PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 16. prosince 2015 – doba návratnosti investice 10 mil. - Pošumavská odpadová, s.r.o.

Stejně jako v listopadu, i v prosinci se na začátek jednání zastupitelstva dostavilo pouhých 15 zastupitelů (z 21 zvolených). Během jednání ještě přišli zastupitelé František Jelínek (ANO) a Ing. Jan Staněk (ODS), omluveni byli zastupitelé Ing. Tomáš Zelený Ph.D., Mgr. Jana Švelchová, Daniel Čámský, (všichni ODS) a Mgr. Božena Kudová (KSČM).


Zastupitelé vzali na vědomí zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru a zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Sušice pro období 2016-2018.

Byl schválen rozpočet pro rok 2016 a rozpočtový výhled. V jarních měsících bude známa ztráta bazénu za rok 2015; již teď se ukazuje, že půjde pravděpodobně o několikamilionový deficit.

V dalším bodě byla schválena změněná Pravidla pro „Grantový program města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání“, kdy byly do pravidel začleněny tyto změny:
-         část „Žádost o přidělení grantu“, odst. „Žádost musí obsahovat“ – doplnit poslední odrážku „informaci o předpokládaném zdroji příjmů z realizace projektu (vstupné/osoba, startovné/závodník, účastnický poplatek/účastník, apod.) a o dotacích od jiných veřejných subjektů.
-         část „Podmínky pro přidělení grantu“ – doplnit náklady, které nelze zahrnout do celkových nákladů „investice, mzdy a odměny pořadatelů a organizátorů, výdaje za alkohol a tabákové výrobky, náklady na dopravu a ubytování“.
-         část „Vyúčtování přiděleného grantu“ doplnit tyto odrážky:
§        „příjemce je povinen v  závěrečné zprávě předložit veškeré náklady související s realizací projektu“§        „podíl nákladů hrazených z Grantu nesmí přesáhnout 70 % celkových nákladů“
§        „součástí vyúčtování budou doklady o úhradě předložených účetních nákladových dokladů (např. ve formě kopií výpisů z účtu, příjmové / výdajové podkladní doklady)“
§        „grant nelze použít na úhradu investičních nákladů, mezd a odměn pořadatelů a organizátorů, výdajů za alkohol a tabákové výrobky, nákladů na dopravu a ubytování“
§        „v závěrečné zprávě bude uvedena informace o počtu návštěvníků / účastníků akce“
§        „přílohou závěrečné zprávy bude také dokumentace projektu (např. kopie plakátu, článků, fotografie apod.)“

Byl přijat i „Grantový program města Sušice v oblasti kultury, volného času a vzdělávání na rok 2016“.
Změna byla i v názvosloví, kdy Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na pravidelnou činnost sportovních organizací“ se nově mění na „Dotační program města Sušice na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací“ a s tím souvisí i úprava žádosti.
Termín „finanční příspěvek“ se mění na „dotace“ v souladu s legislativou.

Dotace na pronájem ledové plochy
Zastupitelé schválili smlouvu o poskytnutí dotace na krytí nákladů pronájmu letní a ledové plochy na zimním stadionu v Sušici:
- 600.000,- Kč organizaci TJ Sušice
- 60.000,- Kč organizaci Gymnázium Sušice
- 60.000,- Kč organizaci SOŠ a SOU Sušice 

Byla vyhlášena 1. výzva pro rok 2016 z programu Ministerstva pro místní rozvoj s názvem Cestování dostupné všem, do níž lze předkládat zejména projekty, zaměřené na rozvoj cestovního ruchu. Žádosti o dotaci je možno podávat v období 1.12.2015 – 15.1.2016. Zastupitelé schválili realizaci akce „Sušice – rozšíření turistických aktivit a atraktivit ve vazbě na cyklostezku“ v celkové výši do 2,5 mil. Kč za předpokladu získání finanční dotace. Jde o rozšíření víceúčelového hřiště u koupaliště, které využívají nejen skateboardisté.
V majetkové agendě byl předložen odkup pozemků u bývalého hotelu Otava.
Vlastníci společnosti Hotel Otava s.r.o. mají zájem své podíly na pozemcích prodat. Cena k jednání je 4 813 250,- Kč. V případě zájmu o všechny nabízené pozemky je možné se domluvit na slevě. Město navrhuje po přihlédnutí k předpokládaným nákladům na demolici objektu na stpč. 684 a dále k omezenému využití pozemku p.č. 1043/1 snížení jejich ceny. Celková cena by pak činila 3 787 125,- Kč. Pokud by za stejnou cenu prodala své podíly i ČR (1 771 125,- Kč), vychází celá lokalita (3,1 ha) na cca 5,6 mil. Kč. Zastupitelstvo města schvaluje záměr odkoupení pozemků bývalého hotelu Otava.

Zastupitelé rozhodli neakceptovat nabídku pana Jordana Tenčeva na odkup objektu čerpací stanice a žádají doložení dokumentace k tomuto stavebnímu dílu.

Obecně závazná vyhláška Města Sušice č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (popelnice).
V souvislosti se změnou zákona budou od 1.1.2016 od místního poplatku za popelnici osvobozeny děti v dětském domově, ústavu apod. a také senioři v DD, chráněném bydlení apod.
Dále budou osvobozeni občané s pobytem mimo ČR (důvod práce či život v cizině), pobytem mimo město (důvod výkon trestu, diagnostický ústav, práce a studium s pobytem na ubytovně, internátu či koleji), se sezónním pobyt na chatě, chalupě v rodině v jiném městě, se zrušeným pobytem a zaevidováním na adrese ohlašovny (na radnici je registrováno 313 osob), avšak nezdržování se ve městě a s pobytem v nemocnici.

V bodě Ostatní požádala paní Holečková o zajištění veřejného osvětlení na Pátečku.

Na konci jednání byla diskutována nová společnost Pošumavská odpadová, s.r.o.
Ing. Pokorný, zástupce společnosti Rumpold, vznesl dotaz ohledně investice do nové společnosti Pošumavská odpadová s.r.o. ve výši cca 10 mil. Kč - jaká je doba návratnosti pro město? Odpovědˇ pana starosty byla neurčitá.
Ředitelem provozovny Sušice je radní města František Jelínek (hnutí ANO).

 
                                                                                                          Milena Stárková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Vánoční posezení 2019
Počet návštěv
19741
DnesDnes11
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden11
Tento měsícTento měsíc484
CelkemCelkem19741
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 3
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012