na provozování Nemocnice Sušice o. p. s.:
Zastupitelé města byli ředitelem nemocnice seznámeni se zásadní personální problematikou v nemocnici. Vzhledem k závažnosti problému byl ředitel nemocnice pověřen hledáním strategického partnera pro zajištění další funkčnosti tohoto zdravotnického zařízení. Na zaslanou výzvu zareagovali čtyři zájemci, kteří provedli prezentaci svých nabídek zastupitelům města. Jedná se o Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s., Škroupova 18, 306 13 Plzeň, Agel a.s., Jugmannova 28/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město, NEMOS GROUP a.s., Za Císařským mlýnem 1115/2, 170 00 Praha 7 - Bubeneč a Penta Investments, s.r.o., Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1.

Diskuse k tomuto bodu:

Pan starosta se přiklání k jednání s 2 firmami a to NEMOS GROUP a Penta Investments.

Mgr. Karlíková – jaký postoj je řadových zaměstnanců z nemocnice. Odpověděl ředitel Nemocnice Sušice o. p. s. s tím, že proběhlo jednání za účasti vedení nemocnice.

MUDr. Voldřich by souhlasil s tím, aby nemocnice byla ponechána pod městem, doporučuje dále jednat a přiklání se k jednání s firmami, které navrhl pan starosta.

Ing. Staňková – doporučuje firmy Agel a.s. a NEMOS GROUP a do pracovní komise navrhnout zástupce nemocnice z řad primářů a lékařů.

Pan František Jelínek – navrhuje firmy Agel a.s. a NEMOS GROUP.

Mgr. Kříž – navrhuje firmy Agel a.s. a NEMOS GROUP.

Ing. Marešová – navrhuje NEMOS GROUP a Penta Investments.

Mgr. Švelchová - navrhuje NEMOS GROUP a Penta Investments.

MUDr. Choc - navrhuje NEMOS GROUP a Penta Investments.

MUDr. Šedivý – doporučuje, aby všechny 4 firmy předložily cenové nabídky.

Pan Miroslav Vrhel by souhlasil s návrhem primáře nechat nemocnici pod městem, podporují se zde soukromé subjekty a proč nepřijmout nabídku Plzeňského kraje. Odpověděl pan starosta, že pro něho osobně by bylo nejjednodušší, aby byla nemocnice pod Holdingem Plzeňského kraje. Z důvodu bezúplatného převodu ale své stanovisko změnil.

RNDr. Mgr. Sloup, Ph.D. – tíží nás otázka personální, která není vyřešena.

Ing. Marešová nesouhlasí s bezúplatným převodem budov z důvodu již realizovaných vysokých investic městem.

Mgr. Naglmüllerová – město investovalo do nemocnice od roku 1999 částku cca 250 mil. Kč. Z důvodu, že objekt nemocnice je velkým majetkem, nedoporučuje předat Plzeňskému kraji.

Paní Fornousová – hlavním problémem je nedostatek personálu v nemocnici a všichni by si měli uvědomit, že personálně jsou toto schopni zajistit 2 velké firmy a to NEMOS GROUP a Penta Investments.

Pan Jelínek doporučuje hlasovat o všech 4 návrzích.

Pan starosta souhlasí se způsobem hlasování navrženým panem Jelínkem a navrhl jmenovité hlasování:

1. Agel a.s., Jugmannova 28/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

5 hlasů pro – Ing. Andrea Staňková, Mgr. Čestmír Kříž, Pavel Javorský, František Jelínek, František Kůs

4 hlasy proti – RNDr. Mgr. Radovan Sloup, Ph.D., Zdeňka Řezníčková, Miroslav Vrhel, Mgr. Dagmar Karlíková

11 členů se zdrželo hlasování - Daniel Čámský, Věra Fornousová, MUDr. Jiří Choc, PhDr. Jan Lhoták, Ing. Věra Marešová, Bc. Petr Mottl, Mgr. Milena Naglmüllerová, Mgr., Ing. Jan Staněk, Mgr. Jana Švelchová, MUDr. Rudolf Voldřich, Ing. Tomáš Zelený, Ph.D.

2. NEMOS GROUP a.s., Za Císařským mlýnem 1115/2, 170 00 Praha 7 - Bubeneč

20 hlasů pro - Daniel Čámský, Věra Fornousová, MUDr. Jiří Choc, Pavel Javorský, František Jelínek, Mgr. Dagmar Karlíková, Mgr. Čestmír Kříž, František Kůs, PhDr. Jan Lhoták, Ing. Věra Marešová, Bc. Petr Mottl, Mgr. Milena Naglmüllerová, Mgr. Zdeňka Řezníčková, RNDr. Mgr. Radovan Sloup, Ph.D., Ing. Jan Staněk, Ing. Andrea Staňková, Mgr. Jana Švelchová, MUDr. Rudolf Voldřich, Miroslav Vrhel, Ing. Tomáš Zelený, Ph.D.

3.  Penta Investments, s.r.o., Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

14 hlasů pro - Daniel Čámský, Věra Fornousová, MUDr. Jiří Choc, Mgr. Dagmar Karlíková, František Kůs, PhDr. Jan Lhoták, Ing. Věra Marešová, Bc. Petr Mottl, Mgr. Milena Naglmüllerová, Mgr. Zdeňka Řezníčková, Ing. Jan Staněk, Mgr. Jana Švelchová, MUDr. Rudolf Voldřich, Ing. Tomáš Zelený, Ph.D.

6 členů se zdrželo hlasování – Miroslav Vrhel, František Jelínek, Pavel Javorský, RNDr. Mgr. Radovan Sloup, Ph.D., Mgr. Čestmír Kříž, Ing. Andrea Staňková

4. Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s., Škroupova 18, 306 13 Plzeň

2 hlasy pro – RNDr. Mgr. Radovan Sloup, Ph.D., Miroslav Vrhel

16 hlasů proti - Daniel Čámský, Věra Fornousová, MUDr. Jiří Choc, Pavel Javorský, František Jelínek, Mgr. Dagmar Karlíková, Mgr. Čestmír Kříž, František Kůs, Ing. Věra Marešová, Bc. Petr Mottl, Mgr. Milena Naglmüllerová, Ing. Jan Staněk, Ing. Andrea Staňková, Mgr. Jana Švelchová, MUDr. Rudolf Voldřich, Ing. Tomáš Zelený, Ph.D.

2 členové se zdrželi hlasování – PhDr. Jan Lhoták, Mgr. Zdeňka Řezníčková

Rozhodnutí zastupitelstva:
Zastupitelstvo města doporučilo radě města zabývat se jako nejvýhodnějšími nabídkami o navázání strategické spolupráce podané firmou NEMOS GROUP a.s., Za Císařským mlýnem 1115/2, 170 00 Praha 7 - Bubeneč a firmou Penta Investments, s.r.o., Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1.

Návrh schválen 20 hlasy - Daniel Čámský, Věra Fornousová, MUDr. Jiří Choc, Pavel Javorský, František Jelínek, Mgr. Dagmar Karlíková, Mgr. Čestmír Kříž, František Kůs, PhDr. Jan Lhoták, Ing. Věra Marešová, Bc. Petr Mottl, Mgr. Milena Naglmüllerová, Mgr. Zdeňka Řezníčková, RNDr. Mgr. Radovan Sloup, Ph.D., Ing. Jan Staněk, Ing. Andrea Staňková, Mgr. Jana Švelchová, MUDr. Rudolf Voldřich, Miroslav Vrhel, Ing. Tomáš Zelený, Ph.D.

Rozhodnutí zastupitelstva:
Zastupitelstvo města pověřilo radu města jednat o dalších podmínkách spolupráce a přípravou smluvního zajištění nového vztahu ve věci Nemocnice o. p. s. se společnostmi NEMOS GROUP a.s., Za Císařským mlýnem 1115/2, 170 00 Praha 7 – Bubeneč a Penta Investments, s.r.o., Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1.

Návrh schválen 20 hlasy - Daniel Čámský, Věra Fornousová, MUDr. Jiří Choc, Pavel Javorský, František Jelínek, Mgr. Dagmar Karlíková, Mgr. Čestmír Kříž, František Kůs, PhDr. Jan Lhoták, Ing. Věra Marešová, Bc. Petr Mottl, Mgr. Milena Naglmüllerová, Mgr. Zdeňka Řezníčková, RNDr. Mgr. Radovan Sloup, Ph.D., Ing. Jan Staněk, Ing. Andrea Staňková, Mgr. Jana Švelchová, MUDr. Rudolf Voldřich, Miroslav Vrhel, Ing. Tomáš Zelený, Ph.D.

Od této doby přítomno 18 členů zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města dále rozhodlo o zřízení a pojmenování nové části města Sušice „Páteček“ v katastrálním území Dolní Staňkov s účinnosti od 1. 9. 2015.

Zastupitelstvo města rozhodlo o zřízení nové ulice v rozsahu pozemků p.č. 968/39, 968/59, 970/3, vše k.ú. Sušice nad Otavou, a rozhodlo o jejím názvu „Pátera Ferdy“ v lokalitě Na Hrázi.

Zastupitelstvo odložilo projednání „Zásad postupu při prodeji jednotek – bytů a nebytových prostor v bytových domech v majetku města Sušice“ na příští jednání zastupitelstva.

Bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace ve výši 500.000 Kč z org. 350 Příspěvky – památková péče panu Karlu Řeřichovi, Palackého 165/III 342 01 Sušice a Mgr. Petru Roubalovi, K Prokopávce 933/19, 323 00 Plzeň, na obnovu střechy městského domu č.p. 115/II., ul. T.G. Masaryka v Sušici.

Byl schválen Závěrečný účet a přijata některá rozpočtová opatření.

Byla jmenována správní a dozorčí rada nemocnice – ve stejném složení (končila tříletá lhůta).

Bylo uděleno čestné občanství panu doc. Ing. Zdeňku Papešovi, CSc.

Nebyl projednán úkol radě, který přijali zastupitelé 22.4.2015:

Zastupitelstvo města ukládá radě města prověření oprávněnosti uznatelných nákladů u poskytnuté dotace na pravidelnou činnost sportovních organizací na rok 2015 Tělovýchovné jednotě Sušice při výpočtu nákladů za el. energii, plyn a vodu.(viz zápis 22.4.2015). Pan starosta slíbil projednání na dalším zastupitelstvu.

                                                                                                        Milena Stárková

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Vánoční posezení 2019
Počet návštěv
19742
DnesDnes12
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden12
Tento měsícTento měsíc485
CelkemCelkem19742
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 5
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012